رزومه علمی: عبداله علیزاده کارسالاری

متولد :۱۳۵۳/۲/۲۱

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكيalizadeh3502@ gmail.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -موسیقی

-خوشنویسی   

    

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۹۱-۹۶

دکتری تخصصی  شیمی آلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال ،  تهران، ايران

 رساله:  کاربرد نانو کاتالیست های هتروژنی پایه دار شده با فلز پالادیوم برای سنتز ترکیبات آلی از طریق واکنش های جفت شدن مانند اوتمن و …

۱۳۸۰-۸۲

كارشناسي ارشد شیمی آلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال ،  تهران، ايران

پايان نامه كارشناسي ارشد : سنتز  تک ظرف، سریع و فضاگزین یک سری از الکیل سیناماتهای استخلاف دار از طریق واکنش ویتیگ

۱۳۷۲-۷۶

كارشناسي شیمی محض

 دانشگاه : دانشگاه ساری ، ايران

۷۱

ديپلم ریاضی و فیزیک

قائمشهر، ايران    

 

تجربه‌هاي كاري

-مدیر اجرایی  سیستم کنترل کیفی HACCP , ISO شرکت خوش نوش ساری :  ۸۳ -۸۰

-مدیر گروه  علوم پایه  دانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه  سالهای : ۸۷-۸۵

-معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه ، سالهای :  ۹۱-۸۷

-مدیر گروه علوم کشاورزی و پایه سال:  ۹۷ -۹۶

 

چـــاپ كتاب

-چاپ کتاب مبانی شیمی الی(برای دانشجویان صنایع غذایی.شیلات و محیط زیست)

 

چـــاپ مقاله علمي- پژوهشي، ISI

  A Rapid and Highly Efficient One-Pot Methodology For Preparation Of Alkyl Oxindolideneacetates.

در مجله:  Letters in Organic chemistry,2006,3,398-403

A Novel, Fast and Efficient One-Pot Four-Component Procedure for Preparation of Some Alkyl Spiro[indeno[1,2-b]quinoxaline

در مجله:  J.Iran.Chem.Soc.,Vol.7,No.1,March2010,pp.45-50

– اثر قارچ p.Chrysosporium بر ویژگی های خمیر کاغذ فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی.سال ششم-شماره اول بهار۹۰

 

عضويت در انجمن‌ها  

-عضو انجمن خوشنویسان ایران  

 

گزيده‌اي از تحقيقات و مقالات

-تهیه مشتقات دی آریل اترها از طریق واکنش جفت شدن اولمن بین فنول و آریل هالیدهای مربوطه در حلال دی متیل سولفوکسید در دمای ۱۱۵ -۱۱۰ با استفاده از نانوکاتالیزور هتروژنی بازی که از طریق تثبیت Pd لیگاند دار شده بر روی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت (Pd@CP-Lig) تهیه شده انجام شد. بستر نانوکاتالیزور، زئولیت طبیعی ارزان قیمت و فراوان کلینوپتیلولیت بوده که تثبیت لیگاند و پالادیم با استفاده از روش تثبیت ملایم انجام شده و کاتالیزور سنتزی با تکنیک های پراش اشعه ایکس (XRD)، آزمونهای تخلخل سنجی و سطح (BET)، آنالیز وزن سنجی حرارتی(TGA)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و روش ICP مورد شناسایی قرار گرفت. ارزان بودن بستر کاتالیستی، پایداری حرارتی بالا °C)500(، سطح فعال مطلوب m2/ g) 5/694( و حجم کلی حفرات معادلcm3/g)  ۵۷/۰ (، اندازه ذرات کاتالیست در مقیاس نانو  nm)11( و بازیافت ساده کاتالیزور(حداقل ۵ بار در چرخه واکنش) از مزایای این کاتالیست می­باشد. استفاده از این نانوکاتالیست در واکنش های جفت شدن اولمن منجر به تهیه ترکیبات متنوع از مشتقات آریل اتری با بهره خوب و در زمانی کم شد. حذف بازهای معدنی، روش استخراج ساده، ظرفیت کاتالیزوری عالی و بازیافت کاتالیزور از مزایای این کاتالیست می­باشد.

 

جـزوات آموزشی

-تهیه درسنامه تکنیک های جدید ازمایشگاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

-تهیه و تنظیم روشهای ازمایشگاهی شیمی الی