پنج شنبه 31 خرداد 1397
روابط عمومی منطقه 3 دانشگاه آزاد
تاريخ : اول شهريور 1394 ساعت 12:16   کد : 27
روابط عمومی منطقه 3 دانشگاه آزاد

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه