سه شنبه 6 فروردين 1398
دکتر داریوش خادمی شورمستی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد :تغذیه دام
دکتری: تغذیه دامتلفن تماس :

01142421207

آدرس پست الکترونیک:
Dkhademi@iausk.ac.ir