گروه کشاورزی و منابع طبیعی

اعضای هیات علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

مجید عابدی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مریم شاپوری
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
بابک مقدسی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
لیدا شجاعی کاوان
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مهدی بابازاده میکلا
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
یاسمن فهیم دژبان
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
علیرضا مطهری
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
حسین اسماعیلی قلزم
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
نازنین خاکی پور
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
آزاده باپیری
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مریم ولی نژاد
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سکینه واثقی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
داریوش خادمی شورمستی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سارا جعفریان
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محمد احمدی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
عبداله علیزاده کارسالاری
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
شیوا دهقان آبکنار
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
طاهره نوایی دیوا
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
جعفر ابراهیم پور کاسمانی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
حسین ورشویی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی