دو شنبه 3 ارديبهشت 1397
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
تاريخ : اول شهريور 1394 ساعت 12:16   کد : 26
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه