گروه فنی و مهندسی

اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی

سید مجتبی مرتضوی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
sm.mortazavi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
داریوش حمیدی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
d.hamidi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سهیل مشرفی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
s_moshrefi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محمدباقر اسلامی اندارگلی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
mb.eslami@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سید علیرضا صاحبی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
sahebi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سید حسن علوی هاشمی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
h.alavi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
هادی پورضیایی عربان
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
poorziaei_me@iausk.ac.ir
رزومه علمی
داود اکبری بنگر
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
akbari@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مصطفی عمران شوبی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
m.omranshobi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
کبری حسن پور شیرجرپشت
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
hassanpour@iausk.ac.ir
رزومه علمی
جواد صفایی کوچکسرایی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محسن عابدینی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
m.abedini@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سلمان فتاحی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
s.fattahi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سیده یاسمن رشیدا
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
علی رجبی خانقاهی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
a.rajabi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محمدعلی سلحشور
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
salahshour@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مهران چه لابی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
m.chelabi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مسعود صالحی سروستانی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
m.salehi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
مریم السادات سجادی نسب
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
m.sajjadinasab@iausk.ac.ir
رزومه علمی
رضا غفوری آهنگر
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی
وحید دایی زاده
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
@iausk.ac.ir
رزومه علمی