سه شنبه 6 فروردين 1398
بخش آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه  مجهز به دستگاههایی مانند

Hplc -پلاریمتر -کجلدال -روتاری - اسپکتروفتومتر-اتوآنالیزر شیرو... می باشد که مهمترین

دستگاههای مورد استفاده در گروه صنایع غذایی بوده و می تواند خدمات قابل توجهی به

دانشجویان و شرکتهای مختلف ارائه دهد.


آزمایشگاهها: تغذیه-خاکشناسی-شیمی-معدن-گیاهشناسی-ماهی شناسی

کارگاهها: کانه آرایی-کانی شناسی- عمران -مکانیک سنگ