گروه معارف

اعضای هیات علمی گروه معارف

زهره ربیعی مهم
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
z.rabiee@iausk.ac.ir
رزومه علمی