گروه معماری و عمران

اعضای هیات علمی گروه معماری و عمران

 

سودابه مهری 
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
mehri@iausk.ac.ir
رزومه علمی
امیرحسین خلج مهری
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
khalaj@iausk.ac.ir
رزومه علمی
پوران طاهر مقدس
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
p.t.moghaddas@iausk.ac.ir
رزومه علمی
علیرضا قاراخانی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
gharakhani@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محسن عموزاده عمرانی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
omrani@iausk.ac.ir
رزومه علمی
علی طیبی درازکلا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
alitayebi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
صابر حسن نیا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
saberhasannia@iausk.ac.ir
رزومه علمی
ابراهیم امیرکلایی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
e.amirkolaei@iausk.ac.ir
رزومه علمی