چهارشنبه 26 دی 1397
وحید حقیقت دوست

تحصیلات :

کارشناسی ارشد:مدیریت بازرگانی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی 

تلفن تماس : 01142423012

آدرس پست الکترونیک:

v.haghighatdoosti@iausk.ac.ir