گروه معماری و عمران

اعضای هیات علمی گروه معماری و عمران

 

سودابه مهری تالارپشتی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
امیرحسین خلج مهری
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
پوران طاهر مقدس
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
p.t.moghaddas@iausk.ac.ir
رزومه علمی
علیرضا قاراخانی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محسن عموزاده عمرانی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
علی طیبی درازکلا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
صابر حسن نیا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
ابراهیم امیرکلایی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی