گروه علوم انسانی

اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی

 

وحید حقیقت دوستی سیار
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
haghighatdoosty@iausk.ac.ir
رزومه علمی
رحمان مهدوی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
r.mahdavi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
امیر محمودیان
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
a.mahmoudian@iausk.ac.ir
رزومه علمی
فتاح محسن زاده
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
mohsenzadehf@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محبوبه بسمل
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
m_besmel@iausk.ac.ir
رزومه علمی
حمید کاوسی زرخونی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
h.kavoosi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
نگار رشید
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
n.rashid@iausk.ac.ir
رزومه علمی
عباسعلی طالبی زیدی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
talebi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
عباس احمدی قزوینی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
a.ahmadi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
سید مسعود مصلایی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
sm.mossallai@iausk.ac.ir
رزومه علمی
اصغر نوروزی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک:
a.norouzi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
صاحب احمدی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
saheb_ahmadi_54@iausk.ac.ir
رزومه علمی
شاهرخ صداقتی زاده
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
sedaghatizadeh@iausk.ac.ir
رزومه علمی
محمد گرجی 
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
m.gorji@iausk.ac.ir
رزومه علمی
معصومه طیبی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
m.tayyebi@iausk.ac.ir
رزومه علمی
موسی اولادزاد
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پست الکترونیک:
moladzad@iausk.ac.ir
رزومه علمی