فرم های هیات علمی

ردیف

عنوان دریافت

۱

فرم ترفیع اعضای هیات علمی

۲

فرم ارسال چکیده مقالات برای سایت دانشگاه

۳

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه

۴

فرم تعهد نامه انتشار مقاله

۵

منشور اخلاق پژوهش

۶

فرم بانوان فرهیخته دانشگاه

۷

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي

۸

فرم الف طرح پژوهشی

۹

فرم ۶ طرح پژوهشی

۱۰

فرم ۰ طرح پژوهشی

۱۱

قرارداد اجرای طرح پژوهشی

۱۲

فرم طرح درس