رزومه علمی : جعفر ابراهیم پور کاسمانی

متولد : ۱۳۵۹

آدرس محل كار : ايران، مازندران، سوادكوه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

تلفن محل كار : ۴۲۴۲۳۹۰۴ – ۰۱۱  

آدرس پست الكترونيكي :Jafar_kasmani@yahoo.com


 

تحصيلات

سالهای تحصیلی

مدارک تحصیلی

۱۳۸۹

دکتری منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

عنوان پايان نامه دکتری : بررسی تاثير فرآیند بایوپالپینگ بر تولید خمیر شیمیایی- مکانیکی(CMP) از چوب ممرز

 ۱۳۸۴

كارشناسي ارشد مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنايع چوب و كاغذ

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي جنگلهاي استان مازندران از نظر توليد چوب و قيمت فرآورده هاي چوبي

 

مقاله های چاپ شده در مجلات

-بررسي توليد انواع فرآورده هاي چوبی جنگلي در استان مازندران طي دوره ۱۰ ساله (۸۳-۷۳). امیر هومن حمصی، سعید امیری ، کریم حمدی ، جعفر ابراهيم پوركاسماني. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران – شماره ۱ بهار ۱۳۸۶ (۲۱/۰۶/۲۰۰۷)-صفحه ۲۵۳ تا ۲۳۷).

-بررسی تغييرات قيمت انواع فراورده های جنگلی جنگلهای شمال کشور طی يک دوره ۱۰ ساله (۱۳۸۵-۱۳۷۶). جعفر ابراهیم پور کاسمانی، امیر هومن حمصی، بهزاد بازیار. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران – شماره ۳ بهمن ۱۳۸۶(۱۹/۰۲/۲۰۰۸)-صفحه ۸۲۷ تا ۸۰۷).

-ارزیابی تولید،عرضه و تحلیل مدیریت بازار انواع فرآورده های چوبی جنگلهای شمال کشور طی دوره ۱۰ ساله (۱۳۸۴-۱۳۷۵). جعفر ابراهیم پور کاسمانی، هاشم نیکومرام، امیر هومن حمصی. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران – شماره ۴ زمستان ۱۳۸۶(۱۸/۰۳/۲۰۰۸)-صفحه ۱۰۱۵ تا ۹۹۳).

-بررسی خواص بیومتری و شیمیایی کلزا منطقه بابل. جعفر ابراهیم پور کاسمانی ،امیر هومن حمصی،احمد ثمریها. (در مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران- ویژه نامه شماره ۲ فروردین ۱۳۸۷(۱۹/۰۴/۲۰۰۸)-صفحه ۵۰۸ تا ۴۹۷).

Effects of Fungal Treatment on Structural and Chemical Features of Hornbeam Chips. Mohammad Talaeipour, Amir Homan Hemmasi, Jafar Ebrahimpour Kasmani,*– Seyed Ahmad Mirshokraie, and Habib Khademieslam (In ISI journal: BioRrsourceS – IF: 1/401– VOLUME 5 NUMBER 1 : 477-487, 2010/01/24).

-بررسی تاثیر رطوبت و درجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره ای. جعفر ابراهیم پور کاسمانی، امیر محسن ناظری، علی عشریه. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران- شماره ۲ تابستان ۱۳۸۹(۲۲/۰۹/۲۰۱۰)-صفحه ۳۱۹ تا ۳۰۹).

-اثر قارچ P.chrysosporium بر ویژگیهای نوري خميركاغذ شيميايي- مكانيكي ممرز. جعفر ابراهیم پور کاسمانی، احمد ثمریها ، عبدالله علیزاده، علیرضا خاکی فیروز، سعید مهدوی. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس – شماره ۱ بهار ۱۳۹۰(۲۱/۰۶/۲۰۱۱)-صفحه ۱۰۹ تا ۹۹).

-بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمیر و کاغذ كلزا به روش شيميايي – مكانيكي(CMP). احمد ثمریها ، جعفر ابراهیم پور کاسمانی، علیرضا خاکی فیروز. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران – شماره ۳ پاییز ۱۳۹۰(۲۱/۱۲/۲۰۱۱)-صفحه ۴۳۶ تا ۴۲۹).

CHARECTERIZATION OF BIOMETRY AND THE CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF FIBERS FROM BAGASSE, CORN, SUNFLOWER, RICE AND RAPESEED RESIDUES IN IRAN. Majid Kiaei*, Ahmad Samariha, and Jafar Ebrahimpour Kasmani (In ISI journal: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH – IF: 0/263 – VOLUME 6 NUMBER 16 : 3762-3767, 2011/08/18).

Study of Product of the Wood in Forests in North of Iran at Ten Years Period. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Basic and Applied Scientific Research, VOLUME 1 NUMBER 9 :1255-1261, 2011).

Study of Price Changes of Major Forest Products in Northern Forests of Iran During 13-Years Period (1997-2009) and its Forecast for 5-Year Period. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 1 NUMBER 12: 660-665, 2011).

SOME CHEMICAL AND MORPHPLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT STRAW. Jafar Ebrahimpour Kasmani,*and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: MIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, VOLUME 8 NUMBER 4 : 823-827, 2011).

Studying the Effect of the Age in Eucalyptus Camaldulensis Species on Wood Chemical Compounds used in Pulping process. Jafar Ebrahimpour Kasmani,*Mohammad Nemati, Ahmad Samariha, Hossein Chitsazi, Nima Seyed Mohammadi, and Hassan Nosrati ( IN ISI JOURNAL: American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, VOLUME 11 NUMBER 6 : 854-856, 2011). 

 Economically study on possibility of making floating paper from Bagasse in Khuzestan province. Mohammad Nemati*, Amir Hooman Hemmasi, Jafar Ebrahimpour Kasmani, Foad Ravanbakhsh, Hossein Chitsazi, Ahmad Samariha, and Ebrahim Khosravi ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 11 NUMBER 6: 487-491, 2011).

INVESTIGATION ON PULPING POTENTIAL OF IRANIAN RAPESEED RESIDUE IN THE PAPER INDUSTRIAL. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Ahmad Samariha, and Majid Kiaei ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 12 NUMBER 11 : 1996-2001, 2011). 

NEUTRAL SULFITE SEMI-CHEMICAL PULPING OF BAGASSE. Alireza Khakifirooz, Ahmad Samariha, a and Jafar Ebrahimpour Kasmani ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 1 : 85-89, 2011).  

 CHEMO-MECHANICAL PULPING (CMP) OF RAPESEED RESIDUES. Ahmad Samariha, * Jafar Ebrahimpour Kasmani, Majid Kiaei, and Dariush Khademi Shurmasti ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 5 : 1000-1004, 2011). 

Studying the Optical Properties of Newsprint Produced from Canola Pulp through Chemimechanical Pulping. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha, and Mohammad Nemati ( IN ISI JOURNAL: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, VOLUME 13 NUMBER 7 : 1324-1327, 2011).  

Characterization and evaluation of rapeseed as a raw material for paper production. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha, Foad Ravanbakhsh, and Javad Sadatian Shorkaei (In ISI journal: Research on Crops – IF: 0/036– VOLUME 13 NUMBER 2 : 514-516, 2012).

BIOCHEMIMECHANICAL PULPING OF HORNBEAM CHIPS WITH PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Mohammad Talaeipour, Amir Hooman Hemmasi, Saeed Mahdavi, and Ahmad Samariha (In ISI journal: BioRrsourceS – IF: 1/418– VOLUME 7 NUMBER 1 : 1016-1028, 2012/01/18).

-تعيين شرايط بهينه پخت خميركاغذ از ساقه كلزا به روش نيمه شيميايي سولفيت خنثي جهت ساخت كاغذ فلوتينگ. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها، مجید کیایی. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس – شماره ۴ زمستان ۱۳۹۰(۱۸/۰۳/۲۰۱۲)-صفحه ۶۶ تا ۵۳).

-مطالعه تاثیر تفکیک سازی خمیر کاغذ OCC بر ویژگیهای کاغذ آن. جعفر ابراهيم پوركاسماني، امیر محسن ناظری، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران – شماره ۴ زمستان ۱۳۹۰(۱۸/۰۳/۲۰۱۲)-صفحه ۳۵۶ تا ۳۴۵).

-اثر تيمار قارچي بر ويژگي‌هاي مقاومتي خميركاغذ شيميايي – مكانيكي چوب ممرز. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران – شماره ۱ بهار ۱۳۹۱(۲۰/۰۶/۲۰۱۲)-صفحه ۱۵ تا ۱).

-مقایسه خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی حاصل از کلزا. احمد ثمريها، جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران – شماره ۲ تابستان ۱۳۹۱(۲۱/۰۹/۲۰۱۲)-صفحه ۳۳۷ تا ۳۲۶).

-تعيين شرايط بهينه تيمار آنزيمي در كاهش مصرف انرژي پالايش خمير شيميايي- مكانيكي چوب ممرز. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس- شماره ۴ زمستان ۱۳۹۱(۱۸/۰۳/۲۰۱۳)-صفحه ۵۴ تا ۴۳).

 Structural Studies of Mechanical Printing Paper Coating Using SEM. Jafar Ebrahimpour Kasmani,a Saeed Mahdavi, and Ahmad Samariha ( IN ISI JOURNAL: Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, VOLUME 3 NUMBER 3: 6-8, 2013).

Effect of Optical Aging on Yellowness Characteristics of Soda Paper Made from Bagasse. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* ,Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha (In ISI journal: Asian Journal Of Chemistry – IF: 0/247– VOLUME 25 NUMBER 3: 1587-1589, 2013). 

Physical Properties and Printability Characteristics of Mechanical Printing Paper with LWC. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Saeed Mahdavi, Abdollah Alizadeh, Mohammad Nemati, and Ahmad Samariha (In ISI journal: BioRrsourceS – IF: 1/328– VOLUME 8 NUMBER 3: 3646-3656, 2013/04/26).

-تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگیهای کاغذ. جعفر ابراهيم پوركاسماني، امیر محسن ناظری، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران- شماره ۱ بهار ۱۳۹۲(۲۱/۰۶/۲۰۱۳)–صفحه ۱۰تا ۱).

Mechanical Strength and Optical Properties of LWC Wood-Containing Paper. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Saeed Mahdavi , Ahmad Samariha ,and Mohammad Nemati (In ISI journal: BioRrsourceS – IF: 1/309– VOLUME 8 NUMBER 4 : 6472-6480, 2013/10/30).

-بهبود ویژگی­های فیزیکی وچاپ­پذیری کاغذ چاپ مکانیکی به وسيله‌ي پوشش‌دهي كم. جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – علوم و فناوری رنگ- شماره ۴ زمستان  ۱۳۹۲(۱۹/۰۳/۲۰۱۴)-صفحه ۲۷۴ تا ۲۶۵ ).

-بررسی بهبود ویژگی­های مکانیکی و نوری کاغذهای چاپ پس از پوشش­دهی با رنگدانه­های نانورس و کربنات کلسیم رسوبی. جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- شماره ۱ بهار  ۱۳۹۳(۲۱/۰۶/۲۰۱۴)-صفحه ۱۵۵ تا ۱۴۷).

Effect of Mixing Different Contents of OCC Pulp on NSSC Pulp Strength. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* Ahmad Samariha ,and Mohammad Nemati (In ISI journal: BioRrsourceS – IF: 1/309– VOLUME 9 NUMBER 3 : 5480-5487, 2014/07/22).

-مقايسه مناطق چهارگانه جنگل‌هاي شمال از نظر توليد و عرضه فرآورده‌هاي چوبي طي دوره ۱۱ ساله (۱۳۸۸-۱۳۷۸). جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها. (در مجله علمي پژوهشي- علوم و فنون منابع طبيعي چالوس-پاییز ۱۳۹۳ (۲۱/۱۲/۲۰۱۴)-صفحه ۴۹ تا ۶۲).

-بررسی تاثیر استفاده از نانوسلولز بر روی ویژگی­های خمیر کاغذ شیمیایی-مکانیکی. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها. ( در مجله علمي پژوهشي- علوم و فنون منابع طبيعي چالوس- شماره ۱ بهار ۱۳۹۴ (۲۱/۰۶/۲۰۱۵)-صفحه ۱ تا ۱۴).

-تاثیر نانورس مونت موریلونیت بر روی ویژگیهای کاغذ حاصل از خمیرکاغذ CMP. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محسن شکربیگی. (در مجله علمی پژوهشی- علوم و فنون منابع طبیعی چالوس- شماره ۲ تابستان ۱۳۹۴(۲۲/۰۹/۲۰۱۵)-صفحه ۱ تا ۱۶).

-امکان­سنجی مالی توليد خميركاغذ کنگره­ای حاصل از ساقه كلزا در استان مازندران. احمد ثمريها، جعفر ابراهيم پوركاسماني. (در مجله علمي ترویجی – تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران- شماره ۳ پاییز ۱۳۹۴(۲۱/۱۲/۲۰۱۵)-صفحه ۱۱ تا ۲۳ ).

-تاثیر اختلاط درصدهای مختلف خمیرکاغذ بازیافتی کارتن­های كنگره­اي کهنه بر ویژگی­های مکانیکی خمیرکاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي. جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها، حسینعلی جباری. (در مجله علمي پژوهشي علوم و فنون منابع طبيعي چالوس- شماره ۴ زمستان ۱۳۹۴(۱۹/۰۳/۲۰۱۶)-صفحه ۱ تا ۱۰).

Effects of Ozone and Nanocellulose Treatments on the Strength and Optical Properties of Paper Made from Chemical Mechanical Pulp. Jafar Ebrahimpour Kasmani (In ISI journal: BioRrsourceS – IF: 1/334– VOLUME 11  NUMBER : 3 , 2016/08/01).

-استفاده از پرکننده معدنی PCC در خمیر CMP ” تقویت شده با لایه نشانی نشاسته کاتیونی- نانوسیلیکای آنیونی” . حمیدرضا رودی، محمدرضا امیری مرگاوی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- ویژه نامه شماره ۱ زمستان ۱۳۹۵(۱۹/۰۳/۲۰۱۷)-صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۴).

-تعیین سطح مناسب افزودن کربنات­کلسیم به خمیر کرافت تیمارشده با نانوسیلیکا با تکنیک لایه به لایه. جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمدرضا امیری مرگاوی، حمیدرضا رودی. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- شماره ۲ تابستان ۱۳۹۶(۲۲/۰۹/۲۰۱۷)-صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۱).

-بررسی تأثیر استفاده از نانو الیاف سلولزی و خمیرکاغذ شیمیایی وارداتی روی کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف زیرشانه. یعقوب مامی زاده، جعفر ابراهيم پوركاسماني. (در مجله علمي پژوهشيISC) ) – تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران- شماره ۳ پاییز  ۱۳۹۷(۲۱/۱۲/۲۰۱۸)-صفحه ۳۳۷ تا۳۴۶). 

-قابلیت های تولید نانوساختار سیلیسی از کلش برنج. امیر فرهنگ سروش، جعفر ابراهيم پوركاسماني، سیدرحمان جعفری پطرودی. (در مجله  علمي پژوهشيISC)  ) -جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- شماره ۳ پاییز  ۱۳۹۷(۲۱/۱۲/۲۰۱۸)-صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۲).

Prospects for the Preparation of Paper Money from Cotton Fibers and Bleached Softwood Kraft Pulp Fibers with Nanofibrillated Cellulose. Ghaffar Fathi and Jafar Ebrahimpour Kasmani,* (In ISI journal: BioRrsourceS – IF: 1/334– VOLUME 14 NUMBER 2 : 2798-2811, 2019/02/19).

 

مقاله های دارای گواهی پذیرش(accept

  Improving Properties of Printing and Writing Papers by Coating with Nanoclay Montmorillonite (K10). Hoshang Ghanbari, Jafar Ebrahimpour Kasmani *, and Ahmad Samariha (In ISI journal: Cellulose Chemistry and Technology- IF: 0/833 VOLUME – NUMBER – : 5480-5487, 2014/07/22).

 

طرحهای پژوهشي پایان یافته 

-بررسي ويژگيهاي خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC) از كلزا برای تولید کاغذ کنگره ای در مجتمع چوب و کاغذ مازندران

-بررسی تاثير رطوبت و حرارت بر کیفیت ورق موجدار کارتن

-تاثير پيش تيمار قارچي خرده‌چوبها روي خواص نوري كاغذ رنگبري شده حاصل از فرآيند    CMP 

-مطالعه تاثیر  تفکیک سازي خمیر OCC  در مایه خمیر کاغذ تفکیک شده و تفکیک نشده بر خواص مقاومتی کاغذ

-تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر خواص خمیر و کاغذ

-بررسي تاثير برخي از يون‌هاي فلزي بر روي پایداری خواص نوري كاغذ حاصل از فرآيند سودا در كارخانه كاغذ پارس 

-بهبود ويژگي‌هاي كاغذهاي چاپ با استفاده از پيگمان‌هاي نانورس و كربنات كلسيم

-ارزیابی تاثیر تیمار ازن بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ OCC

-بررسی تاثیر استفاده از نانوسلولز بر روی ویژگی­های خمیر کاغذ شیمیایی-مکانیکی

 

   كار پژوهشي

-تدوين بانك اطلاعاتي مقالات منتشر شده صنايع چوب و كاغذ (نگارش اول چكيده نامه)

-داوری مقاله های مختلف برای مجله  علمي پژوهشي – جنگل و فرآورده های چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

-داوری مقاله های مختلف برای مجله  علمي پژوهشي – انجن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

-داوری جند مقاله برای مجله BioRrsourceS

-داوری چندین طرح پژوهشی

 

عضويت در مجامع و انجمن هاي علمي

-عضو استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي (از۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵)

-عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از۱۳۸۸ تاکنون)

عضويت در شوراها

-عضو شورای حقوقی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵)

-عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از۱۳۸۹ تاکنون)

-مسئول علمی- پژوهشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از۱۳۹۰ تا تاکنون)

-عضو مجمع عالی قشر بسیج اساتید استان مازندران (از۱۳۹۱ تا تاکنون)

-دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (از۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱)

-رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه (از۱۳۹۵ تاکنون)

 

افتخارات

-استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال ۱۳۹۸

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۷

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۵

-منتخب و برگزیده کشوری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۱

-پژوهشگر برتر باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۱

-استاد منتخب علمی و فرهنگی منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۰

-پژوهشگر برتر باشگاه پژهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۰

-پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در سال ۱۳۹۰

دوره‌هاي آموزشي

-شركت در كارگاه تخصصی شیمی پایانه تر کاغذسازی، بهمن ۱۳۸۹ ، در پارک علمی تحقیقاتی زیرآب- مازندران. (مدرس آقای پرفسور Hubbe متخصص مشهور صنعت کاغذسازی و استاد دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا).

-شركت در كارگاه تخصصی علوم و فناوری سلولز، مهر ۱۳۹۳ ، در پارک علمی تحقیقاتی زیرآب- مازندران. (مدرس آقای پرفسور Wolfgang Gindl-Altmutter استاد دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی، انیستیتو علوم و فناوری چوب، اتریش).

-شركت در نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی ۱۳۹۴ ، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

 

كنفرانس

-طرح هاي اساسي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران (ساري) در حفاظت از جنگلها (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه (۱۳۸۵)

-بررسي جنگلهاي استان مازندران (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ۱۳۸۵)

-بررسي روند تغييرات قيمت فرآورده هاي جنگلي در استان مازندران (۱۳۸۳-۱۳۷۸) (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ۱۳۸۶)

-بررسی تولید انواع فرآورده های چوبی (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه۱۳۸۶)

-بررسی فرآیند تولید کاغذ (سمينار علمي ادواري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ۱۳۸۷)

-جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، امیر هومن حمصی. ارزيابي توليد و عرضه انواع فرآورده هاي جنگلي.  ( اولين همايش ملي تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور- دانشگاه منابع طبيعي گرگان ۱۳۸۷- نوع ارائه: شفاهي)

-احمد ثمريها، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. مقايسه تركيبات شيميايي كلزا با ساير مواد ليگنوسلولزي غير چوبي، همايش ملي مهندسي شيمي، اسفند ۱۳۸۸، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، تهران، ايران (نوع ارائه: چاپ در مجموعه مقالات).

-احمد ثمريها، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، عليرضا‌ خاكي‌فيروز. بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمير و كاغذ كلزا به روش شيميايي مكانيكي (CMP). همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاه‌شناسي درختي، ارديبهشت ۱۳۸۹، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري).

-جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، احمد ثمريها. بررسي ميزان توليدات فرآورده‌هاي جنگلي شمال كشور توسط اداره كل، شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي تعاوني و بخش‌هاي خصوصي. همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاه‌شناسي درختي، ارديبهشت ۱۳۸۹، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري).

-احمد ثمريها، عليرضا‌ خاكي‌فيروز، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. بررسي ويژگي‌هاي مقاومتي كاغذ روزنامه حاصل از خمير و كاغذ باگاس به روش نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC). نخستين همايش ملی فن­آوری­های نوين در صنايع چوب و کاغذ، ارديبهشت ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، مازندران، ايران (نوع ارائه: پوستري).

-جعفر ابراهيم‌پور كاسماني، احمد ثمريها. بررسي تهيه خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از كلزا به منظور توليد كاغذ كنگره‌اي. اولين همايش ملی جنگل و صنايع چوب و کاغذ، خرداد ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا، گيلان، ايران (نوع ارائه: شفاهي).

-احمد ثمريها، اصغر تابعي، جعفر ابراهيم‌پور كاسماني. تاثير شدت پالايش بر خصوصيات خميركاغذحاصل از باگاس. اولين همايش ملی جنگل و صنايع چوب و کاغذ، خرداد ۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا، گيلان، ايران (نوع ارائه: شفاهي).

-جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمریها. مقایسه مناطق چهارگانه جنگل های شمال از نظر تولید و عرضه انواع فرآورده های چوبی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ کشور. نخستین همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق ۱۴۰۴، پاییز ۱۳۹۰، دانشگاه منابع طبيعي گرگان،گلستان، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-جعفر ابراهيم پوركاسماني، محمد طلائی پور، امیر هومن حمصی، احمد ثمريها. اثر تیمار ۴ هفته ای قارچ chrysosporium بر ويژگي‌هاي مقاومتي خمیر (CMP) ممرز. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، آبان ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نوع ارائه: شفاهي).

-جعفر ابراهيم پوركاسماني، احمد ثمريها. ارزیابی تاثیر تیمار ازن بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ occ بازیافتی. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، بهمن ۱۳۹۳، تهران، ایران (نوع ارائه: شفاهي).

-بهمن عباسپور، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر شاخص مقاومت به کششی و زبری خمیر و کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی ۱۳۹۴، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-بهمن عباسپور، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر شاخص مقاومت به ترکیدن و مقاومت به عبور هوا خمیر و کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی ۱۳۹۴، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-محسن شکربیگی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر نانو رس بر شاخص مقاومت به ترکیدن و مقاومت به عبور هوا کاغذ حاصل از خمیر کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی ۱۳۹۴، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-محسن شکربیگی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تأثیر نانو رس بر شاخص مقاومت به کشش و زبری کاغذ حاصل از خمیر کاغذ CMP . نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی ۱۳۹۴، تهران، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-غفار فتحی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تاثیر خمیر شیمیایی وارداتی روی ویژگیهای فیزیکی کاغذ بادوام ساخته شده از پنبه. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿطی، آذر ۱۳۹۶، کرج، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-غفار فتحی، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تاثیر نانوسلولز روی ویژگیهای فیزیکی کاغذ بادوام ساخته شده از پنبه. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤیطی، آذر ۱۳۹۶، کرج، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-یعقوب مامی زاده، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تاثیر خمیر شیمیایی وارداتی روی ویژگیهای فیزیکی کاغذ بادوام ساخته شده از خمیر زیرشانه. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤیطی، آذر ۱۳۹۶، کرج، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-یعقوب مامی زاده، جعفر ابراهيم پوركاسماني. تاثیر نانوسلولز روی ویژگیهای فیزیکی کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف زیرشانه. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤیطی، آذر ۱۳۹۶، کرج، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-جعفر ابراهيم پوركاسماني. اثرات پلی آکریل آمید کاتیونی و خمیرکاغذ شیمیایی وارداتی روی خواص کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف پنبه. دومین ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ ، اسفند ۱۳۹۷، کرج، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-جعفر ابراهيم پوركاسماني. پوشش دهی با نانو رس مونت موریلونیت (K10) برای بهبود خواص كاغذهاي چاپ. دومین ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ ، اسفند ۱۳۹۷، کرج، ایران (نوع ارائه: پوستر).

-جعفر ابراهيم پوركاسماني. مقایسه خواص کاغذ شیمیایی مکانیکی تیمار داده شده با ازن و نانو سلولز. دومین ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ ، اسفند ۱۳۹۷، کرج، ایران (نوع ارائه: پوستر).

 

به عنوان استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد

-افزایش سهم پرکننده در خمیر کاغذ حاوی نانو سیلیکا ونشاسته کاتیونی با استفاده از نانو فناوری(تکنیک لایه به لایه). (نام دانشجو: محمدرضا امیری. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۴)

-بررسی تاثیر نانورس بر روی ویژگی­های کاربردی کاغذ حاصل از خمیرکاغذ CMP. (نام دانشجو: محسن شکربیگی. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۴)

-تاثیر تیمار ازن و نانو سلولز بر روی خواص مقاومتی خمیر و کاغذ CMP . (نام دانشجو: بهمن عباسپور. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۴)

-بررسی بهبود خواص كاغذهاي چاپ و تحریر با استفاده از نانو رس مونت موریلونیت (K10) . (نام دانشجو: هوشنگ قنبری. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۴)

-بررسی ویژگی­های مکانیکی و ریخت­شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده از پلی­پروپیلن، نانو رس و خمیرکاغذ OCC. (نام دانشجو: مونا تشکری. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۴)

-بررسی ویژگی­های مکانیکی و ریخت­شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده از پلی­اتیلن ، نانورس وخمیرکاغذ OCC . (نام دانشجو: سید علی اصغر کمالی. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۴)

-تیمار خمیر NSSC با نانوسلولز و بررسی اثرات ان روی کاغذ حاصله. (نام دانشجو: محسن زاهدی. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۵)

-تیمار ازن و نانو سلولز روی خمیر OCC و بررسی ویژگیهای کاغذ حاصل از آن (نام دانشجو: حسین پورباباگل. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۵)

-بررسی ویژگیهای خمیر NSSC تیمارداده شده با ازن و نانوسلولز (نام دانشجو: ابراهیم فرهادپور. تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۵)

-بررسی قابلیت های تولید نانو ساختار سیلیسی از کلش برنج. (نام دانشجو: امیر فرهنگ سروش. تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۵)

-بررسی تاثیرات استفاده از نانوسلولز و خمیرکاغذ شیمیایی وارداتی روی کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف زیرشانه. (نام دانشجو: یعقوب مامی زاده. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۶)

-بهبود ویژگی­های کاغذ بادوام ساخته شده از الیاف پنبه با استفاده از پیگمان های نانو سلولز. (نام دانشجو: غفار فتحی. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۶)

-بررسی ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از ضایعات تخته خرده چوب و پلی اتیلن ضایعاتی و نانو رس. (نام دانشجو: علی احمدی. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۶)

-تاثیر نانو رس بر ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از ضایعات تخته فیبر نیمه سنگین و پلی پروپیلن ضایعاتی. (نام دانشجو: حسین حیدری. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۶)

-تاثیر نانوسیلیس بر ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از خمیرکاغذ OCC و پلی اتیلن دانسیته سبک ضایعاتی. (نام دانشجو: محمد علی زراعتی. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۶)

-بررسی ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از خمیر کاغذ OCC و پلی استایرن بازیافتی و نانو رس. (نام دانشجو: شیرزاد زمانی. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۶)

-بررسی ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از آرد چوب و PVC بازیافتی و نانو سیلیس. (نام دانشجو: منوچهر لطفی. تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۶)

-تاثیر نانوسلولز بر ویژگی­های مکانیکی، حرارتی و ریخت­شناسی نانوچندسازه ساخته شده از خمیرکاغذ OCC و پلی اتیلن دانسیته سنگین ضایعاتی. (نام دانشجو: مجید لطفی. تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۶)

-جایگزینی نانوالیاف سلولزی با خمیر شیمیایی وارداتی در ساخت کاغذ بادوام از پنبه. (نام دانشجو: سید مقداد میرشفیعی طبرستانی. تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۷)

-جایگزینی نانوالیاف لیگنوسلولزی با خمیر شیمیایی وارداتی در ساخت کاغذ اسکناس از زیرشانه. (نام دانشجو: هاتف حیدری. تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۷)

-استفاده از نانوالیاف لیگنوسلولزی در ساخت کاغذ اسکناس از پنبه در جهت کاهش خمیر شیمیایی وارداتی. (نام دانشجو: حسن محمدپور. تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۷)

-استفاده از نانو الیاف سلولزی به جای خمیر شیمیایی وارداتی در ساخت کاغذ اسکناس از زیرشانه. (نام دانشجو: نرگس لطفی. تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۷)

-مقایسه کاغذهای اسکناس ساخته شده از خمیر پنبه و زیرشانه با ترکیبی از نانوالیاف سلولزی و نانوالیاف لیگنوسلولزی. (نام دانشجو: اسلام سالار. تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۷)

 

مقالات در حال داوري

-ویژگی‌های چوب پلاستیک ساخته شده از ضایعات تخته فیبر نیمه سنگین، پلی‌پروپیلن بازیافتی و نانورس. حسین حیدری نودهی، جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران- شماره ۳ پاییز  ۱۳۹۷(۲۱/۱۲/۲۰۱۸)-صفحه  تا).        

-مطالعه تاثیر نانو رس روی ویژگی‌های مکانیکی، حرارتی و ریخت شناسی نانوچندسازه ساخته شده از ضایعات تخته خرده چوب و پلی اتیلن ضایعاتی. علی احمدی، جعفر ابراهيم پوركاسماني، سعید مهدوی. (در مجله علمي پژوهشي (ISC) – صنایع چوب و كاغذ ایران- شماره ۳ پاییز  ۱۳۹۷(۲۱/۱۲/۲۰۱۸)-صفحه  تا).          

 The effect of montmorillonite nanoclay on properties of the CMP paper. Mohsen Shekarbeygi,  Jafar Ebrahimpour Kasmani *, and Ahmad Samariha (In ISI journal: Cellulose Chemistry and Technology- IF: 0/833 VOLUME – NUMBER – : 5480-5487, 2014/07/22).

 Simultaneous effects of using cellulose nano fibers and long fiber chemical pulp on paper money made by bellow comb fibers. Yaghob Mamizadeh and Jafar Ebrahimpour Kasmani,* (In ISI journal: Nordic Pulp & Paper Research Journal – IF: 1/131– VOLUME – NUMBER – : 5480-5487, 2014/07/22).

 Considering Properties’ Changes of Chemical-mechanical Paper by Using Nanomaterials Produced From Chemi-mechanical pulping. Jafar Ebrahimpour Kasmani,* and Ahmad Samariha ((In ISI journal: Cellulose Chemistry and Technology- IF: 0/833 VOLUME – NUMBER – : 5480-5487, 2014/07/22).