چشم اندازها و ماموریت ها


 1. توجه به سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد همگرایی، وحدت و همیاری بین کارکنان، اعضای هیأت علمی و مسئولین واحد
 2. نهادینه نمودن کیفیت آموزش و پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف دانشگاه
 3. توسعه دانش متناسب با اولویت ها، نیازها و مزیت های نسبی منطقه ای از طریق ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 4. اولویت بخشی و متوازن نمودن توسعه تحصیلات تکمیلی در گروه های آموزشی مبتنی بر ابلاغیه سیاست های کلی علم و فناوری مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور و نیاز منطقه ای
 5. ارزیابی مستمر عملکرد و ترسیم مسیر تعالی
 6. توسعه کمی و کیفی حوزه فرهنگی و اجتماعی و باز مهندسی فعالیت ها
 7. توجه ویژه به توسعه کیفی واحد در حوزه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و عدم توسعه کمی و ساماندهی پراکندگی سایت ها
 8. تلاش جهت ارتقاء سطح علمی اعضای هیأت علمی و اصلاح هرم
 9. توسعه تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد رشته های جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 10. توسعه فعالیت های پژوهشی و فناوری نظیر شرکت های دانش بنیان و تلاش در جهت راه اندازی مرکز رشد اقماری
 11. تنوع بخشی به منابع درآمدی واحد از طریق طرحهای اقتصادی
 12. انضباط مالی از طریق ایجاد نظام برنامه ریزی و بودجه بندی
 13. تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه از طریق طرح های اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری
 14. کاهش زیان دهی واحد طی برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت
 15. ساماندهی پرسنل مازاد واحد
 16. بهره برداری بهینه از امکانات و تجهیزات واحد به عنوان یکی از قابلیت های رقابتی دانشگاه
 17. فرهنگ سازی مبتنی بر تعالی مدیریت اسلامی متکی بر تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کار همراه با صداقت، امانت، قانونگرایی و شفاف سازی عملکرد
 18. بومی گزینی پذیرش دانشجو و گسترش عدالت آموزشی و همگام سازی پذیرش با نیازهای جامعه و منطقه و بازار کار
 19. شاخص سازی فعالیت ها جهت تعیین استانداردهای عملکردی از طریق استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر
 20. سیاست ارتقاء خدمات رفاهی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی