اداره آموزشی و پژوهشی

الگوی سازمانی :

 

شرح وظایف مدیر آموزش و پژوهش :

۱- نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (اداره آموزش، اداره پژوهش، ‌اداره امتحانات، دفتر مطالعات و تصویب رشته، دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر نظارت و ارزیابی)

۲- کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش و پژوهش

۳- هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی

۴- هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون و شورای واحد

۵-  ایجاد هماهنگی در زمینه امور آموزشی با دیگر معاونت ها

۶- نظارت مستقیم بر اداره پیگیری معاونت آموزش و پژوهش و پاسخگویی به دانشجویان

۷- بررسی و تائید شرایط دانشجویانی که متقاضی میهمانی در واحدهای دیگر می باشند.

۸- رسیدگی به درخواست های کارکنان آموزش و پژوهش

۹- نظارت بر عملکرد اعضای هیأت علمی و مدرسان حق التدریس خصوصا حضور و غیاب

 

گروه های آموزشی :