رزومه علمی : صاحب احمدی

متولد : شهریور ماه ۱۳۵۴، ساری

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۳

آدرس پست الكترونيكي :Saheb.Ahmadi.1354@Gmail.com


اهداف و انگيزه ها:              -شركت در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر

زمينه‌هاي مورد علاقه :       -مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

از سال ۱۳۹۵

دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند، ايران

۱۳۷۹– ۱۳۷۷

كارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری، مازندران، ايران

۱۳۷۷ – ۱۳۷۳

كارشناسي رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری، مازندران، ايران

۱۳۶۸-۱۳۷۲

دیپلم تجربی. قائمشهر؛ مازندران

 

چـــاپ كتاب

-روش تدریس اثربخش در آموزش عالی؛ ۱۳۸۹

 

 تجربه‌هاي كاري

-عضو هيأت علمي تمام وقت رسمی- قطعی گروه آموزشی آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران. ۱۳۸۰ تا کنون

-معاونت دانشجویی واحد. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۴-۱۳۹۱

-سرپرست معاونت دانشجویی واحد. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۱-۱۳۹۰

-سرپرست معاونت اداری و مالی واحد. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۳

-مدیریت گروههای آموزشی حسابداری؛ آموزش ابتدایی؛ جهانگردی؛ باستان شناسی؛ علوم سیاسی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹

-عضو اصلی کمیته طرح و برنامه و بودجه. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۴-۱۳۹۳

-عضو شورای پژوهش و فناوری واحد. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۴-۱۳۹۲

-عضو اصلی کمیسیون موارد خاص؛ دانشگاه آزاداسلامي‌واحـدسوادكوه، ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

-عضو شورای آموزشی، دانشگاه آزاداسلامي‌واحـدسوادكوه، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹

-عضو كميته داوری انتخاب اساتید نمونه، دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۸۸

-عضو کمیته رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی و مدرسین. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ادواری

-عضو کمیته ICT واحد. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۲-۱۳۹۱

-عضو ستاد اسکان سفرهای تابستانی. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه .۱۳۹۱

-عضو شورای فرهنگی. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۲-۱۳۹۱

-عضو شورای فرهنگی و اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۴-۱۳۹۳

-عضو شورای قرآن و عترت. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۲-۱۳۹۱

-عضو شورای اقامه نماز. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد سوادكوه. ۱۳۹۲-۱۳۹۱

 

فعاليت‌هاي پژوهشي و مقالات علمی

-ارائه مقاله با عنوان « ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در کارخانه بهپاک بر اساس مدل اسکور»، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در کارخانه بهپاک بر اساس مدل اسکور و AHP»، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « الویت بندی انتظارات ادراک شده مشتریان از کیفیت خدمات بانک پارسیان با استفاده از مدل سروکوال»، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات بانک پارسیان با استفاده از مدل سروکوال »، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات بانک پارسیان با استفاده از مدل سروکوال»، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « الویت بندی عوامل موثر بر انتظارات مشتریان از خدمات فروشگاه زنجیره ای شهروند شهر گرگان با استفاده از مدل سروکوال»، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « الویت بندی عوامل موثر بر ادراکات مشتریان از خدمات فروشگاه زنجیره ای شهروند شهر گرگان با استفاده از مدل سروکوال »، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « الویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات فروشگاه زنجیره ای شهروند شهر گرگان با استفاده از مدل سروکوال »، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « بررسی؛ شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سرمایه»، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « بررسی؛ شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش TOPSIS(مطالعه موردی:در بانک سرمایه)»، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-ارائه مقاله با عنوان « بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملی استان مازندران»، کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت؛ مهندسی صنایع؛ اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار. تهران. ایران. ۱۳۹۴

-سخنراني علمي با عنوان «نانوتکنولوژی و صنعت بسته بندی موادغذایی»، چهارمین همایش ملی امنیت غذایی. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه، مازندران، ايران، ۱۳۹۴

-سخنراني علمي با عنوان « امنیت غذایی و بررسی چالشهای آن درجهان »، سومین همایش ملی امنیت غذایی. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه، مازندران، ايران، ۱۳۹۲

-سخنراني علمي با عنوان « بررسی رابطه فناوری اطلاعات بر تحول سازمانی »، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور، مازندران، ايران، ۱۳۹۱

-سخنراني علمي با عنوان « نش تعالی قرآن کریم در تعالی رفتارها و ادب اجتماعی »، همایش ملی قرآن و فرهنگ سازی. دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشسوادکوههر، مازندران، ايران، ۱۳۹۱

-چاپ مقاله با عنوان “بررسی عوامل موثر بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای آزاد اسلامي استان مازندران”. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، اهواز، ايران، ۱۳۸۹

-مجری طرح پژوهشی مقایسه تطبیقی آموزش عالی و آموزش غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، ايران، ۱۳۸۹

-مجری طرح پژوهشی بررسی اثربخش دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت و رابطه آن با ساعات شرکت در این دوره ها از دیدگاه اعضاء هیات علمی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ايران، ۱۳۸۹

-همکار طرح پژوهشی بررسی نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی منطقه سه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، ۱۳۸۷

-مجری طرح پژوهشی بررسی و شناسایی وضع موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، مازندران، ۱۳۸۶

-سخنراني علمي با عنوان « مدیران کیفیت؛ کارآفرینی و راهبردهای جدید »، همایش کارآفرینی. دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرانزلی، گیلان، ايران، ۱۳۸۶

-ارائه پوستر با عنوان ” بررسی ساختار و چگونگی استقرار ارزیابی نظام مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات آموزشی “، همایش کارآفرینی. دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرانزلی، گیلان، ايران، ۱۳۸۶

-ارائه پوستر با عنوان “بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر، مازندران، ۱۳۸۵

-سخنراني علمي با عنوان « گردشگری و توسعه پایدار »، همایش گردشگری محور توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر، مازندران، ايران، ۱۳۸۵

-سخنراني علمي با عنوان « صنعت توریسم »، همایش گردشگری محور توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر، مازندران، ايران، ۱۳۸۵

-سخنراني علمي با عنوان « صنعت توریسم و اشتغال »، سمینار فرهنگ گردشگری در استاهای ساحلس دزیای خزر. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه، مازندران، ايران، ۱۳۸۵

-سخنراني علمي با عنوان « صنعت و توسعه اقتصاد شهری »، همایش گردشگری محور توسعه پایدار. دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر، مازندران، ايران، ۱۳۸۵

-سخنراني علمي با عنوان «نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه»، همایش منطقه ای ۲۵سال عملکرد دانشگاه آزاد اسلامي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر، مازندران، ايران، ۱۳۸۵

 

 جـزوات آموزشي      

-الگوهای تدریس

-سازمان و مدیریت آموزشی

-آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

-بررسی کتب هنر

-روش تدریس علوم تجربی

-روشهای آماری در علوم تربیتی

-آموزش و پرورش تطبیقی                                  

 

كارگاه‌هاي گذرانده

-آموزش تدوين برنامه درسي

-الگوهاي ياددهي و يادگيري

-برنامه‌ريزي درسي و الگوهاي تدوين طرح درس

-روش شناسي تحقيق

-مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

-ارزشيابي و اندازه‌گيري پيشرفت تحصيلي

-تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي

-آشنائي با قوانين و آئين‌نامه‌هاي پژوهشي

-آموزش بهينه‌سازي روابط استاد با دانشجو

-آشنائي با اينترنت

-آموزش ايجاد وبلاگ

-آشنائي با اصول و فن ترجمه

-آموزش آمار مقدماتي

-آشنائي با كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي

-نحوه نگارش V

-آشنائي با نرم‌افزار Word

-آشنائي با نرم‌افزار Access

-آشنائي با نرم‌افزار Point

-آشنائي با نرم‌افزار Excel

-ترتيل‌خواني و تجويد قرآن كريم

-قرائت و مفاهيم قرآن كريم

-نقش اساتید در فرماندهی جنگ نرم

-درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر

-آشنایی با طب اسلامی و سنتی