سه شنبه 6 فروردين 1398
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 09:31   |   کد : 111
نازنین خاکی پور

به نام خدا

 

نازنین خاکی پور( استادیار پایه 10)

 

مشخصات فردی

متولد: شهریور 1355، اهواز

آدرس محل کار: ایران، مازندران، سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه

تلفن محل کار:42423902 -011

آدرس منزل: تهران- خ شریعتی- خ خاقانی- خ عطاری مقدم جنوبی- بن بست شیرزادی- پ52- واحد4.

تلفن همراه: 2206973 -0919

آدرس پست الکترونیکی:nazanin_kh_43713@yahoo.com

تحصیلات

1386-1380

دکتری در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

پایان نامه دکتری

عنوان: ارزیابی سویه های سودوموناس در ترشح هورمون های گیاهی

نمره پایان نامه:80/19

1380-1378

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

معدل کل:06/18

پایان نامه کارشناسی ارشد

o        عنوان:جداسازی وانتخاب سویه های Sinorhizobium meliloti مقاوم به نیترات از بعضی خاکهای استان همدان

نمره پایان نامه :65/19

1377-1373

کارشناسی مهندسی کشاورزی – گرایش خاکشناسی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

معدل کل: 47/15

پایان نامه کارشناسی

o        عنوان: تعیین ضریب فرسایش پذیری K در خاکهای استان چهارمحال و بختیاری

نمره پایان نامه : 19

 

تجربه های کاری

- عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، سوادکوه، مازندران، ایران، مهر 82 تا کنون، استادیار پایه 10

(دروس: خاکشناسی عمومی، تفیسر عکس های هوایی، پیدایش و رده بندی خاکها، ارزیابی خاکها واراضی، شناسایی وتهیه نقشه خاک، زبان تخصصی، تغذیه گیاه، خاکهای شور و سدیمی)

- کارشناس فضای سبز، مؤسسه سرم سازی رازی، حصارک، کرج، تهران، ایران.اردیبهشت تا شهریور78

فعالیت های پژوهشی

- عضو شورای ویراستار علمی خاکدانه، فصلنامه علمی-ادبی مهندسی علوم خاک،

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، 84 تا کنون.

- عضو شورای پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی –واحد سواد کوه، آبان 83 تا آبان 84 و شهریور1387 تا کنون.

- سرپرست کمیته علمی – پژوهشی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، مهر 76 تا تیر 77.

 

مهارت های تخصصی

آشنایی کافی:

ü مجموعه نرم افزارهای Office

üاینترنت

üزبان انگلیسی (IELTS Score= 6.5)

تحقیقات و مقالات

 

- Khakipour, N. K. Khavazi and A. Akhgar. Pseudomonas species in secretion of auxin. International conference of Rhizosphere 4. Maastricht, The Netherlands, 21-25 June 2015.

 

- The Effect of Organic Media and Fertilization Method on the Yield and Nutrients Uptake of Bellis perennis L. Fatemeh Ramezanzadeh , Ali Mohammadi Torkashvand , Nazanin Khakipour, 2014, 3:133.(ISC).

                           

-          Ramezanzadeh F., Mohammadi Torkashvand A. and Khakipour N.

The use of municipal wastes, azolla and tea wastes composts as the growth medium of english daisy. European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):510-513.(ISI grade).

 

-  نازنین خاکی پور، کاظم خاوازی و عبدالرضا اخگر. شناسایی ترکیبات ایندولی تولید شده توسط منتخبی از سودوموناس های فلوروسنت و تآثیر تلقیح آنها بر رشد کلزا. مجله پژوهشهای خاک. 26:415.1391.(ISC).

 

- Khakipour, N., A. Akhgar, A.Bapiri, A. Alipour, And A. Ahmadi. Isolation and Identification of Mollisols in Savadkooh region.  J. Appl. Sci. Environ. Manage.  March2012. Vol. 16 (1) 5-10. (ISI grade).

                                                                                                     

- Khakipour, N., A. Akhgar, A.Bapiri, A. Alipour, And A. Ahmadi. Isolation and Identification of Mollisols in Savadkooh region. INTERNATIONAL CONFERENCE:”LANDSCAPES AND SOILS TROUGH TIME – Stutgart, Germany, 29th July-  1 Aug.

 

-          Esmaeilzadeh, S., N. khakipour, V. Bayramzede, A. moeini, A. Alipour, And A. Ahmadi . The effect of climatic changes and changing in land use on the existing soils in two aquiferous districts of zirab and Delavarrood. INTERNATIONAL CONFERENCE: LANDSCAPES AND SOILS TROUGH TIME- Stutgart- Germany, 29th July -1 Aug 2011.

 

- عبدالرضا اخگر، کاظم خاوازی و نازنین خاکی پور. جداساز ی و بررسی کارایی باکتریهای ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم acc دامیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا. نشریه آب و خاک(علم و صنایع کشاورزی).1390. 25:29-41.(ISC).

 

-       صابر اسماعيل زاده، نازنین خاكي پور، آتنا علي پور و نوشین پارسا منش. مطالعه تغييرات ماده آلي در افق A خاك‌هاي مالي سول شهرستان سواد كوه (مطالعه موردي حوزه‌هاي آبخيز زيرآب و دلاور رود). اولين كنگره ملي علوم و فناوري‌هاي نوين كشاورزي، 21-19 شهريور 1390.

 

- گلنار حسنی، عبدالرضا اخگر، احمد تاج آبادی پور و نازنین خاکی پور. جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشد سودوموناس های فلورسنت ریزوسفری نهال های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز، 14-12 شهریور 1390.

 

- گلنار حسنی، عبدالرضا اخگر، احمد تاج آبادی پور و نازنین خاکی پور. بررسی تآثیر کاربرد سویه های سودوموناس فلورسنت بر رشد و جذب عناصر غذایی توسط نهال های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز، 14-12 شهریور 1390.

 

- Khakipour, N., K. Khavazi, H. Mojallali, E. Pazira And H.Asadirahmani

Production of Auxin Hormone by Fluorescent Pseudomonads.

American- Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 4(6):687-692,2008. (ISI grade).

 

- Khakipour, N., Khavazi, K., Asadi Rahmani, H., Hemmati, V., Shamshiripour, M. and Alizadeh, N. Auxin production by PGPR bacteria and their effect on root morphology and root hair density in canola. FEMS 2009- Gothenburg, Sweden, 28th June-2nd July 2009.

 

- Khakipour, N. And Khavazi, K. Evaluation of Pseudomonas strains in production of indolic compounds. IUMS. International conference. Turkey. Istanbul. 5-9 Aug 2008.

 

- Khakipour, N. And Khavazi, K. Isolation and identification of Sinorhizobium meliloti strains resistant to high levels of nitrate. Rhizosphere 2. International conference. Montpellier. France. 26-31 Aug 2007.

 

-          ن. خاکی پور، "بررسی اجمالی روابط میکوریزی" ، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار 85

-          ن. خاکی پور، "کشت هیدروپونیک" ، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، پاییز 85

-          ن. خاکی پور، "نقش مواد آلی در کاهش تراکم پذیری خاکهای زراعی"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار 86

-          ن. خاکی پور، "علل تجمع نیترات در سبزیهای میوه ای و روشهای کنترل آن"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، پاییز86

-          ن. خاکی پور، "ضرورت افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در کشور"، سمینار علمی-ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار 87

-          ن. خاکی پور، ک. خاوازی و م .ح. ارزانش،"جداسازی و شناسایی سویه های سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به نیترات از بعضی خاکهای استان همدان" ،سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک  و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی ،کرج ،تهران،اسفند 82

 

 

راهنمایی پروژه های کارشناسی ارشد

 

1.       سارا بابایی، "بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در مزارع کلزا کنار جاده ای در استان مازندران". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1395.

2.       زینب میرزایی، "بررسی میزان آلودگی میکروبی استیک در سه حالت آبدار، نیم پز و کاملا پخته شده ". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1395.

3.       علی محمدی، " ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی وترکیبات شیمیایی گیاه Vicia sativa   به عنوان سوپرفود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1394

4.       ماندانا محمد نژاد، " مقایسه خواص آنتی اکسیدانی لوبیا لیما با چند نوع لوبیا و معرفی برترین ابرغذا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1394

5.       بنیامین شیرزاد،" بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک موجود در نمونه برنج پرمصرف عنبربو در مناطقی از استان خوزستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1394

6.       بهروز دست پیمان،" بررسي ميزان آلودگي با كتريايي شيريني خامه اي در قنادي هاي غرب شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1394

7.       آزاده غریبی،" ارزیابی سطح سلامت تغذیه ای از لحاظ آلودگی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و نیکل در سبزی برگی Lactuca sativa کشت شده در شهرستان سوادکوه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1394

8.       بهادر اکبری،" بررسی تاثیر دترجنت های مختلف در کاهش بار آلودگی اسفناج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1394

9.        غزل بنی طهماسب، " بررسی میزان آلودگی آرسنیک، کادمیوم و سرب در برنج های کشت شده در شهرستان سوادکوه       "، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1393

10.    امید علاالدین،" بررسی وضعیت میکروبی آب منابع زیرزمینی استان گلستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن  1393

11.    سعید نصیری،" بررسی میزان فلزات سنگین در تربچه و جعفری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن  1393

12.    احسان بدری، " بررسی آلودگی فلزات سنگین در دریاچه ی شورمست در منطقه سوادکوه". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، آبان 1392.

13.    زهرا شعبانی، " بررسی قابلیت اراضی زیر پوشش سد نرماب". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. بهمن 1391.

14.    فایقه اسدی پایین لموکی، " ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای تعیین تناوب کشت در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی ساری ). پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. شهریور 1391.

15.    صابر اسماعیل زاده، "تعیین پراکنش خاکهای آلی در منطقه سوادکوه". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج. شهریور 1390.

16.    نگار حسنی، "تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر عملکرد پسته". پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاور، دانشگاه رفسنجان، 1389.

17.    م. مظفریان، "مدل پتانسیل تولید اراضی برای گندم آبی در سعید آباد تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، داوری، تابستان 87، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج

به نام خدا نازنین خاکی پور( استادیار پایه 10) مشخصات فردی متولد: شهریور 1355، اهواز آدرس محل کار: ایران، مازندران، سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه تلفن محل کار:42423902 -011 آدرس منزل: تهران- خ شریعتی- خ خاقانی- خ عطاری مقدم جنوبی- بن بست شیرزادی- پ52- واحد4. تلفن همراه: 2206973 -0919 آدرس پست الکترونیکی:nazanin_kh_43713@yahoo.com تحصیلات 1386-1380 دکتری در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران پایان نامه دکتری عنوان: ارزیابی سویه های سودوموناس در ترشح هورمون های گیاهی نمره پایان نامه:80/19 1380-1378 کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران معدل کل:06/18 پایان نامه کارشناسی ارشد o عنوان:جداسازی وانتخاب سویه های Sinorhizobium meliloti مقاوم به نیترات از بعضی خاکهای استان همدان نمره پایان نامه :65/19 1377-1373 کارشناسی مهندسی کشاورزی – گرایش خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران معدل کل: 47/15 پایان نامه کارشناسی o عنوان: تعیین ضریب فرسایش پذیری K در خاکهای استان چهارمحال و بختیاری نمره پایان نامه : 19 تجربه های کاری - عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، سوادکوه، مازندران، ایران، مهر 82 تا کنون، استادیار پایه 10 (دروس: خاکشناسی عمومی، تفیسر عکس های هوایی، پیدایش و رده بندی خاکها، ارزیابی خاکها واراضی، شناسایی وتهیه نقشه خاک، زبان تخصصی، تغذیه گیاه، خاکهای شور و سدیمی) - کارشناس فضای سبز، مؤسسه سرم سازی رازی، حصارک، کرج، تهران، ایران.اردیبهشت تا شهریور78 فعالیت های پژوهشی - عضو شورای ویراستار علمی خاکدانه، فصلنامه علمی-ادبی مهندسی علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، 84 تا کنون. - عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی –واحد سواد کوه، آبان 83 تا آبان 84 و شهریور1387 تا کنون. - سرپرست کمیته علمی – پژوهشی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، مهر 76 تا تیر 77. مهارت های تخصصی آشنایی کافی:  مجموعه نرم افزارهای Office اینترنت زبان انگلیسی (IELTS Score= 6.5) تحقیقات و مقالات - Khakipour, N. K. Khavazi and A. Akhgar. Pseudomonas species in secretion of auxin. International conference of Rhizosphere 4. Maastricht, The Netherlands, 21-25 June 2015. - The Effect of Organic Media and Fertilization Method on the Yield and Nutrients Uptake of Bellis perennis L. Fatemeh Ramezanzadeh , Ali Mohammadi Torkashvand , Nazanin Khakipour, 2014, 3:133.(ISC). - Ramezanzadeh F., Mohammadi Torkashvand A. and Khakipour N. The use of municipal wastes, azolla and tea wastes composts as the growth medium of english daisy. European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):510-513.(ISI grade). - نازنین خاکی پور، کاظم خاوازی و عبدالرضا اخگر. شناسایی ترکیبات ایندولی تولید شده توسط منتخبی از سودوموناس های فلوروسنت و تآثیر تلقیح آنها بر رشد کلزا. مجله پژوهشهای خاک. 26:415.1391.(ISC). - Khakipour, N., A. Akhgar, A.Bapiri, A. Alipour, And A. Ahmadi. Isolation and Identification of Mollisols in Savadkooh region. J. Appl. Sci. Environ. Manage. March2012. Vol. 16 (1) 5-10. (ISI grade). - Khakipour, N., A. Akhgar, A.Bapiri, A. Alipour, And A. Ahmadi. Isolation and Identification of Mollisols in Savadkooh region. INTERNATIONAL CONFERENCE:”LANDSCAPES AND SOILS TROUGH TIME – Stutgart, Germany, 29th July- 1 Aug. - Esmaeilzadeh, S., N. khakipour, V. Bayramzede, A. moeini, A. Alipour, And A. Ahmadi . The effect of climatic changes and changing in land use on the existing soils in two aquiferous districts of zirab and Delavarrood. INTERNATIONAL CONFERENCE: LANDSCAPES AND SOILS TROUGH TIME- Stutgart- Germany, 29th July -1 Aug 2011. - عبدالرضا اخگر، کاظم خاوازی و نازنین خاکی پور. جداساز ی و بررسی کارایی باکتریهای ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم acc دامیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا. نشریه آب و خاک(علم و صنایع کشاورزی).1390. 25:29-41.(ISC). - صابر اسماعيل زاده، نازنین خاكي پور، آتنا علي پور و نوشین پارسا منش. مطالعه تغييرات ماده آلي در افق A خاك‌هاي مالي سول شهرستان سواد كوه (مطالعه موردي حوزه‌هاي آبخيز زيرآب و دلاور رود). اولين كنگره ملي علوم و فناوري‌هاي نوين كشاورزي، 21-19 شهريور 1390. - گلنار حسنی، عبدالرضا اخگر، احمد تاج آبادی پور و نازنین خاکی پور. جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشد سودوموناس های فلورسنت ریزوسفری نهال های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز، 14-12 شهریور 1390. - گلنار حسنی، عبدالرضا اخگر، احمد تاج آبادی پور و نازنین خاکی پور. بررسی تآثیر کاربرد سویه های سودوموناس فلورسنت بر رشد و جذب عناصر غذایی توسط نهال های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز، 14-12 شهریور 1390. - Khakipour, N., K. Khavazi, H. Mojallali, E. Pazira And H.Asadirahmani Production of Auxin Hormone by Fluorescent Pseudomonads. American- Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 4(6):687-692,2008. (ISI grade). - Khakipour, N., Khavazi, K., Asadi Rahmani, H., Hemmati, V., Shamshiripour, M. and Alizadeh, N. Auxin production by PGPR bacteria and their effect on root morphology and root hair density in canola. FEMS 2009- Gothenburg, Sweden, 28th June-2nd July 2009. - Khakipour, N. And Khavazi, K. Evaluation of Pseudomonas strains in production of indolic compounds. IUMS. International conference. Turkey. Istanbul. 5-9 Aug 2008. - Khakipour, N. And Khavazi, K. Isolation and identification of Sinorhizobium meliloti strains resistant to high levels of nitrate. Rhizosphere 2. International conference. Montpellier. France. 26-31 Aug 2007. - ن. خاکی پور، "بررسی اجمالی روابط میکوریزی" ، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار 85 - ن. خاکی پور، "کشت هیدروپونیک" ، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، پاییز 85 - ن. خاکی پور، "نقش مواد آلی در کاهش تراکم پذیری خاکهای زراعی"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار 86 - ن. خاکی پور، "علل تجمع نیترات در سبزیهای میوه ای و روشهای کنترل آن"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، پاییز86 - ن. خاکی پور، "ضرورت افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در کشور"، سمینار علمی-ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار 87 - ن. خاکی پور، ک. خاوازی و م .ح. ارزانش،"جداسازی و شناسایی سویه های سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به نیترات از بعضی خاکهای استان همدان" ،سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی ،کرج ،تهران،اسفند 82 راهنمایی پروژه های کارشناسی ارشد 1. سارا بابایی، "بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در مزارع کلزا کنار جاده ای در استان مازندران". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1395. 2. زینب میرزایی، "بررسی میزان آلودگی میکروبی استیک در سه حالت آبدار، نیم پز و کاملا پخته شده ". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1395. 3. علی محمدی، " ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی وترکیبات شیمیایی گیاه Vicia sativa به عنوان سوپرفود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1394 4. ماندانا محمد نژاد، " مقایسه خواص آنتی اکسیدانی لوبیا لیما با چند نوع لوبیا و معرفی برترین ابرغذا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1394 5. بنیامین شیرزاد،" بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک موجود در نمونه برنج پرمصرف عنبربو در مناطقی از استان خوزستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1394 6. بهروز دست پیمان،" بررسي ميزان آلودگي با كتريايي شيريني خامه اي در قنادي هاي غرب شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1394 7. آزاده غریبی،" ارزیابی سطح سلامت تغذیه ای از لحاظ آلودگی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و نیکل در سبزی برگی Lactuca sativa کشت شده در شهرستان سوادکوه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1394 8. بهادر اکبری،" بررسی تاثیر دترجنت های مختلف در کاهش بار آلودگی اسفناج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، شهریور 1394 9. غزل بنی طهماسب، " بررسی میزان آلودگی آرسنیک، کادمیوم و سرب در برنج های کشت شده در شهرستان سوادکوه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1393 10. امید علاالدین،" بررسی وضعیت میکروبی آب منابع زیرزمینی استان گلستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1393 11. سعید نصیری،" بررسی میزان فلزات سنگین در تربچه و جعفری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، بهمن 1393 12. احسان بدری، " بررسی آلودگی فلزات سنگین در دریاچه ی شورمست در منطقه سوادکوه". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، واحد سوادکوه، آبان 1392. 13. زهرا شعبانی، " بررسی قابلیت اراضی زیر پوشش سد نرماب". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. بهمن 1391. 14. فایقه اسدی پایین لموکی، " ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای تعیین تناوب کشت در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی ساری ). پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. شهریور 1391. 15. صابر اسماعیل زاده، "تعیین پراکنش خاکهای آلی در منطقه سوادکوه". پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج. شهریور 1390. 16. نگار حسنی، "تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر عملکرد پسته". پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاور، دانشگاه رفسنجان، 1389. 17. م. مظفریان، "مدل پتانسیل تولید اراضی برای گندم آبی در سعید آباد تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، داوری، تابستان 87، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه