سه شنبه 6 فروردين 1398
گروه: فرم های هیات علمی
ردیف عنوان تاریخ ثبت دریافت
1 فرم ترفیع اعضای هیات علمی 1393/12/05
2 فرم ارسال چکیده مقالات برای سایت دانشگاه 1393/11/28
3 آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه 1393/10/15
4 فرم تعهد نامه انتشار مقاله 1393/09/24
5 منشور اخلاق پژوهش 1393/02/27
6 فرم بانوان فرهیخته دانشگاه 1393/01/23
7 دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي 1393/01/23
8 فرم الف طرح پژوهشی 1392/07/22
9 فرم 6 طرح پژوهشی 1392/07/22
10 فرم 0 طرح پژوهشی 1392/07/22
11 قرارداد اجرای طرح پژوهشی 1392/07/22
12 فرم طرح درس  
 
 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه