فرم های تحصیلات تکمیلی

ردیف

عنوان

دریافت

۰

فرم صفر پروپوزال

۱

فرم شیوه تنظیم پروپوزال

۲

فرم پروپوزال

۳

فرم گزارش ۳ ماهه

۴

فرم قبل از دفاع

۵

فرم وسایل آزمایشگاه

۶

آیین نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۷

فرم آمادگی دفاع

۸

فرم داوری

۹

فرم دستورالعمل تدوین  و نگارش پایان نامه

۱۰

فرم ب

۱۱

فرم انصراف از مقاله

۱۲

فرم تعهدنامه چاپ مقاله به نام دانشگاه

۱۳

فرم منشور اخلاقی

۱۴

فرم اخذ مجوز صحافی

۱۵

فرم تحویل نسخه های پایان نامه

۱۶

فرم زمان برگزاری جلسه دفاع

۱۷

تعهدنامه اصالت پایان نامه

 

* پرینت نسخه های کارشناسی ارشد باید به صورت دورو انجام شود.