سه شنبه 6 فروردين 1398
 شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت :


1. ساماندهی کارآموزی و کارورزی دانشجویان

2.شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام

کارآموزان

3.عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف جهت استفاده مطلوب از توانایی های دانشگاه برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و

تبادل اسناد و مدارک و استفاده از تجهیزات تحقیقاتی مشترک

4.برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار - مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

5.برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضا هئیت علمی و کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور

6.بررسی مشکلات خاص بخش صنعت و ارائه طرحهاو پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشکلات

پژوهشی