سه شنبه 6 فروردين 1398
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 15:44   |   کد : 117
جعفر ابراهیم پور کاسمانی

نام و نام خانوادگي: جعفر ابراهيم پور  كاسماني

سال تولد: 1359

محل تولد: بابل

                                                          Jafar_kasmani@yahoo.comآدرس پست الكترونيكي:

 

سوابق تحصيلي:

كارشناسي ارشد: مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنايع چوب و كاغذ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (1384)

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي جنگلهاي استان مازندران از نظر توليد چوب و قيمت فرآورده هاي چوبي  

دکتری : منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (1389)

عنوان پايان نامه دکتری : بررسی تاثير فرآیند بایوپالپینگ بر تولید خمیر شیمیایی- مکانیکی(CMP) از چوب ممرز

 

مقاله های چاپ شده در مجلات:

1. بررسي توليد انواع فرآورده هاي چوبی جنگلي در استان مازندران طي دوره 10 ساله (83-73). امیر هومن حمصی، سعید امیری ، کریم حمدی ، جعفر ابراهيم پوركاسماني. (در مجله علمي  پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران شماره 1 بهار 1386 (21/06/2007)-صفحه 253 تا 237).

2.  بررسی تغييرات قيمت انواع فراورده های جنگلی  جنگلهای شمال کشور طی يک دوره 10 ساله (1385-1376). جعفر ابراهیم پور کاسمانی، امیر هومن حمصی، بهزاد بازیار. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران شماره 3 بهمن 1386(19/02/2008)-صفحه 827 تا 807).

3. ارزیابی تولید،عرضه و تحلیل مدیریت بازار انواع فرآورده های چوبی جنگلهای شمال کشور طی دوره 10 ساله (1384-1375). جعفر ابراهیم پور کاسمانی، هاشم نیکومرام،  امیر هومن حمصی. (در مجله علمي  پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران شماره 4 زمستان 1386(18/03/2008)-صفحه 1015 تا 993).

4.  بررسی خواص بیومتری و شیمیایی کلزا منطقه بابل. جعفر ابراهیم پور کاسمانی ،امیر هومن حمصی،احمد ثمریها. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران- ویژه نامه شماره 2 فروردین 1387(19/04/2008)-صفحه 508 تا 497).

5.    Effects of Fungal Treatment on Structural and Chemical Features of Hornbeam Chips. Mohammad Talaeipour, Amir Homan Hemmasi, Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Seyed Ahmad Mirshokraie, and Habib Khademieslam (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/401- VOLUME 5 NUMBER 1 : 477-487, 2010/01/24).

6.  بررسی تاثیر رطوبت و درجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره ای. جعفر ابراهیم پور کاسمانی، امیر محسن ناظری، علی عشریه. (در مجله علمي  پژوهشي (ISC) تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران- شماره 2 تابستان 1389(22/09/2010)-صفحه 319 تا 309).

7.  اثر قارچ P.chrysosporium  بر ویژگیهای نوري خميركاغذ شيميايي- مكانيكي ممرز. جعفر ابراهیم پور کاسمانی، احمد ثمریها ، عبدالله علیزاده، علیرضا خاکی فیروز، سعید مهدوی. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس شماره 1 بهار 1390(21/06/2011)-صفحه 109 تا 99).

8.  بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمیر و کاغذ كلزا به روش شيميايي مكانيكي(CMP). احمد ثمریها ، جعفر ابراهیم پور کاسمانی، علیرضا خاکی فیروز. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران شماره 3 پاییز 1390(21/12/2011)-صفحه 436 تا 429).

 

9. CHARECTERIZATION OF BIOMETRY AND THE CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF FIBERS FROM BAGASSE,   CORN, SUNFLOWER, RICE AND RAPESEED RESIDUES IN IRAN. Majid Kiaei*, Ahmad Samariha, and Jafar Ebrahimpour Kasmani (In ISI journal: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL  RESEARCH - IF: 0/263 - VOLUME 6 NUMBER 16 : 3762-3767, 2011/08/18).

10. Study of Product of the Wood in Forests in North of Iran at Ten Years Period. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Basic and Applied Scientific Research, VOLUME 1 NUMBER 9 :1255-1261, 2011).

11. Study of Price Changes of Major Forest Products in Northern Forests of Iran During 13-Years Period (1997-2009) and its Forecast for 5-Year Period. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 1 NUMBER 12: 660-665, 2011).   

12. SOME CHEMICAL AND MORPHPLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT STRAW. Jafar Ebrahimpour Kasmani,*and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: MIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, VOLUME 8 NUMBER 4 : 823-827, 2011).       

13. Studying the Effect of the Age in Eucalyptus Camaldulensis Species on Wood Chemical Compounds used in Pulping process. Jafar Ebrahimpour Kasmani,*Mohammad Nemati, Ahmad Samariha, Hossein Chitsazi, Nima Seyed Mohammadi, and Hassan Nosrati ( IN ISI JOURNAL: American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, VOLUME 11 NUMBER 6 : 854-856, 2011).                                                                                  

14. Economically study on possibility of making floating paper from Bagasse in Khuzestan province. Mohammad Nemati*, Amir Hooman Hemmasi, Jafar Ebrahimpour Kasmani, Foad Ravanbakhsh, Hossein Chitsazi, Ahmad Samariha, and Ebrahim Khosravi  ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 11 NUMBER 6: 487-491, 2011).

 

15. INVESTIGATION ON PULPING POTENTIAL OF IRANIAN RAPESEED RESIDUE IN THE PAPER INDUSTRIAL. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Ahmad Samariha, and Majid Kiaei ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 12 NUMBER 11 : 1996-2001, 2011).                                          

 

 

16.  NEUTRAL SULFITE SEMI-CHEMICAL PULPING OF BAGASSE. Alireza Khakifirooz, Ahmad Samariha, a and Jafar Ebrahimpour Kasmani ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 1 : 85-89, 2011).   

 

 

17. CHEMO-MECHANICAL PULPING (CMP) OF RAPESEED RESIDUES. Ahmad Samariha, * Jafar Ebrahimpour Kasmani, Majid Kiaei, and Dariush Khademi  Shurmasti ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES   JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 5 : 1000-1004, 2011).                                                                                                                              

18.    Studying the Optical Properties of Newsprint Produced from Canola Pulp through Chemimechanical Pulping. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha, and Mohammad Nemati ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES   JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 7 : 1324-1327, 2011).                                                                             

 

 

19. Characterization and evaluation of rapeseed as a raw material for paper production. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha, Foad Ravanbakhsh, and Javad Sadatian Shorkaei (In ISI journal: Research on Crops - IF: 0/036- VOLUME 13 NUMBER 2 : 514-516, 2012).                                                                                                                                         

20. BIOCHEMIMECHANICAL PULPING OF HORNBEAM CHIPS WITH PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Mohammad Talaeipour,  Amir Hooman Hemmasi, Saeed  Mahdavi, and Ahmad Samariha (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/418- VOLUME 7 NUMBER 1 : 1016-1028, 2012/01/18).

21.  تعيين شرايط بهينه پخت خميركاغذ از ساقه كلزا به روش نيمه شيميايي سولفيت خنثي جهت ساخت كاغذ فلوتينگ. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها، مجید کیایی. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس شماره 4 زمستان 1390(18/03/2012)-صفحه 66 تا 53).

22.  مطالعه تاثیر تفکیک سازی خمیر کاغذ OCC بر ویژگیهای کاغذ آن. جعفر ابراهيم پوركاسماني، امیر محسن ناظری، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 4 زمستان 1390(18/03/2012)-صفحه 356 تا 345).

23. اثر تيمار قارچي بر ويژگي‌هاي مقاومتي خميركاغذ شيميايي - مكانيكي چوب ممرز. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC)   تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران شماره 1 بهار 1391(20/06/2012)-صفحه 15 تا 1).

24. مقایسه خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی حاصل از کلزا. احمد ثمريها، جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی. (در مجله علمي پژوهشي  (ISC) تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران شماره 2 تابستان 1391(21/09/2012)-صفحه 337 تا 326).

25. تعيين شرايط بهينه تيمار آنزيمي در كاهش مصرف انرژي پالايش خمير شيميايي-  مكانيكي چوب ممرز. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. (در مجله علمي  پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس- شماره 4 زمستان 1391(18/03/2013)-صفحه 54 تا 43).

 

26. Structural Studies of Mechanical Printing Paper Coating Using SEM. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Saeed  Mahdavi, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 3 NUMBER 3: 6-8, 2013).

27.  Effect of Optical Aging on Yellowness Characteristics of Soda Paper Made from Bagasse. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* ,Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha (In ISI journal: Asian Journal Of Chemistry - IF: 0/247- VOLUME 25 NUMBER 3: 1587-1589, 2013).                                                                                                                                                 

28.   Physical Properties and Printability Characteristics of Mechanical Printing Paper with LWC. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Saeed Mahdavi, Abdollah Alizadeh, Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/328- VOLUME 8 NUMBER 3: 3646-3656, 2013/04/26).

 

29.  تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگیهای کاغذ. جعفر ابراهيم پوركاسماني، امیر محسن ناظری، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران- شماره 1 بهار 1392(21/06/2013)صفحه 10تا 1).         

30.    Mechanical Strength and Optical Properties of LWC Wood-Containing Paper. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Saeed Mahdavi , Ahmad Samariha ,and Mohammad Nemati (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/309- VOLUME 8 NUMBER 4 : 6472-6480, 2013/10/30).         

31. بهبود ویژگی­های فیزیکی وچاپ­پذیری کاغذ چاپ مکانیکی به وسيله‌ي پوشش‌دهي كم. جعفر ابراهيم  پوركاسماني، سعید مهدوی، احمد ثمريها. (در مجله علمي  پژوهشي (ISC) علوم و فناوری رنگ- شماره 4 زمستان  1392(19/03/2014)-صفحه 274 تا 265 ).

32. بررسی بهبود ویژگی­های مکانیکی و نوری کاغذهای چاپ پس از پوشش­دهی با رنگدانه­های نانورس  و کربنات کلسیم رسوبی. جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی، احمد ثمريها. (در مجله  علمي پژوهشي (ISC) جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران-  شماره 1 بهار  1393(21/06/2014)-صفحه 155 تا 147).

33.  Effect of Mixing Different Contents of OCC Pulp on NSSC Pulp Strength. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha ,and Mohammad Nemati (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/309- VOLUME 9 NUMBER 3 : 5480-5487, 2014/07/22).  

34.   Effects of Ozone and Nanocellulose Treatments on the Strength and Optical Properties of  Paper Made from Chemical Mechanical Pulp. Jafar Ebrahimpour Kasmani (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/334- VOLUME 11  NUMBER : 3 , 2016).

 

                                                                           

مقاله های دارای گواهی پذیرش(accept) :

     35. تعیین سطح مناسب افزودن کربنات­کلسیم به خمیر کرافت تیمارشده با نانوسیلیکا با تکنیک لایه به لایه. جعفر ابراهيم پوركاسماني، حمیدرضا رودی، محمدرضا امیری مرگاوی. (در مجله  علمي پژوهشي (ISC)  جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران-).

 

     36. استفاده از پرکننده معدنی PCC در خمیر CMP " تقویت شده با لایه نشانی نشاسته کاتیونی- نانوسیلیکای آنیونی" . حمیدرضا رودی، محمدرضا امیری مرگاوی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. (در مجله  علمي پژوهشي (ISC) پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-).

 

طرحهای پژوهشي پایان یافته :

1.   بررسي ويژگيهاي خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC) از كلزا برای تولید کاغذ کنگره ای در مجتمع چوب و کاغذ مازندران

2.       بررسی تاثير رطوبت و حرارت بر کیفیت ورق موجدار کارتن

3.       تاثير پيش تيمار قارچي خرده‌چوبها روي خواص نوري كاغذ رنگبري شده حاصل از فرآيند    CMP 

4.       مطالعه تاثیر  تفکیک سازي خمیر OCC  در مایه خمیر کاغذ تفکیک شده و تفکیک نشده بر خواص مقاومتی کاغذ

5.       تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر خواص خمیر و کاغذ

6.        بررسي تاثير برخي از يون‌هاي فلزي بر روي پایداری خواص نوري كاغذ حاصل از فرآيند سودا در كارخانه كاغذ پارس 

7.        بهبود ويژگي‌هاي كاغذهاي چاپ با استفاده از پيگمان‌هاي نانورس و كربنات كلسيم

8.       ارزیابی تاثیر تیمار ازن بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ OCC

     9.  بررسی تاثیر استفاده از نانوسلولز بر روی ویژگی­های خمیر کاغذ شیمیایی-مکانیکی

 

   كار پژوهشي:

  1. تدوين بانك اطلاعاتي مقالات منتشر شده صنايع چوب و كاغذ (نگارش اول چكيده نامه)
  2. داوری مقاله های مختلف برای مجله  علمي پژوهشي جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
  3. داوری مقاله های مختلف برای مجله  علمي پژوهشي انجن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
  4. داوری جند مقاله برای مجله BioRrsourceS
  5. داوری چندین طرح پژوهشی

 

عضويت در مجامع و انجمن هاي علمي:

1. عضو استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي (از1389 تاکنون)

2. عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از1388 تا 1389)

 

 

عضويت در شوراها: 

1. عضو شورای حقوقی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از1388 تاکنون)

2. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از1389 تاکنون)

3. مسئول علمی- پژوهشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از1390 تا تاکنون)

4. عضو مجمع عالی قشر بسیج اساتید استان مازندران (از1391 تا تاکنون)

5. دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از1389 تا 1391)

6. رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از1395 تاکنون)

 

افتخارات:

1-    منتخب و برگزیده کشوری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391

2-    پژوهشگر برتر باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1391

3-    استاد منتخب علمی و فرهنگی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1390

4-    پژوهشگر برتر باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1390

5-    پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1390

دوره‌هاي آموزشي:

1.      شركت در كارگاه تخصصی شیمی پایانه تر کاغذسازی، بهمن 1389 ، در پارک علمی تحقیقاتی زیرآب- مازندران. (مدرس آقای پرفسور  Hubbe متخصص مشهور صنعت کاغذسازی و استاد دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا).

2.      شركت در كارگاه تخصصی علوم و فناوری سلولز، مهر 1393 ، در پارک علمی تحقیقاتی زیرآب- مازندران. (مدرس آقای پرفسور  Wolfgang Gindl-Altmutter استاد دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی، انیستیتو علوم و فناوری چوب، اتریش).

3.      شركت در نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394 ، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

 

كنفرانس:

1.   طرح هاي اساسي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران (ساري) در حفاظت از جنگلها (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه (1385)

2.      بررسي جنگلهاي استان مازندران (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه 1385)

3.   بررسي روند تغييرات قيمت فرآورده هاي جنگلي در استان مازندران (1383-1378) (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه 1386)

4.      بررسی تولید انواع فرآورده های چوبی (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه1386)

5.      بررسی فرآیند تولید کاغذ (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه 1387)

6.   جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، امیر هومن حمصی. ارزيابي توليد و عرضه انواع فرآورده هاي جنگلي.      ( اولين همايش ملي تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور- دانشگاه منابع طبيعي گرگان 1387- نوع ارائه: شفاهي)

7.   احمد ثمريها، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. مقايسه تركيبات شيميايي كلزا با ساير مواد ليگنوسلولزي غير چوبي، همايش ملي مهندسي شيمي، اسفند 1388، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، تهران، ايران (نوع ارائه: چاپ در مجموعه مقالات).

8.   احمد ثمريها، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، عليرضا‌ خاكي‌فيروز. بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمير و كاغذ كلزا به روش شيميايي مكانيكي (CMP). همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاه‌شناسي درختي، ارديبهشت 1389، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري).

9.   جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، احمد ثمريها. بررسي ميزان توليدات فرآورده‌هاي جنگلي شمال كشور توسط اداره كل، شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي تعاوني و بخش‌هاي خصوصي. همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاه‌شناسي درختي، ارديبهشت 1389، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري).

10. احمد ثمريها، عليرضا‌ خاكي‌فيروز، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمير و كاغذ باگاس به روش نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC). نخستين همايش ملی فن­آوری­های نوين در صنايع چوب و کاغذ، ارديبهشت 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري).

11. جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، احمد ثمريها. بررسي تهيه خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از كلزا به منظور توليد كاغذ كنگره‌اي. اولين همايش ملی جنگل و صنايع چوب و کاغذ، خرداد 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا، گيلان، ايران (نوع ارائه: شفاهي).

12. احمد ثمريها، اصغر تابعي، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. تاثير شدت پالايش بر خصوصيات خميركاغذحاصل از باگاس. اولين همايش ملی جنگل و صنايع چوب و کاغذ، خرداد 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا، گيلان، ايران (نوع ارائه: شفاهي).

13. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمریها. مقایسه مناطق چهارگانه جنگل های شمال از نظر تولید و عرضه انواع فرآورده های چوبی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ کشور. نخستین همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404، پاییز 1390، دانشگاه منابع طبيعي گرگان،گلستان، ایران (نوع ارائه: پوستر).

14. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. اثر تیمار 4 هفته ای قارچ P.chrysosporium بر ويژگي‌هاي مقاومتي خمیر (CMP) ممرز. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، آبان 1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نوع ارائه: شفاهي).

15. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها. ارزیابی تاثیر تیمار ازن بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ occ بازیافتی. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، بهمن 1393، تهران، ایران (نوع ارائه: شفاهي).

16.  بهمن عباسپور، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر شاخص مقاومت به کششی و زبری خمیر و کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر).

17. بهمن عباسپور، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر شاخص مقاومت به ترکیدن و مقاومت به عبور هوا خمیر و کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر).

18. محسن شکربیگی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر نانو رس  بر شاخص مقاومت به ترکیدن و مقاومت به عبور هوا کاغذ حاصل از خمیر کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر).

19. محسن شکربیگی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر نانو رس  بر شاخص مقاومت به کشش و زبری کاغذ حاصل از خمیر کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر).

 

به عنوان استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1. افزایش سهم پرکننده در خمیر کاغذ حاوی  نانو سیلیکا ونشاسته کاتیونی با استفاده از نانو فناوری(تکنیک لایه به لایه). (نام دانشجو: محمدرضا امیری. تاریخ دفاع: تابستان 1394)

2. بررسی تاثیر نانورس بر روی ویژگی­های کاربردی کاغذ حاصل از خمیرکاغذ  CMP. (نام دانشجو: محسن شکربیگی. تاریخ دفاع: تابستان 1394)

3. تاثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ CMP . (نام دانشجو: بهمن عباسپور. تاریخ دفاع: تابستان 1394)

4. بررسی بهبود خواص كاغذهاي چاپ و تحریر با استفاده از نانو رس مونت موریلونیت (K10) . (نام دانشجو: هوشنگ قنبری. تاریخ دفاع: تابستان 1394)

5. بررسی ویژگی­های مکانیکی و ریخت­شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده از پلی­پروپیلن، نانو رس و خمیرکاغذ OCC. (نام دانشجو: مونا تشکری. تاریخ دفاع: تابستان 1394)

6. بررسی ویژگی­های مکانیکی و ریخت­شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده  از پلی­اتیلن ، نانورس وخمیرکاغذ OCC . (نام دانشجو: سید علی اصغر کمالی. تاریخ دفاع: تابستان 1394)

7. تیمار خمیر NSSC با نانوسلولز و بررسی اثرات ان روی کاغذ حاصله. (نام دانشجو: محسن زاهدی. تاریخ دفاع: تابستان 1395)

8. تیمار ازن و نانو سلولز روی خمیر OCC و بررسی ویژگیهای کاغذ حاصل از آن (نام دانشجو: حسین پورباباگل. تاریخ دفاع: تابستان 1395)

9. بررسی ویژگیهای خمیر NSSC تیمارداده شده با ازن و نانوسلولز (نام دانشجو: ابراهیم فرهادپور. تاریخ دفاع: زمستان 1395)

10. بررسی قابلیت های تولید نانو ساختار سیلیسی از کلش برنج. (نام دانشجو: امیر فرهنگ سروش. تاریخ دفاع: زمستان 1395)

11. بررسی تاثیرات استفاده از نانوسلولز و خمیرکاغذ شیمیایی وارداتی روی کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف زیرشانه. (نام دانشجو: یعقوب مامی زاده. تاریخ دفاع: -)

12. بهبود ویژگی­های کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف پنبه با استفاده از پیگمان های نانو سلولز. (نام دانشجو: غفار فتحی. تاریخ دفاع: -)

13. بررسی ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از ضایعات تخته خرده چوب و پلی اتیلن ضایعاتی و نانو رس. (نام دانشجو: علی احمدی. تاریخ دفاع: -)

14. تاثیر نانو رس بر ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از ضایعات تخته فیبر نیمه سنگین و پلی پروپیلن ضایعاتی. (نام دانشجو: حسین حیدری. تاریخ دفاع: -)

15. تاثیر نانوسیلیس بر ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از خمیرکاغذ OCC و پلی اتیلن دانسیته سبک ضایعاتی. (نام دانشجو: محمد علی زراعتی. تاریخ دفاع: -)

16. بررسی ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از خمیر کاغذ OCC و پلی استایرن بازیافتی و نانو رس. (نام دانشجو: شیرزاد زمانی. تاریخ دفاع: -)

 

نام و نام خانوادگي: جعفر ابراهيم پور كاسماني سال تولد: 1359 محل تولد: بابل Jafar_kasmani@yahoo.comآدرس پست الكترونيكي: سوابق تحصيلي: كارشناسي ارشد: مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنايع چوب و كاغذ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (1384) عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي جنگلهاي استان مازندران از نظر توليد چوب و قيمت فرآورده هاي چوبي دکتری : منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (1389) عنوان پايان نامه دکتری : بررسی تاثير فرآیند بایوپالپینگ بر تولید خمیر شیمیایی- مکانیکی(CMP) از چوب ممرز مقاله های چاپ شده در مجلات: 1. بررسي توليد انواع فرآورده هاي چوبی جنگلي در استان مازندران طي دوره 10 ساله (83-73). امیر هومن حمصی، سعید امیری ، کریم حمدی ، جعفر ابراهيم پوركاسماني. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران – شماره 1 بهار 1386 (21/06/2007)-صفحه 253 تا 237). 2. بررسی تغييرات قيمت انواع فراورده های جنگلی جنگلهای شمال کشور طی يک دوره 10 ساله (1385-1376). جعفر ابراهیم پور کاسمانی، امیر هومن حمصی، بهزاد بازیار. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران – شماره 3 بهمن 1386(19/02/2008)-صفحه 827 تا 807). 3. ارزیابی تولید،عرضه و تحلیل مدیریت بازار انواع فرآورده های چوبی جنگلهای شمال کشور طی دوره 10 ساله (1384-1375). جعفر ابراهیم پور کاسمانی، هاشم نیکومرام، امیر هومن حمصی. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران – شماره 4 زمستان 1386(18/03/2008)-صفحه 1015 تا 993). 4. بررسی خواص بیومتری و شیمیایی کلزا منطقه بابل. جعفر ابراهیم پور کاسمانی ،امیر هومن حمصی،احمد ثمریها. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران- ویژه نامه شماره 2 فروردین 1387(19/04/2008)-صفحه 508 تا 497). 5. Effects of Fungal Treatment on Structural and Chemical Features of Hornbeam Chips. Mohammad Talaeipour, Amir Homan Hemmasi, Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Seyed Ahmad Mirshokraie, and Habib Khademieslam (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/401- VOLUME 5 NUMBER 1 : 477-487, 2010/01/24). 6. بررسی تاثیر رطوبت و درجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره ای. جعفر ابراهیم پور کاسمانی، امیر محسن ناظری، علی عشریه. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران- شماره 2 تابستان 1389(22/09/2010)-صفحه 319 تا 309). 7. اثر قارچ P.chrysosporium بر ویژگیهای نوري خميركاغذ شيميايي- مكانيكي ممرز. جعفر ابراهیم پور کاسمانی، احمد ثمریها ، عبدالله علیزاده، علیرضا خاکی فیروز، سعید مهدوی. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس – شماره 1 بهار 1390(21/06/2011)-صفحه 109 تا 99). 8. بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمیر و کاغذ كلزا به روش شيميايي – مكانيكي(CMP). احمد ثمریها ، جعفر ابراهیم پور کاسمانی، علیرضا خاکی فیروز. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران – شماره 3 پاییز 1390(21/12/2011)-صفحه 436 تا 429). 9. CHARECTERIZATION OF BIOMETRY AND THE CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF FIBERS FROM BAGASSE, CORN, SUNFLOWER, RICE AND RAPESEED RESIDUES IN IRAN. Majid Kiaei*, Ahmad Samariha, and Jafar Ebrahimpour Kasmani (In ISI journal: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH - IF: 0/263 - VOLUME 6 NUMBER 16 : 3762-3767, 2011/08/18). 10. Study of Product of the Wood in Forests in North of Iran at Ten Years Period. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Basic and Applied Scientific Research, VOLUME 1 NUMBER 9 :1255-1261, 2011). 11. Study of Price Changes of Major Forest Products in Northern Forests of Iran During 13-Years Period (1997-2009) and its Forecast for 5-Year Period. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 1 NUMBER 12: 660-665, 2011). 12. SOME CHEMICAL AND MORPHPLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT STRAW. Jafar Ebrahimpour Kasmani,*and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: MIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, VOLUME 8 NUMBER 4 : 823-827, 2011). 13. Studying the Effect of the Age in Eucalyptus Camaldulensis Species on Wood Chemical Compounds used in Pulping process. Jafar Ebrahimpour Kasmani,*Mohammad Nemati, Ahmad Samariha, Hossein Chitsazi, Nima Seyed Mohammadi, and Hassan Nosrati ( IN ISI JOURNAL: American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, VOLUME 11 NUMBER 6 : 854-856, 2011). 14. Economically study on possibility of making floating paper from Bagasse in Khuzestan province. Mohammad Nemati*, Amir Hooman Hemmasi, Jafar Ebrahimpour Kasmani, Foad Ravanbakhsh, Hossein Chitsazi, Ahmad Samariha, and Ebrahim Khosravi ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 11 NUMBER 6: 487-491, 2011). 15. INVESTIGATION ON PULPING POTENTIAL OF IRANIAN RAPESEED RESIDUE IN THE PAPER INDUSTRIAL. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Ahmad Samariha, and Majid Kiaei ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 12 NUMBER 11 : 1996-2001, 2011). 16. NEUTRAL SULFITE SEMI-CHEMICAL PULPING OF BAGASSE. Alireza Khakifirooz, Ahmad Samariha, a and Jafar Ebrahimpour Kasmani ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 1 : 85-89, 2011). 17. CHEMO-MECHANICAL PULPING (CMP) OF RAPESEED RESIDUES. Ahmad Samariha, * Jafar Ebrahimpour Kasmani, Majid Kiaei, and Dariush Khademi Shurmasti ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 5 : 1000-1004, 2011). 18. Studying the Optical Properties of Newsprint Produced from Canola Pulp through Chemimechanical Pulping. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha, and Mohammad Nemati ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 7 : 1324-1327, 2011). 19. Characterization and evaluation of rapeseed as a raw material for paper production. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha, Foad Ravanbakhsh, and Javad Sadatian Shorkaei (In ISI journal: Research on Crops - IF: 0/036- VOLUME 13 NUMBER 2 : 514-516, 2012). 20. BIOCHEMIMECHANICAL PULPING OF HORNBEAM CHIPS WITH PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Mohammad Talaeipour, Amir Hooman Hemmasi, Saeed Mahdavi, and Ahmad Samariha (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/418- VOLUME 7 NUMBER 1 : 1016-1028, 2012/01/18). 21. تعيين شرايط بهينه پخت خميركاغذ از ساقه كلزا به روش نيمه شيميايي سولفيت خنثي جهت ساخت كاغذ فلوتينگ. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها، مجید کیایی. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس – شماره 4 زمستان 1390(18/03/2012)-صفحه 66 تا 53). 22. مطالعه تاثیر تفکیک سازی خمیر کاغذ OCC بر ویژگیهای کاغذ آن. جعفر ابراهيم پوركاسماني، امیر محسن ناظری، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران – شماره 4 زمستان 1390(18/03/2012)-صفحه 356 تا 345). 23. اثر تيمار قارچي بر ويژگي‌هاي مقاومتي خميركاغذ شيميايي - مكانيكي چوب ممرز. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران – شماره 1 بهار 1391(20/06/2012)-صفحه 15 تا 1). 24. مقایسه خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی حاصل از کلزا. احمد ثمريها، جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران – شماره 2 تابستان 1391(21/09/2012)-صفحه 337 تا 326). 25. تعيين شرايط بهينه تيمار آنزيمي در كاهش مصرف انرژي پالايش خمير شيميايي- مكانيكي چوب ممرز. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس- شماره 4 زمستان 1391(18/03/2013)-صفحه 54 تا 43). 26. Structural Studies of Mechanical Printing Paper Coating Using SEM. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Saeed Mahdavi, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 3 NUMBER 3: 6-8, 2013). 27. Effect of Optical Aging on Yellowness Characteristics of Soda Paper Made from Bagasse. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* ,Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha (In ISI journal: Asian Journal Of Chemistry - IF: 0/247- VOLUME 25 NUMBER 3: 1587-1589, 2013). 28. Physical Properties and Printability Characteristics of Mechanical Printing Paper with LWC. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Saeed Mahdavi, Abdollah Alizadeh, Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/328- VOLUME 8 NUMBER 3: 3646-3656, 2013/04/26). 29. تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگیهای کاغذ. جعفر ابراهيم پوركاسماني، امیر محسن ناظری، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران- شماره 1 بهار 1392(21/06/2013)–صفحه 10تا 1). 30. Mechanical Strength and Optical Properties of LWC Wood-Containing Paper. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Saeed Mahdavi , Ahmad Samariha ,and Mohammad Nemati (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/309- VOLUME 8 NUMBER 4 : 6472-6480, 2013/10/30). 31. بهبود ویژگی¬های فیزیکی وچاپ¬پذیری کاغذ چاپ مکانیکی به وسيله‌ي پوشش‌دهي كم. جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – علوم و فناوری رنگ- شماره 4 زمستان 1392(19/03/2014)-صفحه 274 تا 265 ). 32. بررسی بهبود ویژگی¬های مکانیکی و نوری کاغذهای چاپ پس از پوشش¬دهی با رنگدانه¬های نانورس و کربنات کلسیم رسوبی. جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- شماره 1 بهار 1393(21/06/2014)-صفحه 155 تا 147). 33. Effect of Mixing Different Contents of OCC Pulp on NSSC Pulp Strength. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha ,and Mohammad Nemati (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/309- VOLUME 9 NUMBER 3 : 5480-5487, 2014/07/22). 34. Effects of Ozone and Nanocellulose Treatments on the Strength and Optical Properties of Paper Made from Chemical Mechanical Pulp. Jafar Ebrahimpour Kasmani (In ISI journal: BioRrsourceS - IF: 1/334- VOLUME 11 NUMBER : 3 , 2016). مقاله های دارای گواهی پذیرش(accept) : 35. تعیین سطح مناسب افزودن کربنات¬کلسیم به خمیر کرافت تیمارشده با نانوسیلیکا با تکنیک لایه به لایه. جعفر ابراهيم پوركاسماني، حمیدرضا رودی، محمدرضا امیری مرگاوی. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران-). 36. استفاده از پرکننده معدنی PCC در خمیر CMP " تقویت شده با لایه نشانی نشاسته کاتیونی- نانوسیلیکای آنیونی" . حمیدرضا رودی، محمدرضا امیری مرگاوی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-). طرحهای پژوهشي پایان یافته : 1. بررسي ويژگيهاي خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC) از كلزا برای تولید کاغذ کنگره ای در مجتمع چوب و کاغذ مازندران 2. بررسی تاثير رطوبت و حرارت بر کیفیت ورق موجدار کارتن 3. تاثير پيش تيمار قارچي خرده‌چوبها روي خواص نوري كاغذ رنگبري شده حاصل از فرآيند CMP 4. مطالعه تاثیر تفکیک سازي خمیر OCC در مایه خمیر کاغذ تفکیک شده و تفکیک نشده بر خواص مقاومتی کاغذ 5. تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر خواص خمیر و کاغذ 6. بررسي تاثير برخي از يون‌هاي فلزي بر روي پایداری خواص نوري كاغذ حاصل از فرآيند سودا در كارخانه كاغذ پارس 7. بهبود ويژگي‌هاي كاغذهاي چاپ با استفاده از پيگمان‌هاي نانورس و كربنات كلسيم 8. ارزیابی تاثیر تیمار ازن بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ OCC 9. بررسی تاثیر استفاده از نانوسلولز بر روی ویژگی¬های خمیر کاغذ شیمیایی-مکانیکی كار پژوهشي: 1. تدوين بانك اطلاعاتي مقالات منتشر شده صنايع چوب و كاغذ (نگارش اول چكيده نامه) 2. داوری مقاله های مختلف برای مجله علمي پژوهشي – جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 3. داوری مقاله های مختلف برای مجله علمي پژوهشي – انجن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران 4. داوری جند مقاله برای مجله BioRrsourceS 5. داوری چندین طرح پژوهشی عضويت در مجامع و انجمن هاي علمي: 1. عضو استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي (از1389 تاکنون) 2. عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از1388 تا 1389) عضويت در شوراها: 1. عضو شورای حقوقی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از1388 تاکنون) 2. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از1389 تاکنون) 3. مسئول علمی- پژوهشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از1390 تا تاکنون) 4. عضو مجمع عالی قشر بسیج اساتید استان مازندران (از1391 تا تاکنون) 5. دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از1389 تا 1391) 6. رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از1395 تاکنون) افتخارات: 1- منتخب و برگزیده کشوری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391 2- پژوهشگر برتر باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1391 3- استاد منتخب علمی و فرهنگی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1390 4- پژوهشگر برتر باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1390 5- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال 1390 دوره‌هاي آموزشي: 1. شركت در كارگاه تخصصی شیمی پایانه تر کاغذسازی، بهمن 1389 ، در پارک علمی تحقیقاتی زیرآب- مازندران. (مدرس آقای پرفسور Hubbe متخصص مشهور صنعت کاغذسازی و استاد دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا). 2. شركت در كارگاه تخصصی علوم و فناوری سلولز، مهر 1393 ، در پارک علمی تحقیقاتی زیرآب- مازندران. (مدرس آقای پرفسور Wolfgang Gindl-Altmutter استاد دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی، انیستیتو علوم و فناوری چوب، اتریش). 3. شركت در نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394 ، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. كنفرانس: 1. طرح هاي اساسي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران (ساري) در حفاظت از جنگلها (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه (1385) 2. بررسي جنگلهاي استان مازندران (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه 1385) 3. بررسي روند تغييرات قيمت فرآورده هاي جنگلي در استان مازندران (1383-1378) (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه 1386) 4. بررسی تولید انواع فرآورده های چوبی (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه1386) 5. بررسی فرآیند تولید کاغذ (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه 1387) 6. جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، امیر هومن حمصی. ارزيابي توليد و عرضه انواع فرآورده هاي جنگلي. ( اولين همايش ملي تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور- دانشگاه منابع طبيعي گرگان 1387- نوع ارائه: شفاهي) 7. احمد ثمريها، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. مقايسه تركيبات شيميايي كلزا با ساير مواد ليگنوسلولزي غير چوبي، همايش ملي مهندسي شيمي، اسفند 1388، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، تهران، ايران (نوع ارائه: چاپ در مجموعه مقالات). 8. احمد ثمريها، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، عليرضا‌ خاكي‌فيروز. بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمير و كاغذ كلزا به روش شيميايي مكانيكي (CMP). همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاه‌شناسي درختي، ارديبهشت 1389، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري). 9. جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، احمد ثمريها. بررسي ميزان توليدات فرآورده‌هاي جنگلي شمال كشور توسط اداره كل، شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي تعاوني و بخش‌هاي خصوصي. همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاه‌شناسي درختي، ارديبهشت 1389، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري). 10. احمد ثمريها، عليرضا‌ خاكي‌فيروز، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمير و كاغذ باگاس به روش نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC). نخستين همايش ملی فن¬آوری¬های نوين در صنايع چوب و کاغذ، ارديبهشت 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري). 11. جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، احمد ثمريها. بررسي تهيه خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از كلزا به منظور توليد كاغذ كنگره‌اي. اولين همايش ملی جنگل و صنايع چوب و کاغذ، خرداد 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا، گيلان، ايران (نوع ارائه: شفاهي). 12. احمد ثمريها، اصغر تابعي، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. تاثير شدت پالايش بر خصوصيات خميركاغذحاصل از باگاس. اولين همايش ملی جنگل و صنايع چوب و کاغذ، خرداد 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا، گيلان، ايران (نوع ارائه: شفاهي). 13. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمریها. مقایسه مناطق چهارگانه جنگل های شمال از نظر تولید و عرضه انواع فرآورده های چوبی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ کشور. نخستین همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404، پاییز 1390، دانشگاه منابع طبيعي گرگان،گلستان، ایران (نوع ارائه: پوستر). 14. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. اثر تیمار 4 هفته ای قارچ P.chrysosporium بر ويژگي‌هاي مقاومتي خمیر (CMP) ممرز. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، آبان 1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نوع ارائه: شفاهي). 15. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها. ارزیابی تاثیر تیمار ازن بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ occ بازیافتی. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، بهمن 1393، تهران، ایران (نوع ارائه: شفاهي). 16. بهمن عباسپور، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر شاخص مقاومت به کششی و زبری خمیر و کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر). 17. بهمن عباسپور، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر شاخص مقاومت به ترکیدن و مقاومت به عبور هوا خمیر و کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر). 18. محسن شکربیگی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر نانو رس بر شاخص مقاومت به ترکیدن و مقاومت به عبور هوا کاغذ حاصل از خمیر کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر). 19. محسن شکربیگی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر نانو رس بر شاخص مقاومت به کشش و زبری کاغذ حاصل از خمیر کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر). به عنوان استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد: 1. افزایش سهم پرکننده در خمیر کاغذ حاوی نانو سیلیکا ونشاسته کاتیونی با استفاده از نانو فناوری(تکنیک لایه به لایه). (نام دانشجو: محمدرضا امیری. تاریخ دفاع: تابستان 1394) 2. بررسی تاثیر نانورس بر روی ویژگی¬های کاربردی کاغذ حاصل از خمیرکاغذ CMP. (نام دانشجو: محسن شکربیگی. تاریخ دفاع: تابستان 1394) 3. تاثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ CMP . (نام دانشجو: بهمن عباسپور. تاریخ دفاع: تابستان 1394) 4. بررسی بهبود خواص كاغذهاي چاپ و تحریر با استفاده از نانو رس مونت موریلونیت (K10) . (نام دانشجو: هوشنگ قنبری. تاریخ دفاع: تابستان 1394) 5. بررسی ویژگی¬های مکانیکی و ریخت¬شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده از پلی¬پروپیلن، نانو رس و خمیرکاغذ OCC. (نام دانشجو: مونا تشکری. تاریخ دفاع: تابستان 1394) 6. بررسی ویژگی¬های مکانیکی و ریخت¬شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده از پلی¬اتیلن ، نانورس وخمیرکاغذ OCC . (نام دانشجو: سید علی اصغر کمالی. تاریخ دفاع: تابستان 1394) 7. تیمار خمیر NSSC با نانوسلولز و بررسی اثرات ان روی کاغذ حاصله. (نام دانشجو: محسن زاهدی. تاریخ دفاع: تابستان 1395) 8. تیمار ازن و نانو سلولز روی خمیر OCC و بررسی ویژگیهای کاغذ حاصل از آن (نام دانشجو: حسین پورباباگل. تاریخ دفاع: تابستان 1395) 9. بررسی ویژگیهای خمیر NSSC تیمارداده شده با ازن و نانوسلولز (نام دانشجو: ابراهیم فرهادپور. تاریخ دفاع: زمستان 1395) 10. بررسی قابلیت های تولید نانو ساختار سیلیسی از کلش برنج. (نام دانشجو: امیر فرهنگ سروش. تاریخ دفاع: زمستان 1395) 11. بررسی تاثیرات استفاده از نانوسلولز و خمیرکاغذ شیمیایی وارداتی روی کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف زیرشانه. (نام دانشجو: یعقوب مامی زاده. تاریخ دفاع: -) 12. بهبود ویژگی¬های کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف پنبه با استفاده از پیگمان های نانو سلولز. (نام دانشجو: غفار فتحی. تاریخ دفاع: -) 13. بررسی ویژگی¬های مکانیکی، حرارتی و ریخت¬شناسی نانوچندسازه ساخته شده از ضایعات تخته خرده چوب و پلی اتیلن ضایعاتی و نانو رس. (نام دانشجو: علی احمدی. تاریخ دفاع: -) 14. تاثیر نانو رس بر ویژگی¬های مکانیکی، حرارتی و ریخت¬شناسی نانوچندسازه ساخته شده از ضایعات تخته فیبر نیمه سنگین و پلی پروپیلن ضایعاتی. (نام دانشجو: حسین حیدری. تاریخ دفاع: -) 15. تاثیر نانوسیلیس بر ویژگی¬های مکانیکی، حرارتی و ریخت¬شناسی نانوچندسازه ساخته شده از خمیرکاغذ OCC و پلی اتیلن دانسیته سبک ضایعاتی. (نام دانشجو: محمد علی زراعتی. تاریخ دفاع: -) 16. بررسی ویژگی¬های مکانیکی، حرارتی و ریخت¬شناسی نانوچندسازه ساخته شده از خمیر کاغذ OCC و پلی استایرن بازیافتی و نانو رس. (نام دانشجو: شیرزاد زمانی. تاریخ دفاع: -)

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه