رزومه علمی : نازنین خاکی پور

متولد : اهواز ۱۳۵۵/۰۶/۲۶

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۰۱۱۴۲۴۲۳۹۰۲

آدرس پست الكترونيكي :nazanin.khakipour@gmail.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -Soil Science

-Biotechnology

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۸۱-۸۶

دکتری تخصصی خاکشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ايران

رساله: ارزیابی کارایی سویه های سودوموناس در ترشح هورمونهای گیاهی

۷۸-۸۰

كارشناسي ارشد خاکشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ايران

پايان نامه كارشناسي ارشد : جداسازی و شناسایی سویه های سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به نیترات از بعضی خاکهای همدان

۷۳-۷۷

كارشناسي : خاکشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان، ايران

پايان نامه كارشناسي : تعیین ضریب فرسایش پذیری K در خاکهای استان چهارمحال و بختیاری

۷۳

ديپلم: علوم تجربی، شاهین شهر، ايران  

 

تشويق‌ها و مقام‌ها              

 تجربه‌هاي كاري

-عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، سوادکوه، مازندران، ایران، مهر ۸۲ تا کنون، استادیار پایه۱۳ 

(دروس: خاکشناسی عمومی، بیولوژی خاک، تفیسر عکس های هوایی، پیدایش و رده بندی خاکها، ارزیابی خاکها واراضی، شناسایی وتهیه نقشه خاک، زبان تخصصی، تغذیه گیاه، خاکهای شور و سدیمی)

-کارشناس فضای سبز، مؤسسه سرم سازی رازی، حصارک، کرج، تهران، ایران.اردیبهشت تا شهریور۷۸

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

-عضو شورای ویراستار علمی خاکدانه، فصلنامه علمی-ادبی مهندسی علوم خاک،دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، ۸۴ تا کنون.

عضو شورای پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی –واحد سواد کوه، آبان ۸۳ تا آبان ۸۴ و شهریور۱۳۸۷ تا کنون.

سرپرست کمیته علمی – پژوهشی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، مهر ۷۶ تا تیر ۷۷٫

 

 چـــاپ كتاب

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه: عناصر غذایی پرمصرف (جلد اول) تألیف: علی محمدی ترکاشوند، فرهاد نیری و نازنین خاکی پور

 

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI      

 Khakipour, N. and A. Bapiri. The role of large policies in destruction of soil and water resourcesin North of Iran. International Meeting on Past Climate and Environmental Changes in Central Asia. 27-28 April 2019. Gorgan.Iran.

  Bapiri, A. and N. Khakipour, N. Slope land suitability in development of gardening activities in North of Iran. International Meeting on Past Climate and Environmental Changes in Central Asia. 27-28 April 2019. Gorgan.Iran.

بدری، ا. خاکی پور، ن. خوشمو، م. و محمدی ترکاشوند، ع. ارزیابی میزان فلزات سنگین سرب، مس و کادمیوم در آب، رسوبات و گیاه آلاله آبزی دریاچه شورمست سوادکوه، فصلنامه علمی- پژوهشی اکوبیولوژی تالاب- دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ۱۳۹۶، ۳۳، ۶۸-۵۵(ISC).

Banitahmasb and N. Khakipour. Cadmium Contamination in Rice Cultivation in Savadkooh Region, North of Iran. Open Journal of Soil Science, 2017, 7, 69-76 http://www.scirp.org/journal/ojss.

Khakipour, N. K. Khavazi and A. Akhgar. Pseudomonas species in secretion of auxin. International conference of Rhizosphere 4. Maastricht, The Netherlands, 21-25 June 2015.

 The Effect of Organic Media and Fertilization Method on the Yield and Nutrients Uptake of Bellis perennis L. Fatemeh Ramezanzadeh , Ali Mohammadi Torkashvand , Nazanin Khakipour, 2014, 3:133.(ISC). 

Ramezanzadeh F., Mohammadi Torkashvand A. and Khakipour N.The use of municipal wastes, azolla and tea wastes composts as the growth medium of english daisy. European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):510-513. (ISI grade)

– فاطمه رمضان زاده، علی محمدی ترکاشوند و نازنین خاکی پور، ۱۳۹۲، تاثیر کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد مینا چمنی، دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه. ۲۸ آذر ۱۳۹۲٫

 -نازنین خاکی پور، کاظم خاوازی و عبدالرضا اخگر. شناسایی ترکیبات ایندولی تولید شده توسط منتخبی از سودوموناس های فلوروسنت و تآثیر تلقیح آنها بر رشد کلزا. مجله پژوهشهای خاک. ۲۶:۴۱۵٫۱۳۹۱٫(ISC).

 Khakipour, N., A. Akhgar, A.Bapiri, A. Alipour, And A. Ahmadi. Isolation and Identification of Mollisols in Savadkooh region.  J. Appl. Sci. Environ. Manage.  March2012. Vol. 16 (1) 5-10. (ISI grade).

                                                                                                       Khakipour, N., A. Akhgar, A.Bapiri, A. Alipour, And A. Ahmadi. Isolation and Identification of Mollisols in Savadkooh region. INTERNATIONAL CONFERENCE:”LANDSCAPES AND SOILS TROUGH TIME – Stutgart, Germany, 29th July-  ۱ Aug.

 Esmaeilzadeh, S., khakipour, V. Bayramzede, A. moeini, A. Alipour, And A. Ahmadi . The effect of climatic changes and changing in land use on the existing soils in two aquiferous districts of zirab and Delavarrood. INTERNATIONAL CONFERENCE: LANDSCAPES AND SOILS TROUGH TIME- Stutgart- Germany, 29th July -1 Aug 2011.

عبدالرضا اخگر، کاظم خاوازی و نازنین خاکی پور. جداساز ی و بررسی کارایی باکتریهای ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم acc دامیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا. نشریه آب و خاک(علم و صنایع کشاورزی).۱۳۹۰٫ ۲۵:۲۹-۴۱٫(ISC).

-صابر اسماعيل زاده، نازنین خاكي پور، آتنا علي پور و نوشین پارسا منش. مطالعه تغييرات ماده آلي در افق A خاك‌هاي مالي سول شهرستان سواد كوه (مطالعه موردي حوزه‌هاي آبخيز زيرآب و دلاور رود). اولين كنگره ملي علوم و فناوري‌هاي نوين كشاورزي، ۲۱-۱۹ شهريور ۱۳۹۰٫

-گلنار حسنی، عبدالرضا اخگر، احمد تاج آبادی پور و نازنین خاکی پور. جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشد سودوموناس های فلورسنت ریزوسفری نهال های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز، ۱۴-۱۲ شهریور ۱۳۹۰٫

-گلنار حسنی، عبدالرضا اخگر، احمد تاج آبادی پور و نازنین خاکی پور. بررسی تآثیر کاربرد سویه های سودوموناس فلورسنت بر رشد و جذب عناصر غذایی توسط نهال های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. تبریز، ۱۴-۱۲ شهریور ۱۳۹۰٫

Khakipour, N., K. Khavazi, H. Mojallali, E. Pazira And H.AsadirahmaniProduction of Auxin Hormone by Fluorescent Pseudomonads.American- Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 4(6):687-692,2008. (ISI grade).

Khakipour, N., Khavazi, K., Asadi Rahmani, H., Hemmati, V., Shamshiripour, M. and Alizadeh, N. Auxin production by PGPR bacteria and their effect on root orphology and root hair density in canola. FEMS 2009- Gothenburg, Sweden, 28th June-2nd July 2009.

Khakipour, N. And Khavazi, K. Evaluation of Pseudomonas strains in production of indolic compounds. IUMS. International conference. Turkey. Istanbul. 5-9 Aug  ۲۰۰۸٫

Khakipour, N. And Khavazi, K. Isolation and identification of Sinorhizobium meliloti strains resistant to high levels of nitrate. Rhizosphere 2. International conference. Montpellier. France. 26-31 Aug 2007.

 –ن. خاکی پور، “بررسی اجمالی روابط میکوریزی” ، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار ۸۵

-ن. خاکی پور، “کشت هیدروپونیک” ، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، پاییز ۸۵

-ن. خاکی پور، “نقش مواد آلی در کاهش تراکم پذیری خاکهای زراعی”، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار ۸۶

-ن. خاکی پور، “علل تجمع نیترات در سبزیهای میوه ای و روشهای کنترل آن”، سمینار علمی- ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، پاییز۸۶

-ن. خاکی پور، “ضرورت افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در کشور”، سمینار علمی-ادواری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سواد کوه، بهار ۸۷

 

عضويت در انجمن‌ها

نظام مهندسی کشاورزی

Natural Resources Conservation Service

 

 گزيده‌اي از تحقيقات و مقالات

 كارگاه‌هاي گذرانده

-کارگاههای تعلیم و تربیت(۱و۲و۳)

– کارگاههای پژوهشی

-کارگاههای فرهنگی

 

جـزوات آموزشي

-بیولوژی خاک

-پیدایش و رده بندی خاکها

-تفسیر عکس های هوایی

-روش تحقیق در علوم زیستی

-مبانی کامپیوتر 

 

مهارت‌هاي تخصصي 

-مجموعه نرم افزارهای Office

-زبان انگلیسی (IELTS Score= 6.5)