سه شنبه 6 فروردين 1398
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 09:27   |   کد : 109
آزاده باپیری

« بسمه تعالی»

 

آزاده باپیری

مشخصات فردی

 متولد: شهریور 1354

آدرس محل کار: ایران، مازندران، سوادکوه، پل سفید، دوراهی آزادمهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

تلفن محل کار: 4-3902-0114242

تلفن همراه: 2207898-0912

آدرس پست الکترونیکی: Azadeh.bapiri@gmail.com  / Azadeh.bapiri@iausk.ac.ir

تحصیلات

1388- 1387

پسادکتری (Post-doc) در رشته اکولوژی میکروبی، گرایش میکروبیولوژی خاک

دانشگاه لوند (Lund)، لوند، سوئد

عنوان تحقیق: تاثیر چرخه های خشک شدن و مرطوب شدن متناوب بر فعالیت باکتری ها و قارچ ها در یک خاک زراعی 

1387- 1380

دکتری در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی (میکروبیولوژی خاک)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

معدل کل: 96/17- رتبه اول

پایان نامه دکتری

عنوان: ارزیابی کارایی سویه های مختلف سودوموناس های فلورسنت در افزایش حلالیت منابع کم محلول روی

نمره پایان نامه: 72/19

1380- 1378

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

معدل کل: 51/18- رتبه اول

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: جداسازی و انتخاب سویه های Sinorhizobium meliloti مقاوم به خشکی از بعضی خاکهای استان همدان                    

نمره پایان نامه: 50/19

1377- 1373

کارشناسی مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

معدل کل: 04/16

فعالیت های آموزشی

- عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سوادکوه، مازندران، ایران، مهر 82 تاکنون

(دروس کارشناسی: بیولوژی خاک، خاکشناسی عمومی، آبیاری عمومی، رابطه آب و خاک و گیاه، شناسایی و تهیه نقشه خاک، حفاظت آب و خاک، میکروبیولوژی عمومی، کیفیت آب، ژئومورفولوژی، زبان تخصصی، دروس کارشناسی ارشد: حفاظت خاک پیشرفته، رابطه آب و خاک، ارزیابی کیفی و تناسب اراضی، فناوری های پیشرفته در صنایع غلات، میکروبیولوژی صنعتی، روش تحقیق، زبان تخصصی)

- کارشناس علوم خاک، بخش تحقیقات خاک وآب، سازمان تحقیقات کشاورزی، شیراز، وزارت کشاورزی، تیر تا آذر 76

فعالیت های پژوهشی

- عضو شورای ویراستار علمی خاکدانه، فصلنامه علمی- ادبی مهندسی علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سواد کوه، 84-88

- عضو فعال بسیج اساتید، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سواد کوه، 84 تاکنون

- عضو کمیته بازنگری و تدوین سرفصل دروس رشته کشاورزی، 92-93

- داوری طرح پژوهشی با عنوان"شناسایی و جداسازی مالی سولهای منطقه سوادکوه". 90-91

- مجری طرح پژوهشی با عنوان"جداسازی سودوموناس های فلورسنت از ناحیه ریزوسفر گندم و نگهداری آنها". 91-92

- داور مقالات و عضو کمیته علمی، پنل و کمیته داوری پوستر علمی سومین و چهارمین همایش ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، اردیبهشت 93 و 94  

- عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سوادکوه، 95

- نماینده شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سوادکوه، 95 

مهارت های تخصصی

آشنایی کافی:

ü مجموعه نرم افزارهای Office

üاینترنت

üزبان انگلیسی

 

تحقیقات و مقالات

1-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, Pazira, E. 2016. Effect of Zinc Solubilizing Bacteria on Growth Promotion and Zinc Nutrition of Wheat. J. Appl. Sci. Environ. Manage., Accepted for publication.

2-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, Pazira, E. Effect of Zinc Solubilizing Bacteria on Growth Promotion and Zinc Nutrition of Wheat. Wageningen Soil Conference 2015, Wageningen, Netherlands, August 23-27, 2015.

3-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K., Pazira, E. 2012. Evaluation of Zinc Solubilization Potential by Different Strains of Fluorescent Pseudomonas. J. Appl. Sci. Environ. Manage.,16 (3):295–298.

4-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K., AsadiRahmani, H. Plant Root Associated Bacteria for Zinc Mobilization in Wheat. EUROSOIL 2012, 4rd Congress of European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), Bari, Italy, July 2-6,  2012.

5-Bapiri, A., Baath, E., Rousk, J. 2010. Drying–Rewetting Cycles Affect Fungal and Bacterial Growth Differently in an Arable Soil. Microb. Ecol., 60:419–428.

6-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K., AsadiRahmani, H. Organic Acids Production and Zinc Solubilization by Rhizobacteria. FEMS 2009, 3rd Congress of European Microbiologists, Goteborg, Sweden, June 28 - July 2,  2009.

7-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K. Assessing in vitro Zinc Solubilization Potential of Different Fluorescent Pseudomonas. IUMS 2008, International Conference, Turkey, August 5-9, 2008.

8-Bapiri, A., Khavazi, K., Arzanesh, M. H. An Evaluation of Drought Resistance for Some Sinorhizobium meliloti Strains. Rhizosphere 2, International Conference, Montpellier, France, August 26-31, 2007.

9-Khakipour, N., Akhgar, A.R., Bapiri, A., Alipour, A., Ahmadi  Miarkolaie, A. 2012. Identification and Isolatoin of Mollisols in Savadkooh region. J. Appl. Sci. Environ. Manage.,16 (1): 5–10.

10- آ. باپیری، ن. خاکی پور، آ. علیپور، "جداسازی سودوموناس های فلورسنت از ناحیه ریزوسفر گندم و نگهداری آنها". چهارمین همایش ملی امنیت غذایی، سوادکوه، اردیبهشت 94

11- م. کتابی، ح. بشارتی کلایه،آ. باپیری، غ.ر. معافپوریان،" تاثير باكتري هاي محرك رشد گياه(PGPR) بر رشد و تركيب شيميايي گوجه فرنگي"، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز، 12-14 شهریور90  

12- آ. باپیری، "باکتری های تولید کننده سیدروفور و امکان تامین آهن و روی مورد نیاز گیاهان"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 87

13- آ. باپیری،"نقش تغذیه متعادل در کاهش اثرات سوء خشکسالی در گیاهان"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، پاییز 86 

14- آ. باپیری،"چگونگی تولید ورمی کمپوست از ضایعات شهری و کشاورزی"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 86 

15- آ. باپیری،"کود بیولوژیک پتاسیمی و نقش آن در افزایش عملکرد گیاهان زراعی"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، پاییز 85 

16- آ. باپیری،"کودهای بیولوژیک و نقش آنها در راستای نیل به کشاورزی پایدار"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 85

17- آ. باپیری،"آلودگی آبهای زیرزمینی به نیترات"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، پاییز 84

18- آ. باپیری، ک. خاوازی، م.ح. ارزانش،"جداسازی وانتخاب سویه هایSinorhizobium meliloti مقاوم به خشکی از بعضی خاکهای استان همدان"، سومین همایش ملی توسعه و کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، کرج، تهران، اسفند 82

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

1- م. کتابی، ح. بشارتی، آ. باپیری،"تاثیر باکتری های محرک رشد بر رشد و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات فارس، زمستان 89، استاد مشاور

2- ش. ساعدی، آ. باپیری،"اندازه گیری میزان آلومینیوم، آرسنیک و کروم در نمونه های چای مصرفی ایرانی و خارجی شهر لاهیجان و دم کرده آنها"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 94، استاد راهنما  

3- ص. صباغپور، آ. باپیری،"ارزیابی آلودگی های میکروبی چشمه های آب‏ معدنی و برندهای تولید شده از آنها در شهر تنکابن"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 94، استاد راهنما    

4- ب. سعادتمند، آ. باپیری،"بررسی آلودگی بار میکروبی کل، کلی فرم و اشرشیا کلی شیر خام کارخانه های شیر منطقه سوادکوه"،دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 94، استاد راهنما  

5- آ. ربیعی قادی، آ. باپیری،"اثر روشهای استخراج حلال، اولتراسوند و مایکروویو بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پونه سا در جهت پایدارسازی روغن کانولا طی شرایط حرارتی"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، زمستان 94، استاد راهنما  

6- ر. فلاح ذیلتی، آ. باپیری،"استعداد سنجی اراضی شیب دار و امکان سنجی آن در توسعه فعالیتهای باغداری محدوده مطالعاتی سوادکوه"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 95، استاد راهنما  

7- ف. رحیمی نسب، آ. باپیری،"بررسی تاثیر برنامه پنجم توسعه در پیشبرد اهداف صنایع تبدیلی و غذایی استان البرز"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 95، استاد راهنما  

راهنمایی پروژه های کارشناسی

1- م.ا. نقی لو،آ. باپیری،"نقش باکتریهای محرک رشد (PGPR) در رشد و سلامت گیاه"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

2- ج. دهاقین، آ. باپیری،"بررسی کمپوست و ورمی کمپوست و تاثیرشان بر عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

3- ا. ف. نجارباشی، آ. باپیری،"باکتریهای حل کننده سیلیکاتها و فرآوری کودهای بیولوژیک پتاسیمی"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

4- ع.ر. ایمانی، آ. باپیری،"بررسی ترکیبات آلی فسفر و روی در خاک"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

5- ج. قربانی، آ. باپیری،"بررسی قابلیت جذب  عنصر سنگین کادمیم توسط کرمهای خاکی"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

6- م. کتابی، آ. باپیری،"ضرورت استفاده بهینه از کودهای آلی در کشاورزی"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

7- ا. مظفری، آ. باپیری،"بررسی قابیلت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در ده ایزوله خالص هموکارین قارچ خوراکی تکمه ای سفید"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

8- ع. حمیدوند، آ. باپیری،"برآورد تعیین مناسب ترین فاصله آبیاری بر اساس آنالیز شاخص های رشد در عملکرد برنج"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه، تابستان 85

9- ن. رئیس زاده، آ. باپیری،"شوری زدایی خاکها"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

10- ج. موسوی، آ. باپیری،"خاکشناسی نیشکر"،دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه،    تابستان 85

11- ک. اندام، آ. باپیری،"پروانه مینوز مرکبات"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه،    تابستان 85

12- م. طهانیان، آ. باپیری،"کشت خیار در گلخانه و بررسی تأثیر عناصر بر آن"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 85

13- ف. یعقوبی، آ. باپیری،"بررسی اثر کود های ازته بر رشد نارنج"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 86

14- م. نوری فر، آ. باپیری،"کاربرد کود های بیولوژیک در زراعت غلات"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 86

15- ز. شعبانی، آ. باپیری،"مواد آلی و هوموس خاک"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 86

16- ن. مستشرق، آ. باپیری،"فاضلاب کشاورزی"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 86

17- آ. علیپور، آ. باپیری،"بررسی تاثیر باکتری های تیوباسیلوس بر جذب آهن و روی توسط گیاه"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 86

18- ز. اشکیود، آ. باپیری،"مدیریت کود ازت با استفاده از آزولا در کاهش آفات برنج"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 86

19- ح. موسویها، آ. باپیری،"میکوریز در کشاورزی پایدار"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 86

20- م. غلامی، آ. باپیری،"بررسی خواص خاکهای سدیمی"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 86

21- س. صالحی، آ. باپیری،"زیست پالایی توسط گیاهان"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 86

22- ر. نظری، آ. باپیری،"جلبک"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 87

23- س. حسن جان زاده، آ. باپیری،"کشت زیتون"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 87

24- س. علی اکبر خانی، آ. باپیری،"پروتوزوئرهای خاک"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 87

25- ف. زارع دونچالی، آ. باپیری،"باکتری های همیار در کشاورزی پایدار"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 87

26- ح. ر. حسینی، آ. باپیری،"طرح توسعه کشاورزی"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 87

27- خ. حمیدزاده خنکدار، آ. باپیری،"بررسی تاثیر یون های شور و سدیمی بر مشخصات خاک و رشد گیاه"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 87

28- ع. احمدی لاجیمی، آ. باپیری،"روی و نقش آن در گیاه"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، بهار 87

29- ن. دهقان کیا، آ. باپیری،"کشت و پرورش گردو"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 87

30- ز. شفیعی، آ. باپیری،"مدل سازی گیاهان زراعی"، دانشگاه آزاد اسلامیواحد سواد کوه، تابستان 87

 

ران، ایران معدل کل: 51/18- رتبه اول پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان: جداسازی و انتخاب سویه های Sinorhizobium meliloti مقاوم به خشکی از بعضی خاکهای استان همدان نمره پایان نامه: 50/19 1377- 1373 کارشناسی مهندسی کشاورزی، گرایش خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران معدل کل: 04/16 فعالیت های آموزشی - عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سوادکوه، مازندران، ایران، مهر 82 تاکنون (دروس کارشناسی: بیولوژی خاک، خاکشناسی عمومی، آبیاری عمومی، رابطه آب و خاک و گیاه، شناسایی و تهیه نقشه خاک، حفاظت آب و خاک، میکروبیولوژی عمومی، کیفیت آب، ژئومورفولوژی، زبان تخصصی، دروس کارشناسی ارشد: حفاظت خاک پیشرفته، رابطه آب و خاک، ارزیابی کیفی و تناسب اراضی، فناوری های پیشرفته در صنایع غلات، میکروبیولوژی صنعتی، روش تحقیق، زبان تخصصی) - کارشناس علوم خاک، بخش تحقیقات خاک وآب، سازمان تحقیقات کشاورزی، شیراز، وزارت کشاورزی، تیر تا آذر 76 فعالیت های پژوهشی - عضو شورای ویراستار علمی خاکدانه، فصلنامه علمی- ادبی مهندسی علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سواد کوه، 84-88 - عضو فعال بسیج اساتید، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سواد کوه، 84 تاکنون - عضو کمیته بازنگری و تدوین سرفصل دروس رشته کشاورزی، 92-93 - داوری طرح پژوهشی با عنوان"شناسایی و جداسازی مالی سولهای منطقه سوادکوه". 90-91 - مجری طرح پژوهشی با عنوان"جداسازی سودوموناس های فلورسنت از ناحیه ریزوسفر گندم و نگهداری آنها". 91-92 - داور مقالات و عضو کمیته علمی، پنل و کمیته داوری پوستر علمی سومین و چهارمین همایش ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، اردیبهشت 93 و 94 - عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سوادکوه، 95 - نماینده شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سوادکوه، 95 مهارت های تخصصی آشنایی کافی:  مجموعه نرم افزارهای Office اینترنت زبان انگلیسی تحقیقات و مقالات 1-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, Pazira, E. 2016. Effect of Zinc Solubilizing Bacteria on Growth Promotion and Zinc Nutrition of Wheat. J. Appl. Sci. Environ. Manage., Accepted for publication. 2-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, Pazira, E. Effect of Zinc Solubilizing Bacteria on Growth Promotion and Zinc Nutrition of Wheat. Wageningen Soil Conference 2015, Wageningen, Netherlands, August 23-27, 2015. 3-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K., Pazira, E. 2012. Evaluation of Zinc Solubilization Potential by Different Strains of Fluorescent Pseudomonas. J. Appl. Sci. Environ. Manage.,16 (3):295–298. 4-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K., AsadiRahmani, H. Plant Root Associated Bacteria for Zinc Mobilization in Wheat. EUROSOIL 2012, 4rd Congress of European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), Bari, Italy, July 2-6, 2012. 5-Bapiri, A., Baath, E., Rousk, J. 2010. Drying–Rewetting Cycles Affect Fungal and Bacterial Growth Differently in an Arable Soil. Microb. Ecol., 60:419–428. 6-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K., AsadiRahmani, H. Organic Acids Production and Zinc Solubilization by Rhizobacteria. FEMS 2009, 3rd Congress of European Microbiologists, Goteborg, Sweden, June 28 - July 2, 2009. 7-Bapiri, A., Asgharzadeh, A., Mojallali, H., Khavazi, K. Assessing in vitro Zinc Solubilization Potential of Different Fluorescent Pseudomonas. IUMS 2008, International Conference, Turkey, August 5-9, 2008. 8-Bapiri, A., Khavazi, K., Arzanesh, M. H. An Evaluation of Drought Resistance for Some Sinorhizobium meliloti Strains. Rhizosphere 2, International Conference, Montpellier, France, August 26-31, 2007. 9-Khakipour, N., Akhgar, A.R., Bapiri, A., Alipour, A., Ahmadi Miarkolaie, A. 2012. Identification and Isolatoin of Mollisols in Savadkooh region. J. Appl. Sci. Environ. Manage.,16 (1): 5–10. 10- آ. باپیری، ن. خاکی پور، آ. علیپور، "جداسازی سودوموناس های فلورسنت از ناحیه ریزوسفر گندم و نگهداری آنها". چهارمین همایش ملی امنیت غذایی، سوادکوه، اردیبهشت 94 11- م. کتابی، ح. بشارتی کلایه،آ. باپیری، غ.ر. معافپوریان،" تاثير باكتري هاي محرك رشد گياه(PGPR) بر رشد و تركيب شيميايي گوجه فرنگي"، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز، 12-14 شهریور90 12- آ. باپیری، "باکتری های تولید کننده سیدروفور و امکان تامین آهن و روی مورد نیاز گیاهان"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 87 13- آ. باپیری،"نقش تغذیه متعادل در کاهش اثرات سوء خشکسالی در گیاهان"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، پاییز 86 14- آ. باپیری،"چگونگی تولید ورمی کمپوست از ضایعات شهری و کشاورزی"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 86 15- آ. باپیری،"کود بیولوژیک پتاسیمی و نقش آن در افزایش عملکرد گیاهان زراعی"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، پاییز 85 16- آ. باپیری،"کودهای بیولوژیک و نقش آنها در راستای نیل به کشاورزی پایدار"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 85 17- آ. باپیری،"آلودگی آبهای زیرزمینی به نیترات"، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، پاییز 84 18- آ. باپیری، ک. خاوازی، م.ح. ارزانش،"جداسازی وانتخاب سویه هایSinorhizobium meliloti مقاوم به خشکی از بعضی خاکهای استان همدان"، سومین همایش ملی توسعه و کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، کرج، تهران، اسفند 82 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد 1- م. کتابی، ح. بشارتی، آ. باپیری،"تاثیر باکتری های محرک رشد بر رشد و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات فارس، زمستان 89، استاد مشاور 2- ش. ساعدی، آ. باپیری،"اندازه گیری میزان آلومینیوم، آرسنیک و کروم در نمونه های چای مصرفی ایرانی و خارجی شهر لاهیجان و دم کرده آنها"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 94، استاد راهنما 3- ص. صباغپور، آ. باپیری،"ارزیابی آلودگی های میکروبی چشمه های آب‏ معدنی و برندهای تولید شده از آنها در شهر تنکابن"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 94، استاد راهنما 4- ب. سعادتمند، آ. باپیری،"بررسی آلودگی بار میکروبی کل، کلی فرم و اشرشیا کلی شیر خام کارخانه های شیر منطقه سوادکوه"،دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 94، استاد راهنما 5- آ. ربیعی قادی، آ. باپیری،"اثر روشهای استخراج حلال، اولتراسوند و مایکروویو بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پونه سا در جهت پایدارسازی روغن کانولا طی شرایط حرارتی"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، زمستان 94، استاد راهنما 6- ر. فلاح ذیلتی، آ. باپیری،"استعداد سنجی اراضی شیب دار و امکان سنجی آن در توسعه فعالیتهای باغداری محدوده مطالعاتی سوادکوه"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 95، استاد راهنما 7- ف. رحیمی نسب، آ. باپیری،"بررسی تاثیر برنامه پنجم توسعه در پیشبرد اهداف صنایع تبدیلی و غذایی استان البرز"، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، تابستان 95، استاد راهنما راهنمایی پروژه های کارشناسی 1- م.ا. نقی لو،آ. باپیری،"نقش باکتریهای محرک رشد (PGPR) در رشد و سلامت گیاه"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 2- ج. دهاقین، آ. باپیری،"بررسی کمپوست و ورمی کمپوست و تاثیرشان بر عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 3- ا. ف. نجارباشی، آ. باپیری،"باکتریهای حل کننده سیلیکاتها و فرآوری کودهای بیولوژیک پتاسیمی"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 4- ع.ر. ایمانی، آ. باپیری،"بررسی ترکیبات آلی فسفر و روی در خاک"، دانشگاه آزاد اسلامی–واحد سواد کوه، تابستان 85 5- ج. قربانی، آ. باپیری،"بررسی قابلیت جذب عنصر سنگین کادمیم توسط کرمهای خاکی"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 6- م. کتابی، آ. باپیری،"ضرورت استفاده بهینه از کودهای آلی در کشاورزی"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 7- ا. مظفری، آ. باپیری،"بررسی قابیلت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در ده ایزوله خالص هموکارین قارچ خوراکی تکمه ای سفید"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 8- ع. حمیدوند، آ. باپیری،"برآورد تعیین مناسب ترین فاصله آبیاری بر اساس آنالیز شاخص های رشد در عملکرد برنج"، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، تابستان 85 9- ن. رئیس زاده، آ. باپیری،"شوری زدایی خاکها"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 10- ج. موسوی، آ. باپیری،"خاکشناسی نیشکر"،دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 11- ک. اندام، آ. باپیری،"پروانه مینوز مرکبات"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 12- م. طهانیان، آ. باپیری،"کشت خیار در گلخانه و بررسی تأثیر عناصر بر آن"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 85 13- ف. یعقوبی، آ. باپیری،"بررسی اثر کود های ازته بر رشد نارنج"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 86 14- م. نوری فر، آ. باپیری،"کاربرد کود های بیولوژیک در زراعت غلات"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 86 15- ز. شعبانی، آ. باپیری،"مواد آلی و هوموس خاک"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 86 16- ن. مستشرق، آ. باپیری،"فاضلاب کشاورزی"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 86 17- آ. علیپور، آ. باپیری،"بررسی تاثیر باکتری های تیوباسیلوس بر جذب آهن و روی توسط گیاه"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 86 18- ز. اشکیود، آ. باپیری،"مدیریت کود ازت با استفاده از آزولا در کاهش آفات برنج"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 86 19- ح. موسویها، آ. باپیری،"میکوریز در کشاورزی پایدار"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 86 20- م. غلامی، آ. باپیری،"بررسی خواص خاکهای سدیمی"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 86 21- س. صالحی، آ. باپیری،"زیست پالایی توسط گیاهان"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 86 22- ر. نظری، آ. باپیری،"جلبک"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 87 23- س. حسن جان زاده، آ. باپیری،"کشت زیتون"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 87 24- س. علی اکبر خانی، آ. باپیری،"پروتوزوئرهای خاک"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 87 25- ف. زارع دونچالی، آ. باپیری،"باکتری های همیار در کشاورزی پایدار"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 87 26- ح. ر. حسینی، آ. باپیری،"طرح توسعه کشاورزی"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 87 27- خ. حمیدزاده خنکدار، آ. باپیری،"بررسی تاثیر یون های شور و سدیمی بر مشخصات خاک و رشد گیاه"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 87 28- ع. احمدی لاجیمی، آ. باپیری،"روی و نقش آن در گیاه"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، بهار 87 29- ن. دهقان کیا، آ. باپیری،"کشت و پرورش گردو"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 87 30- ز. شفیعی، آ. باپیری،"مدل سازی گیاهان زراعی"، دانشگاه آزاد اسلامی– واحد سواد کوه، تابستان 87

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه