سه شنبه 6 فروردين 1398
گروه: فرم تحصیلات تکمیلی
ردیف عنوان تاریخ ثبت دریافت
0 فرم صفر پروپوزال 1395/10/15   
1 فرم شیوه تنظیم پروپوزال 1395/10/15
2 فرم پروپوزال 1395/10/15
3 فرم گزارش 3 ماهه 1395/10/15
4 فرم قبل از دفاع  1395/10/15
5 فرم وسایل آزمایشگاه  1395/10/15
6 آیین نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 1395/10/15
7 فرم آمادگی دفاع  1395/10/15
8 فرم داوری 1395/10/15
9 فرم دستورالعمل تدوین  و نگارش پایان نامه  1395/10/15
10 فرم ب  1395/10/15
11 فرم انصراف از مقاله 1395/10/15
12 فرم تعهدنامه چاپ مقاله به نام دانشگاه 1395/10/15
13 فرم منشور اخلاقی 1395/10/15
14 فرم اخذ مجوز صحافی 1395/10/15
15 فرم تحویل نسخه های پایان نامه 1395/10/15
16 فرم زمان برگزاری جلسه دفاع 1395/10/15  
 17  تعهدنامه اصالت پایان نامه 1395/10/15
18  پرینت نسخه های کارشناسی ارشد باید به صورت دورو انجام شود.  1395/10/15  
       
       
   
 
 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه