فرم های ارتباط با صنعت

ردیف

عنوان

دریافت

۱

فرم معرفی دانشجو

۲

فرم کارآموزی

۳

تاییدیه تحویل

۴

گزارش میاندوره اول

۵

گزارش میاندوره دوم

۶

خلاصه اطلاعات کاراموزی

۷

گزارش پیشرفت کاراموزی

۸

فرم اعلام نمره

۹

فرم پایان دوره کارآموزی