گروه کشاورزی و منابع طبیعی

اعضای هیات علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

مجید عابدی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
dr.abedi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مریم شاپوری
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
m_shapoori@iausk.ac.ir
رزومه علمی
بابک مقدسی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
b.moqaddasi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
لیدا شجاعی کاوان
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
l.shojaei@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مهدی بابازاده میکلا
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
m.babazadeh@iausk.ac.ir
رزومه علمی
یاسمن فهیم دژبان
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
y.fahim@iausk.ac.ir
رزومه علمی
علیرضا مطهری
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
a_motahari@iausk.ac.ir
رزومه علمی
حسین اسماعیلی قلزم
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
h.esmaeili@iausk.ac.ir
رزومه علمی
نازنین خاکی پور
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
nazanin.khakipour@iausk.ac.ir
رزومه علمی
آزاده باپیری
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
azadeh.bapiri@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مریم ولی نژاد
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
m.valinejad@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سکینه واثقی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
s.vaseghi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
داریوش خادمی شورمستی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
dkhademi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سارا جعفریان
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
s.jafarian@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محمد احمدی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
drahmady@iausk.ac.ir
رزومه علمی
عبداله علیزاده کارسالاری
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
a.alizadeh@iausk.ac.ir
رزومه علمی
شیوا دهقان آبکنار
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
sh.dehghan@iausk.ac.ir
رزومه علمی
طاهره نوایی دیوا
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
t.navai2000@iausk.ac.ir
رزومه علمی
جعفر ابراهیم پور کاسمانی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیک:
kasmani_64@iausk.ac.ir
رزومه علمی
حسین ورشویی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
h.varshuei@iausk.ac.ir
رزومه علمی