رزومه علمی : مریم ولی نژاد

متولد : مرداد ماه ۱۳۵۵، بابل

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۰۱۱۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي :maryamvaly2000@yahoo.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۸۵-۱۳۸۸

دکترای مهندسی کشاورزی-خاکشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات، تهران، ایران

پایان نامه دکتری با عنوان:مدیریت نیتروژن در گیاه برنج در تراکم های مختلف کشت

نمره پایان نامه:۵/۱۹

معدل کل:    ۶۷/۱۸

۱۳۷۸-۱۳۸۰

کارشناسی ارشد خاکشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

معدل کل:۱۸/۱۸

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان :تعیین حد بحرانی پتاسیم و روی در مناطق شالیزاری مازندران

نمره پایان نامه:۲۵/۱۹

۱۳۷۴-۱۳۷۸

کارشناسی مهندسی کشاورزی- خاکشناسی

دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

پایان نامه کارشناسی:

عنوان:بررسی تاثیر مقدار مواد آلی و درصد رس بر نیاز آهکی خاکهای اسیدی برای افزایش Ph آنها

 

تجربه های کاری

-کارشناس آزمایشگاه در مرکز تحقیقات کشاورزی و  منابع طبیعی مازتدران

-کارشناس توصیه کودی در آزمایشگاه خاکشناسی قائم شهر

-هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه از سال ۱۳۸۲

-مدیر گروه خاکشناسی از تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ تا سال ۱۳۸۵

-عضو هیت موسس انجمن علمی و  ادبی مهندسی خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه و انتشار ۳ شماره فصلنامه خاکدانه

-عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه در تاریخ ۱۰/۵/۸۶ به مدت یک سال

 

فعالیت های پژوهشی

اجرای طرح تحقیقاتی با عناوین:

*بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف آهنی بر عملکرد سویا، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، تیر ۸۴ تا آبان ۸۴

*بررسی تاثیر منابع و روشهای مختلف مصرف کود حاوی روی بر عملکرد سویا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، مهر ۸۵ تا اسفند ۸۶

*تعیین نسبت اسید فیتیک به روی در برنج، مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران-۱۳۸۱

*تاثیر مصرف کود نیتروژن بصورت استارتر بر عملکرد و کیفیت دانه سویا-۱۳۹۰- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

*تاثیر مقادیر و زمانهای مختلف مصرف کود بور بر عملکرد  سویا و غلظت بور در دانه آن-۱۳۹۰- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

*تاثیر گوگرد عنصری بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا-۱۳۹۰- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

 

مهارت های تخصصی

-نرم افزار  power point

-نرم افزار  word

-نرم افزار  SPSS

-نرم افزار  Mstat

-اینترنت

 

تحقیقات  و مقالات و همایش ها

-تعیین حد بحرانی روی  و بررسی  پاسخ برنج به سولفات روی در اراضی شالیزاری مازندران- مجله خاک و آب- ویژه نامه مصرف بهینه کود- جلد ۱۲- شماره ۱۴- ۱۳۸۰٫

-تعیین حد بحرانی پتاسیم برای برنج و بررسی پاسخ آن به کلرور پتاسیم در اراضی شالیزاری مازندران –مجله  خاک و آب – ویژه نامه مصرف بهینه کود- جلد ۱۲- شماره ۱۴- ۱۳۸۰٫

-پاسخ برنج به پتاسیم و تایین حد بحرانی آن در شالیزار های مازندران- چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات سال ۸۱٫٫

-بررسی تاثیر سولفات روی بر عملکرد دو رقم برنج در شرق مازندران- مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی- سال یازدهم- شماره دوم- تابستان ۸۳٫٫

-بررسی اثر مقادیر و روشهای مختلف مصرف کودهای حاوی روی بر عملکرد سویا – مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم-شماره۱۱-پاییز ۱۳۸۶-صفحه ۱۳-۲۵-

-اثرات مقادیر مختلف کود پتاسیم بر عملکرد دانه برنج رقم ندا- مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم – شماره شانزدهم- زمستان ۱۳۸۷- صفحه ۹۹—۱۱۲٫

-بررسی تاثیر کود پتاسیم بر عملکرد ارقام پر محصول برنج در اراضی  شالیزار مازندران- مجله علوم زراعی- سال اول- شماره ۳- زمستان ۸۸- صفحه  ۱۷۹-۱۹۰٫

-بررسی استفاده از ابزار های lcc و spad برای ارزیابی نیاز نیتروژنه گیاه برنج- مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم.ویژه نامه تنش و خشکی – سال ۷-زمستان ۹۰-صفحه ۲۲-۴۲٫

-تاثیر مدیریتهای مختلف کود نیتروژن بر عملکرد اجزای عملکردی برنج – مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم.ویژه نامه کود و عملکرد-سال ۷-تابستان ۹۰- صفحه ۱۰۱-۱۱۱٫

Comparison of rice N uptake in paddies with different organic carbon. Asian journal of chemistry .Vol.22.no.1(2010)738-746.

Effect of chlorophyll Meter and leaf coloure chart nitrogen management on grain N uptake for rice in Iran. Asian journal of chemistry .Vol.22.no.1(2010)747-754.

-شرکت در همایش بین المللی Eurosoil 2012-Soil science for the benefit of mankind and environment -2-6 july ,2012,Bari-Italy.

Yield,seed quality,and sulfur sulfur uptake 0f Brassicar oil seed crops in response to sulfure fertilizer .world of science j.vol.I.7(2013)163-172.

Starter nitrogen fertilizer impact on soybean yield and quality.International journal of engineering and advanced tecnologhy.vol.3.ISSN:2249-8958.

Boron fertilizer effect on soybean yield and boron concentration in seed.World of scince j.Vol.01.I.10.(2013)

-تاثیرمصرف کود نیتروژن بصورت استارتربرعملکرد و کیفیت دانه سویا- چهارمین همایش ملی امنیت  غذایی

-تاثیرمقادیرو زمانهای مختلف مصرف کود بور بر عملکرد سویا و غلظت بوردر دانه آن- چهارمین همایش ملی امنیت  غذایی

– مقایسه مدیریت نیتروژن بر اساس نیازگیاه با روش تقسیطی دربرنج رقم طارم. همایش بین المللیکشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم-  رشت -خرداد ۹۶٫

-تأثیر استفاده از ابزار LCC در افزایش راندمان مصرف کود نیتروژن در شالیزار- مجله علمی پژوهشی علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشکده صنعتی اصفهان،پاییز ۹۶،جلد ۲۱،شماره ۳٫

-تاثیر استفاده از ابزار lcc برای مدیریت نیتروژن رقم فجر برنج – همایش بین المللیکشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم –رشت.

-تاثیر گوگرد عنصری بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا-پنجمین همایش ملی امنیت غذایی-۲۰ مهر ۹۶

-مقایسه روشهای معمول مدیریت مصرف کود نیتروژن و روش استفاده از ابزار lcc در برنج- پنجمین همایش ملی امنیت غذایی-۲۰ مهر ۹۶٫

-استفاده از ابزارهای SPAD و LCC  برای ارزیابی نیاز نیتروژن گیاه برنج رقم ندا-پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران.۶تا ۸ شهریور ۹۶٫

-تاثیر مدیریت های مختلف نیتروژن در زراعت برنج در فواصل مختلف کشت. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران.۶تا ۸ شهریور ۹۶٫

-بررسی تاثیر مدیریت های مختلف نیتروژن بر عملکرد برنج رقم طارم-فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم ،سال چهاردهم،شماره ۵۷٫

-کشاورزی ارگانیک در ایران و نقش آن در توسعه پایدار-نهمین همایش  سراسری محیط زیست ،انرژی و منابع طبیعی پایدار-اسفند ۹۷٫

-گیاه پالایی- نهمین همایش  سراسری محیط زیست ،انرژی و منابع طبیعی پایدار-اسفند ۹۷٫

-تاثیر مدیریت سنتی و مدرن نیتروژن بر عملکرد برنج در شالیزار- نهمین همایش  سراسری محیط زیست ،انرژی و منابع طبیعی پایدار-اسفند ۹۷٫

-نهمین همایش  سراسری محیط زیست ،انرژی و منابع طبیعی پایدار-اسفند ۹۷٫

 

عناوین کارگاهها

-کارگاه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی.

-ارتقا فرهنگ نشاط و امید زندگی.

-الزامات فرهنگ پیاده سازی اقتصاد مقاومتی .

-آشنایی با مشکلات و چالشهای جوانان.

-اقتصاد مهندسی.

 

جزوه آموزشی

-حاصلخیزی خاک و کود.

-تغذیه گیاه.

-خاکشناسی عمومی.

-فیزیک عمومی.

-آزمایشگاه فیزیک حرارت.

-فیزیک حرارت