سه شنبه 6 فروردين 1398
تاريخ:بيستم و پنجم بهمن 1394 ساعت 09:21   |   کد : 108
مریم ولی نژاد
 
 
   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي : مریم ولی نژاد
   درجه علمي : دکتری خاک شناسی
   گروه آموزشي : کشاورزی

پست الکترونیک :    

maryamvaly2000@yahoo.com m.valinejad@iausk.ac.ir

 
   جزییات بیشتر :

اهداف و انگیزه

 • شرکت در برنامه های  پژوهشی و آموزشگاهی دانشگاه ها و مراکز تحقیقیاتی

 

تحصیلات

 • 1385-1388

دکترا در رشته مهندسی کشاورزی-خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات، تهران، ایران

پایان نامه دکتری با عنوان:مدیریت نیتروژن در گیاه برنج در تراکم های مختلف کشت

نمره پایان نامه:5/19

معدل کل:    67/18

 • 1378-1380

کارشناسی ارشد  در رشته خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

معدل کل:18/18

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان :تعیین حد بحرانی پتاسیم و روی در مناطق شالیزاری مازندران

نمره پایان نامه:25/19

 • 1374-1378

کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی- خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

پایان نامه کارشناسی:

عنوان:بررسی تاثیر مقدار مواد آلی و درصد رس بر نیاز آهکی خاکهای اسیدی برای افزایش Ph آنها

 

تجربه های کاری

 • کارشناس آزمایشگاه در مرکز تحقیقات کشاورزی و  منابع طبیعی مازتدران
 • کارشناس توصیه کودی در آزمایشگاه خاکشناسی قائم شهر
 • هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه از سال 1382
 • مدیر گروه خاکشناسی از تاریخ 24/12/82 تا سال 1385
 • عضو هیت موسس انجمن علمی و  ادبی مهندسی خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه و انتشار 3 شماره فصلنامه خاکدانه
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه در تاریخ 10/5/86 به مدت یک سال

 

فعالیت های پژوهشی

 • اجرای طرح تحقیقاتی با عناوین:

1. بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف آهنی بر عملکرد سویا، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، تیر 84 تا آبان 84

2. بررسی تاثیر منابع و روشهای مختلف مصرف کود حاوی روی بر  عملکرد سویا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، مهر 85 تا اسفند 86

3.تعیین نسبت اسید فیتیک به روی در برنج، مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران-1381

4.تاثیر مصرف کود نیتروژن بصورت استارتر بر عملکرد و کیفیت دانه سویا-1390

5.تاثیر مقادیر و زمانهای مختلف مصرف کود بور بر عملکرد  سویا و غلظت بور در دانه آن-1390

6.تاثیر گوگرد عنصری بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا-1390

 • شرکت در هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات سال 81- کرج

 

مهارت های تخصصی

 • نرم افزار  power point
 • نرم افزار  word
 • نرم افزار  SPSS
 • نرم افزار  Mstat
 • اینترنت

 

تحقیقات  و مقالات

1.تعیین حد بحرانی روی  و بررسی  پاسخ برنج به سولفات روی در اراضی شالیزاری مازندران- مجله خاک و آب- ویژه نامه مصرف بهینه کود- جلد 12- شماره 14- 1380.

2.تعیین حد بحرانی پتاسیم برای برنج و بررسی پاسخ آن به کلرور پتاسیم در اراضی شالیزاری مازندران –مجله  خاک و آب – ویژه نامه مصرف بهینه کود- جلد 12- شماره 14- 1380.

3.پاسخ برنج به پتاسیم و تایین حد بحرانی آن در شالیزار های مازندران- چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات سال 81..

4.بررسی تاثیر سولفات روی بر عملکرد دو رقم برنج در شرق مازندران- مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی- سال یازدهم- شماره دوم- تابستان 83..

5.بررسی اثر مقادیر و روشهای مختلف مصرف کودهای حاوی روی بر عملکرد سویا - مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم-شماره11-پاییز 1386-صفحه 13-25-نفر اول.

6.اثرات مقادیر مختلف کود پتاسیم بر عملکرد دانه برنج رقم ندا- مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم – شماره شانزدهم- زمستان 1387- صفحه 99—112- نفر اول.

7.بررسی تاثیر کود پتاسیم بر عملکرد ارقام پر محصول برنج در اراضی  شالیزار مازندران- مجله علوم زراعی- سال اول- شماره 3- زمستان 88- صفحه  179-190- نفر اول.

8.بررسی استفاده از ابزار های lcc و spad برای ارزیابی نیاز نیتروژنه گیاه برنج- مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم.ویژه نامه تنش و خشکی – سال 7-زمستان 90-صفحه 22-42-نفر اول.

9.تاثیر مدیریتهای مختلف کود نیتروژن بر عملکرد اجزای عملکردی برنج – مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم.ویژه نامه کود و عملکرد-سال 7-تابستان 90- صفحه 101-111-نفر دوم.

10-Comparison of rice N uptake in paddies with different organic carbon. Asian journal of chemistry .Vol.22.no.1(2010)738-746.

11-Effect of chlorophyll Meter and leaf coloure chart nitrogen management on grain N uptake for rice in Iran. Asian journal of chemistry .Vol.22.no.1(2010)747-754.

12-شرکت در همایش بین المللی Eurosoil 2012-Soil science for the benefit of mankind and environment -2-6 july ,2012,Bari-Italy.

 
 
     
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

 
  42423902-4(011)
  info@iausk.ac.ir
 
مازنداران،پل سفید، دورراهی آزاد مهر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه