سه شنبه 6 فروردين 1398
تاريخ:پانزدهم فروردين 1395 ساعت 15:13   |   کد : 125
دکتر مریم شاپوری

سوابق علمی و پژوهشی

 

اطلاعات شخصی

سوابق علمی و پژوهشی

 

اطلاعات شخصی

نام:                     مریم

نام خانوادگی:    شاپوری                                                                                                                                                                                                                                                         

زبان گفتاری:              فارسی (زبان ملی)، انگلیسی (زبان بین ­المللی)

محل تحصیل: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

رشته تحصیلی:            دكتراي بیولوژی دریا 

مرتبه علمی :           استادیار

آدرس پستی (محل کار): مازندران- پل سفيد- دو راهي آزادمهر- دانشگاه آزاد سوادکوه- گروه مهندسي منابع طبیعی

 

        آدرس الکترونیکی: marybiot@yahoo.com   ،   m_shapoori@iausk.ac.ir

سوابق آموزشی

·         1376-1380

کارشناسي در رشته مهندسي منابع طبیعی ، گرايش شیلات ، دانشکده علوم و فنون دریایی  دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ايران

                              

·           1380-1382

کارشناسي در رشته مهندسي منابع طبیعی ، گرايش شیلات ، دانشکده علوم و فنون دریایی  دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ايران

پايان نامه کارشناسي ارشد:

بررسي اثرات ترکیبات مس بر روی کپورماهیان، محاسبه LC50 و بررسی تغییرات هیستولوژیکی آن ، 1382

·         1382- 1387

دکتري بیولوژی دریا  ، گرايش بوم شناسی ، دانشکده علوم و فنون دریایی  ، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران ، ايران

پايان نامه دکتری:

بررسي اكولوژيك و تعيين توان توليد ناحيه مصبي رودخانه تجن   استان مازندران ، 1387

 

 

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی

مقالات ژورنالی (ISI)

§  Phytoplankton primary production and distribution in a south Caspian Sea  basin case study in Tajan river estuary publish in Research journal of environmental science, Vol. 3 (1). pp 1-15, 2009.

 

§  Diversity of benthic invertebrates fauna and secondary production in southern Caspian Sea basin case study on Tajan river estuary, publish in Journal of fisheries and aquatic science, Vol. 3 (6) pp 353 – 365, 2008.

 

§  Benthic fauna and water quality in southern Caspian Sea estuary: a case study on Gorganrood River, publish in Research journal of environmental science, Vol.  3 (5) pp 599-603, 2009.

 

§  Influence of calcium presence on the absorption of cadmium by the rock oyster Saccostrea cucullata a  from Persian Gulf in laboratory condition, publish in journal of Ecology and the Natural Environment, Vol. 1 (8).pp 178-183, 2009. 

 

 

§  The impact of seasonal water discharge fluctuation on benthic communities on the     Productivity and the consumption of Tajan Estuary, southern coast of the Caspian    Sea , Iranian Journal of  Fisheries Sciences, Vol.(2).pp 201-217 ,2009

 

§  Impact of water hardness on cadmium absorption by four freshwater mollusks Physa fontalis , Anadonta cygnea ,Corbicula flominea and Dreissena polymorpha from South Caspian Sea region, publish in Journal of Food , Agriculture & Environment , Vol.9 (2).pp 762-766 , 2011

 

§  Influence of water hardness on the absorption of cadmium by the mangrove oyster Crassostrea gaster , publish in Journal of Food , Agriculture & Environment , Vol.9 (2).pp 719-722 ,2011

 

§    Investigation of heavy metals (Cadmium, Lead) in Chironomidae and Gammarus  pulex Namrood River – Tehran Province, Journal of Chemical Health Risks,Vol.1(2).pp 30-44, 2011

 

 

§  Habitat of Mazandaran coas, from babolsar until port of Amirabadbehshahr(South Caspian Sea )   , publish in World Journal of Fish and Marine Sciences, Vol. 5 (4). pp 362-366, 2013 

 

§   The Influence of Salinity Variations on Zooplankton Community Structure in South Caspian Sea Basin Estuary, publish in Advances in Life Sciences, Vol. 4(3). pp 135-139,2014

 

§   Effect of a Ballast Water Treatment System on Survivorship of Natural Populations of Marine Plankton in Persian Gulf, Iran, publish in Marine Science, 4(2). pp 44-48,2014

 

§  Growth performance, intestinal histology, and biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)  in response to dietary inclusion of heat-killed Gordonia  bronchialis, Netherlands, Fish Physiology and Biochemistry,42(1). pp 65-71,2016

 

§  Identification of  species composition of fish in the Zarivar Lake (Kurdistan Province of Iran), publish in open journal of marine science, , Vol. 7(1). pp 205-210, 2017

 

 

 

فهرست مقالات منتشر شده( مجله علمي و پژوهشي)

·         "بررسي اثرات فلز مس بر تغييرات بافتهاي عضله، گنادها و كبد كپور معمولي "، فصلنامه دامپزشکی ، سال 1388 ، شماره7 ،

 

·         " تاثیر رنگدانه های طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی اسکار سفید" ، فصلنامه بیولوژی دریا ، سال 1388 ، شماره اول- بهار ،

 

·         " بررسی میزان توده زنده کلروفیل آ در دهانه رودخانه تجن" ، فصلنامه بیولوژی دریا ، سال 1388 ، شماره  سوم- پاییز

 

·         " فیتوپلانکتون­های موجود در مخزن دو نفتکش در اسکله نفتی بندر خارک ایران "، فصلنامه بیولوژی دریا ، سال 1388 ، شماره چهارم- زمستان

 

 

·         " بررسی تنوع زئوپلانکتون های منتقل شده توسط آب توازن در بندر تجاری شهید رجایی " ، فصلنامه بیولوژی دریا ، سال 1389 ، شماره  اول بهار

 

·         " ارزيابي سريع كيفيت آب رودخانه گرگانرود بر پايه شاخص‌هاي زيستي "، فصلنامه تخصصي علوم و فنون منابع طبيعي ، شماره سوم ، سال پنجم 1389

 

·         "طبقه بندی و کد بندی نواحي ساحلي از دیدگاه اکولوژیک در استان مازندران" زیست شناسی دریا، شماره دوازدهم، سال سوم 1390

 

 

·         " ارزيابي سريع كيفيت آب رودخانه كسليان بر پايه شاخص زيستي هيلسنهوف (HFBI) در استان مازندران"  ، فصلنامه تخصصي علوم و فنون منابع طبيعي ، شماره دوم،  سال هفتم تابستان 1391

 

·         "بررسی جوامع فيتوپلانكتوني رودخانه تجن و ارتباط آن با عوامل فيزيك و شيميايي آب"،  فصلنامه تخصصي علوم و فنون منابع طبيعي، شماره دوم، سال هفتم تابستان 1391   

 

·         " بررسي ترکیب گونه ای و ساختار جمعیت زئوپلانکتون ها در اعماق مختلف دریای خزر (مناطق تجاری امیرآباد، نوشهر و انزلی) پس از تهاجم شانه دار در سال 1388" فصلنامه زیست شناسی دریا، شماره  پانزدهم، سال چهارم 1391.

 

·         "بررسي ترکيب و فراوانی زئوپلانكتون آبهاي خليج‌فارس محدوده خليج نايبند و جزيره قشم " مجله علمی پژوهشی  پژوهش­های علوم و فنون دریایی، شماره سوم، سال هفتم،  1391

 

 

·         " ترکیب و تنوع فیتوپلانکتونی در رژیم غذایی کپور نقره­ای و آب بندان های منطقه ای مرکزی مازندران" مجله علمی پژوهشی پژوهش­های علوم و فنون دریایی، شماره چهارم ، سال هشتم 1392

 

·         "شناسایی و بررسی کفزیان بی مهره بزرگ رودخانه کلارود مازندران به عنوان شاخص کیفی آب رودخانه" مجله علمی پژوهشی  پژوهش­های علوم و فنون دریایی، شماره چهارم ، سال هشتم 1392

 

 

·         "بررسی آلودگی فلزات سنگین در بافت های ماهیچه و آبشش خرچنگOcypode saratan در سواحل جزر و مدی چابهار" زیست شناسی دریا، شماره نوزدهم، سال پنجم 1392

 

·         "بررسي فراواني و شناسايي پاروپايان در سه منطقه تالاب انزلي، مصب و درياي خزر و تعيين ارتباط آنها با برخي فاكتورهاي محيطي" اکوبیولوژی تالاب، شماره بیست و یکم، سال ششم، 1393

 

·         " تأثیر فعالیت­های صید پره بر تغییرات ساختار بستر سواحل جنوبی دریای خزر (مناطق رودسر و چابکسر)" زیست شناسی دریا، شماره بیست و یکم، سال ششم، 1393

 

 

·         "شناسایی و بررسی تراکم گردان تنان در تالاب انزلی و مقایسه آن با منطقه مصبی و دریای خزر" اکوبیولوژی تالاب، شماره بیست و پنج، سال هفتم، 1394

 

·                     Synthesis and evaluation of bactericidal properties of CuO nanoparticles against Aeromonas hydrophila, , publish in Nanomedicine Journal, Vol.1(3), 2014

 

 

·         " شناسايي جوامع زئوپلانكتون بندر عسلويه و ارتباط آن با عوامل محيطي" زیست شناسی دریا، شماره بیست و ششم، سال هفتم، 1394

 

·         " اثر چغندر لبویی ( Beta vularis) و کلم برگ قرمز ( Brasissica oleracea) بر شاخص های رشد ماهی گلدفیش ( Carassius auratus) ، "  مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، شماره دوم، سال دهم، 1394

 

·         " بررسی چرخه کوپه پود  Acartia tonsa  تحت تیمارهایی دمایی و شوری مختلف آب حوزه جنوبی دریای خزر" اقیانوس شناسی، شماره بیست و سوم، سال ششم، 1394

 

·         " بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه دینور آب استان کرمانشاه " فصلنامه علوم تکثیر و آبزی پروری، شماره هفتم، سال سوم، 1394

 

·         " بررسی و اندازه گیری فلزات سنگین ( مس و روی) در رسوبات و کفزیان رودخانه نمرود در استان تهران"  مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، شماره سوم، سال دهم، 1394

 

فهرست  مقالات علمی - مروري و ترويجي

 • "مطالعه تنوع گونه ای و شناسایی شاخه Chlorophyta در تالاب انزلی" مجله تحقیقات علوم آبزیان، شماره سوم، سال دوم، 1392
 • " شناسایی جوامع فیتوپلانکتونی  و ارتباط  آنها با عوامل فیزیکی و شیمیایی در آبهای بندر عسلویه(خلیج فارس)، مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، شماره سوم، سال پنجم، 1393
 • " اثرات خصوصیات مادری مولدین ماهی سفید روی برخی از پارامترهای گنادی،‌طی مهاجرت تولید مثلی در رودخانه تجن"  مجله آبزی پروری پایدار، 1393

 

فهرست کتابهای چاپ شده

 

§         ترجمه و تالیف " روشهای آنالیز آزمایشگاهی در مطالعات محیط زیست"، 1388 ، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد سوادکوه

§         تالیف کتاب" هیدروبیولوژی"  ، 1390 ، انتشارات  حافظه برتر اندیش

 

مقالات کنفرانسی (داخلی و خارجی)

- ارائه مقاله در همايش سراسري دفاع در برابر عوامل بيولوژيک، دانشگاه امام حسین ،

-  ارائه مقاله در همايش ملي علوم جوي و اقيانوسي ، مرکز ملی و اقیانوس شناسی

- ارائه مقاله در همایش ملی سنندج

 - ارائه مقاله در کنفرانس Fisheries Research (CCFFR) کانادا

- ارائه مقاله در کنفرانس European aquaculture society (EAS) نروژ

- ارائه مقاله در کنفرانس بين المللي تنوع زیستی (اردن )

- ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی کیش

- ارائه مقاله در کنفرانس Annual Science Conference 2008 ,Halifax, Canada

- ارائه مقاله در کنفرانس World  Aquaculture 2008 ,Bussan, Korea.

- ارائه مقاله در کنفرانس بين المللي تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم (BICAM 2008 ) هندوستان

- ارائه مقاله در کنفرانس World  Aquaculture 2008 ,Krakow, Poland

- ارائه مقاله در همایش ملی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

- ارائه مقاله در کنفرانس   استرالیا    World Aquaculture 2010

- ارائه مقاله در کنفرانس ایتالیا          AEHMS 2011

- ارائه مقاله  در همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های آبی

-  ارائه مقاله در همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری

- ارائه مقاله در همایش ملی امنیت غذایی

- ارائه مقاله کنفرانس ملی علوم معدنی

- ارائه مقاله همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

- ارائه مقاله در همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

- ارائه مقاله در همایش ملی حفاظت و احیای تالاب­ها و دریاچه­ها

- ارائه مقاله در همایش ملی پژوهش­های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی

- ارائه مقاله در همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم پایدار

- ارائه مقاله در همایش بین المللی ( 2016)  International Conference on the Future of Sturgeon Aquaculture

طرح­ها و پروژه­های پژوهشی

 

·         شاپوری، مریم،مقایسه میزان رشد و رنگ بندي بچه ماهیان زینتی اسکار تغذیه شده با دو نوع غذای حاوی رنگدانه بتاکاروتن  طبیعی و مصنوعی ، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، 1388

·         شاپوری، مریم؛ ، بررسی و ارزیابی سریع کیفیت آب رودخانه گرگانرود بر اساس  شاخصهای بیولوژیکی، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، 1389

·         شاپوری، مریم ، طبقه بندی استاندارد اکولوژیکی مناطق ساحلی با بکارگیری مدل CMECS ، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1391

·         شاپوری، مریم ، بررسی اکولوژیک خلیج نایبند، طرح پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، 1391

همكاري هاي اجرايي  و آموزشی

 

 • همكاري با پروژه هاي تحقيقاتي  موسسه تحقيقات شيلات ايران بخش اكولوژي منابع آبي، 1387

 

 • همکاری در مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحل کشور  (ICZM  1389-1386

 

 • همکاری در مطالعات ارزيابی اثرات زيست محيطی ناشی از توسعه صنايع در منطقه پارس جنوبي، 1386-1385

 

 • همکاری در طرح " مطالعه  لیمنولوژیک  دریاچه زریوار استان کردستان "،  1392

 

 • عضو هيأت علمي گروه شيلات و بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه  از 1382

 

 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، از 1385- 1386

 

 • عضو کمیسیون موارد خاص(آموزشی)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، از 1389- 1391

 

 • عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، از  1391 - 1394

 

 • سرپرست انجمن علمی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، از 1385 تاکنون

 

 • مدیر گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، سال 1386 و   1391 1388

 

 • همکاری و تدریس با واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی از سال 1389 تاکنون

 

 • همکاری با واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده منابع طبیعی‌(شیلات ) و علوم و فنون دریایی از سال 1388 -1393

 

 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان  از سال 1387 تاکنون

 

 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران

 

 • عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

عضویت در کمیته داوری نشریات علمی :

 

§         داور مجله علمی و پژوهشی اکو بیولوژی تالاب  - واحد علوم و تحقیقات اهواز

 

§         داور مجله علمی و پژوهشی زیست شناسی دریا واحد علوم و تحقیقات اهواز

 

§         داور فصلنامه علمی و پژوهشی زیست  شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور

 

§         داور فصلنامه مجله علمی شیلات- موسسه تحقیقات شیلات ایران

 

§         کمیته  داوران طرح های پژوهشی و کتاب های در دست انتشار: وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، دانشگاه رازی ، کرمانشاه

 

§         داور طرحهای پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

 

§         داور طرح­های پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بایل

 

§         داور طرح­های پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

 

§         داور رساله ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

 

§         داور رساله ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

§   سوابق تدریس (کارشناسی ارشد)

§         هیدروبیولوژی پیشرفته  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         تکثیر و پرورش غذای زنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         روش تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         آلودگی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         مکان یابی دفن زباله دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         انرژی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه

§         گیاهان کاربردی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه

§         آلودگی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         شیمی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

§         پلانکتون دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

§   سوابق تدریس (کارشناسی)

§         هیدروبیولوژی دانشگاه آزاد ا سلامی سوادکوه

§         لیمنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         جانورشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         زبان تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         رده بندی و سیستماتیک بی مهرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

§         گیاه شناسی واحد تهران شمال

§         هوا و اقلیم شناسی واحد تهران شمال

§         خاک شناسی واحد تهران شمال

§         میکروبیولوژی واحد تهران شمال

 

§   راهنمایی و مشاوره  پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

§         مقایسه فیتوپلانکتون­های منتقل شده از آب توازن در پایانه های تجاری (شهید رجایی بندرعباس و نفتی جزیره خارک) در خلیج فارس، مریم سنگپور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، 1388

§         تنوع جنس­های زئوپلانکتونی منتقل شده از آب توازن در بنادر تجارتی(شهید رجایی بندر عباس ) و نفتی (پایانه نفتی جزیره خارک) خلیج فارس، آزاده رضایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1389

§         بررسی برخی خصوصیات ساختار جمعیت سیاه ماهی Capoeta capoetaدر رودخانه تالار مازندران، نفیسه جوهری، پایان نامه های کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1389

§         ارزیابی کیفیت آب رودخانه کسلیان سوادکوه بر اساس شاخص هیلسنهوف، امیر جانبازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1389

§         ارزیابی کیفیت آب رودخانه سنبل رود سوادکوه بر اساس شاخص هیلسنهوف، سعید یدالهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1389

§         بررسی فلزات سنگین (کادمیوم،سرب،روی ومس) در Gammarus pulex و Chironomidae رودخانه نمرود، مینو رضایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1390

§         بررسی امکان تاثیر جوامع کفزیان رودخانه نمرود بر روی تعیین کیفیت آب ، در استان تهران ، محمد نیک بین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1390

§         بررسی دو روش تعیین بیومس فیتوپلانکتون (کلروفیل آلفا و کربوهیدرات سلول) بر مبنای روش جرمی با توجه به تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی (شدت نور، شوری و منبع نیتروژن مغذی)، داود ترکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1390

 

§         تاثیر کاروتنوئیدهای طبیعی موجود در چغندر و کلم بر میزان رنگدانه رشد ماهی گلدفیش، راضیه علمداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،1390

§         بررسی کیفیت آب رودخانه کلارود بابل با استفاده از ماکرو بنتوزها، مائده بابازاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم وفنون دریایی واحد تهران شمال،1390

§         طبقه بندي استاندارد اکولوژيک مناطق ساحلي- دريايي درياي خزر (محدوده اميرآباد- بابلسر) به روش مدل CMECS و با بکارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)، محمد علی حسین­زاده ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، 1390

§         بررسي و شناسايي ماكروبنتوزهاي موجود در درياچه گهر در استان لرستان، کلثوم عابدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، 1390

§         بررسی تغذیه پلانکتونی شانه­دارMnemiopsis leidyi در حوضه جنوبی دریای مازندران، صادق باقریان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، 1390

§         بررسی اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید مس CuO واکسید نقره Ag2O برروی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در شرایط آزمایشگاهی، فاطمه شفیعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1391

§         بررسي تراكم و شناسايي آغازیان و پاروپایان در تالاب انزلي و منطقه مصبي درياي خزر، لیلا لباسچی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1390

§         بررسي تراكم و شناسايي روتیفرا و کلادوسرا در تالاب انزلي و منطقه مصبي درياي خزر، سارا منصوری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1390

§         بررسي اثرات ضدباكتريايي نانوذرات اكسيد مس Cuo و اكسيد نقره Ag2O بر روي باكتري يرسينيا راکری (yersinia ruckery) در شرايط آزمايشگاهي، بهاره متان کپوری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1391

§         بررسی تاثیر دما وشوری بر پراکنش زئوپلانکتون در سه منطقه تجاری امیرآباد ، نوشهر، انزلی در حوضه جنوبی دریای خزر، نوربخش خداپرست، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1391

§         بررسي  تأثیر فعالیت های صيد پره بر تغييرات جوامع ماکروبنتوزي ساحل جنوبي درياي خزر)در ایستگاه های رودسر و چابكسر)، شاهپور غلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1391

§         سنجش میزان آلودگی فلزات سنگین در بافت های ماهیچه و آبشش خرچنگ روح Ocypode saratan در خلیج چابهار، امداد دادور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1391

§         بررسی چرخه زندگی کوپه پود Acartia tonsa تحت تیمارهای دمایی و شوری مختلف آب حوزه جنوبی دریای خزر، رضا آذری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1392

§         اثرات خصوصیات مادری مولدین ماهی سفید Rutillus frisii kutum  روی برخی از پارامتر های گنادی، طی مهاجرت تولید مثلی در رودخانه تجن، ونوشه حبیبی،، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1392

§         غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و مس) در آب و بافت­های آبشش، کبد و ماهیچه ماهی غالب رودخانه پلنگ­رود در منطفه اباتر ، مجتبی عظیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1392

§         بررسی اثر پربیوتیک آلفامیون(مانان  الیگوساکارید و بتاگلوکان) بر عملکرد رشد،پارامترهای ایمنی و هضم پذیری مواد مغذی  در فیل ماهی(Huso huso)، محبوبه علیزاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1393

§         تاثیر عصاره نانوکپسوله گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) نگهداری شده در دمای 4درجه سانتیگراد، مریم غنی­زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1394

§         ارزیابی و شناسایی الگوی پراکندگی موجودات بنتیک رودخانه کرج استان البرز  ایران، رقیه نوروز زینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1394

§         ارزیابی و سنجش فلزات سنگین (مس و سرب) در رسوبات بستر و در بدن کفزیان غالب رودخانه بابلرود (استان مازندران)،  نوید نظیفی،‌ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1394

§         مقایسه بیومار و کرم خاکی (Eisinea foetida) به عنوان جیره غذایی بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus ocellatus)، یوحنا محمدپور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1394

§         ارزیابی خط تولید فعلی کود آلی در کارخانه کمپوست بابل و ارائه راهکارهای اصلاحی، امید حسن زاده مقیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1395

 

 

تقدیر نامه ها

 • دريافت لوح تقدير از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، به سبب كسب دانشجوی نمونه اخلاقی و علمی (ممتاز) گروه بیولوژی دریا ، در سال 1384.
 • دريافت لوح تقدير از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، به سبب كسب رتبه پژوهشگر برتر گروه شيلات و بیولوژی دریا ، در سال 1387.
 • دريافت لوح تقدير از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، به سبب كسب رتبه پژوهشگر برتر گروه شيلات و بیولوژی دریا ، در سال 1391.
 • کسب رتبه برتر پژوهشی در گرایش منابع طبیعی در منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی ، در سال 1391

 

نام:                     مریم

نام خانوادگی:    شاپوری

زبان گفتاری:              فارسی (زبان ملی)، انگلیسی (زبان بین­المللی)

محل تحصیل: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

رشته تحصیلی:            دكتراي بیولوژی دریا 

مرتبه علمی :           استادیار

آدرس پستی (محل کار): مازندران- پل سفيد- دو راهي آزادمهر- دانشگاه آزاد سوادکوه- گروه مهندسي منابع طبیعی

 

        آدرس الکترونیکی: marybiot@yahoo.com   ،   m_shapoori@iausk.ac.ir

سوابق آموزشی

·         1376-1380

کارشناسي در رشته مهندسي منابع طبیعی ، گرايش شیلات ، دانشکده علوم و فنون دریایی  دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ايران

                              

·           1380-1382

کارشناسي در رشته مهندسي منابع طبیعی ، گرايش شیلات ، دانشکده علوم و فنون دریایی  دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ايران

پايان نامه کارشناسي ارشد:

بررسي اثرات ترکیبات مس بر روی کپورماهیان، محاسبه LC50 و بررسی تغییرات هیستولوژیکی آن ، 1382

·         1382- 1387

دکتري بیولوژی دریا  ، گرايش بوم شناسی ، دانشکده علوم و فنون دریایی  ، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران ، ايران

پايان نامه دکتری:

بررسي اكولوژيك و تعيين توان توليد ناحيه مصبي رودخانه تجن   استان مازندران ، 1387

 

 

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی

مقالات ژورنالی (ISI)

§  Phytoplankton primary production and distribution in a south Caspian Sea  basin case study in Tajan river estuary publish in Research journal of environmental science, Vol. 3 (1). pp 1-15, 2009.

 

§  Diversity of benthic invertebrates fauna and secondary production in southern Caspian Sea basin case study on Tajan river estuary, publish in Journal of fisheries and aquatic science, Vol. 3 (6) pp 353 – 365, 2008.

 

§  Benthic fauna and water quality in southern Caspian Sea estuary: a case study on Gorganrood River, publish in Research journal of environmental science, Vol.  3 (5) pp 599-603, 2009.

 

§  Influence of calcium presence on the absorption of cadmium by the rock oyster Saccostrea cucullata a  from Persian Gulf in laboratory condition, publish in journal of Ecology and the Natural Environment, Vol. 1 (8).pp 178-183, 2009. 

 

 

§  The impact of seasonal water discharge fluctuation on benthic communities on the     Productivity and the consumption of Tajan Estuary, southern coast of the Caspian    Sea , Iranian Journal of  Fisheries Sciences, Vol.(2).pp 201-217 ,2009

 

§  Impact of water hardness on cadmium absorption by four freshwater mollusks Physa fontalis , Anadonta cygnea ,Corbicula flominea and Dreissena polymorpha from South Caspian Sea region, publish in Journal of Food , Agriculture & Environment , Vol.9 (2).pp 762-766 , 2011

 

§  Influence of water hardness on the absorption of cadmium by the mangrove oyster Crassostrea gaster , publish in Journal of Food , Agriculture & Environment , Vol.9 (2).pp 719-722 ,2011

 

§    Investigation of heavy metals (Cadmium, Lead) in Chironomidae and Gammarus  pulex Namrood River – Tehran Province, Journal of Chemical Health Risks,Vol.1(2).pp 30-44, 2011

 

 

§  Habitat of Mazandaran coas, from babolsar until port of Amirabadbehshahr(South Caspian Sea )   , publish in World Journal of Fish and Marine Sciences, Vol. 5 (4). pp 362-366, 2013 

 

§   The Influence of Salinity Variations on Zooplankton Community Structure in South Caspian Sea Basin Estuary, publish in Advances in Life Sciences, Vol. 4(3). pp 135-139,2014

 

§   Effect of a Ballast Water Treatment System on Survivorship of Natural Populations of Marine Plankton in Persian Gulf, Iran, publish in Marine Science, 4(2). pp 44-48,2014

 

§  Growth performance, intestinal histology, and biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)  in response to dietary inclusion of heat-killed Gordonia  bronchialis, Netherlands, Fish Physiology and Biochemistry,42(1). pp 65-71,2016

 

§  Identification of  species composition of fish in the Zarivar Lake (Kurdistan Province of Iran), publish in open journal of marine science, , Vol. 7(1). pp 205-210, 2017

 

 

 

فهرست مقالات منتشر شده( مجله علمي و پژوهشي)

·         "بررسي اثرات فلز مس بر تغييرات بافتهاي عضله، گنادها و كبد كپور معمولي "، فصلنامه دامپزشکی ، سال 1388 ، شماره7 ،

 

·         " تاثیر رنگدانه های طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی اسکار سفید" ، فصلنامه بیولوژی دریا ، سال 1388 ، شماره اول- بهار ،

 

·         " بررسی میزان توده زنده کلروفیل آ در دهانه رودخانه تجن" ، فصلنامه بیولوژی دریا ، سال 1388 ، شماره  سوم- پاییز

 

·         " فیتوپلانکتون­های موجود در مخزن دو نفتکش در اسکله نفتی بندر خارک ایران "، فصلنامه بیولوژی دریا ، سال 1388 ، شماره چهارم- زمستان

 

 

·         " بررسی تنوع زئوپلانکتون های منتقل شده توسط آب توازن در بندر تجاری شهید رجایی " ، فصلنامه بیولوژی دریا ، سال 1389 ، شماره  اول بهار

 

·         " ارزيابي سريع كيفيت آب رودخانه گرگانرود بر پايه شاخص‌هاي زيستي "، فصلنامه تخصصي علوم و فنون منابع طبيعي ، شماره سوم ، سال پنجم 1389

 

·         "طبقه بندی و کد بندی نواحي ساحلي از دیدگاه اکولوژیک در استان مازندران" زیست شناسی دریا، شماره دوازدهم، سال سوم 1390

 

 

·         " ارزيابي سريع كيفيت آب رودخانه كسليان بر پايه شاخص زيستي هيلسنهوف (HFBI) در استان مازندران"  ، فصلنامه تخصصي علوم و فنون منابع طبيعي ، شماره دوم،  سال هفتم تابستان 1391