ارتباط با صنعت

مراحل کارآموزی

الف) انتخاب واحد درسی کارآموزی

ب ) تعیین استاد راهنما

ج ) تعاریف

کارآموز : دانشجویانی که واحد کارآموزی را انتخاب نموده اند به عنوان کارآموز شناخته می شوند.

سرپرست کارآموزی : استادکار،مسئول یا مدیری که کارآموز  زیر نظر ایشان دوره کارآموزی را پشت سر می گذراند به عنوان سرپرست کارآموزی شناخته می شود.

استاد راهنما : استادی که کارآموز در دانشگاه درس کارآموزی را با ایشان انتخاب نموده به عنوان استاد راهنما شناخته می شود.

د ) دریافت فرم های مربوط به کارآموزی از دفتر ارتباط با صنعت حوزه پژوهش در سایت دانشگاه  شامل :

۱٫ اخذ فرم معرفی دانشجو

۲٫فرم کارآموزی

۳٫تاییدیه تحویل

۴٫گزارش میاندوره اول

۵٫گزارش میاندوره دوم

۶٫خلاصه اطلاعات کاراموزی

۷٫گزارش پیشرفت کاراموزی

۸٫فرم اعلام نمره ( که نمره کارآموزی توسط استاد راهنما اعلام می گردد)

۹٫فرم پایان دوره کارآموزی ( لازم بذکر است پس از پایان دوره کارآموزی، نامه شروع به کار و اتمام دوره کارآموزی، از محل کارآموزی به حوزه دفتر ارتباط با صنعت تحویل گردد.)

 

  • لازم بذکر می باشد در طول انجام دوره کارآموزی ، تمام مراحل زیر نظر و با هماهنگی کامل استاد راهنما بوده و استاد راهنما می بایست از تمام مراحل انجام دوره کارآموزی اطلاع کامل داشته و بعد از انجام تمام این مراحل ، نمره کارآموزی را در برگه فرم اعلام نمره وارد می نماید.
  • تکمیل تمام فرم های کارآموزی که نیاز به مهر و امضاء سرپرست کارآموزی می باشد جهت تحویل به حوزه دفتر ارتباط با صنعت می بایست حتماً دارای مهر و امضاء سرپرست کارآموزی باشد.

نحوه تدوین گزارش کارآموزی :

  1. فهرست مطالب
  2. مقدمه(تاریخچه) – حداقل دو صفحه
  3. تئوری – حداقل پنج صفحه
  4. کار میدانی – حداقل پنج صفحه
  5. نتیجه گیری و پیشنهادات حداقل یک صفحه
  6. مراجع حداقل یک صفحه

درج مشخصات روی سی دی:مدارکی که باید به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (آقای مرادی) تحویل گردد :

• سی دی تهیه شده به شرح فوق شامل گزارش کارآموزی

• نامه از محل کارآموزی به دانشگاه در جواب نامه معرفی دانشجو که شامل تاریخ شروع و پایان کارآموزی بوده و دارای مهر و امضاء مدیر محل کارآموزی باشد.(بهمراه تمام فرمهای کارآموزی)