سه شنبه 6 فروردين 1398

مسئول اداره صندوق رفاه دانشجويي:

·         فروغ السادات میرقربانی (داخلی 219)

 


وام هاي قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجويي:

 

وام هاي شهريه :

·         تقسيط كوتاه مدت:

اين نوع تقسيط با يك فقره چك ضمانتي در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه به مبلغ 120٪ مبلغ وام درخواستی مثلا اگر مبلغ وام درخواستی 5000000 ریال است مبلغ 6000000ریال چك ضمانتي بدون تاريخ سر رسيد تحويل صندوق رفاه داده اين نوع تقسيط تا سقف اقساط 12ماهه ماه مي باشد ودر طول ترم تسويه مي گردد.

 

·         تقسيط ميان مدت:

فرم مربوطه را تكميل نموده و در قسمتهاي كه نياز به امضاء ضامن است صندوق رفاه هاي دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد مراجعه تا امضاء ضامن توسط مسئول صندوق رفاه تاييد و مهر گردد در ضمن تمامي مدارك لازم كه در فرم آمده پيوست گردد باز پرداخت وام شهريه ميان مدت طي اقساط 10 الی 12 ماهه مي باشد.

  • وام شهريه بلند مدت وزارت علوم :

اين نوع وام از بودجه تخصيصي دولت مي باشد و اين فرم را از صندوق رفاه دانشگاه تهيه و بدون قلم خوردگي تكميل نمائيد و به همراه مدارك مذكور در فرم به صندوق رفاه تحويل دهيد.

وام وزارت علوم (بلند مدت) سه بار به دانشجو تعلق مي يابد به شرطي كه دانشجو براي بارهاي دوم و سوم درخواست نموده و فرم 21 را تكميل نمايد.( فرم 21 يكي از فرمهاي وام وزارت علوم مي باشد)

 

وام قرض الحسنه هزينه اجاره مسكن:
براي دريافت اين وام فرم مربوطه را با مدارك مذكور در آن به انضمام قرارداد اجاره مسكن را به صندوق رفاه تحويل دهيد.
سقف وام اجاره مسكن براي دانشجويان مجرد5000000 ریال و برای دانشجویان متاهل 6000000ریال می باشد با اقساط 12 ماهه.

 

وام قرض الحسنه هزينه ازدواج:
براي دريافت اين وام فرم مربوطه را با مدارك مذكور آن به انضمام كپي صفحه اول تا پنجم سند ازدواج ، كپي شناسنامه صفحات اول و دوم زوجين به صندوق رفاه تحويل دهيد.
سقف وام 12000000ریال می باشد با چک ضمانتی به مبلغ 14400000ریال با اقساط 12ماهه (چک کارمندی)