آیین نامه انضباطی

اهم موارد آیین نامه انضباطی:

بر اساس دستورالعمل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جهت رسیدگی به تخلفات دانشجویی آیین نامه ای وضع گردیده که به صورت دستورالعمل اجرایی در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت.

این آیین نامه در دو زمینه تخلفات آموزشی و اخلاقی تشریح گردیده است.

مجموع تنبیهات در هر دو زمینه در چندین بند اعمال شده که اهم آنها عبارتند از:

توبیخ کتبی به همراه درج در پرونده تحصیلی

ممنوعیت بیش از ۱۴ واحد درسی (مختص تخلفات آموزشی)

درج نمره ۰٫۲۵ در امتحان (مختص تخلفات امتحانی)

یک ترم محرومیت با احتساب سنوات تحصیلی (مختص تخلفات امتحانی و اخلاقی)

دو ترم محرومیت با احتساب سنوات تحصیلی (مختص تخلفات امتحانی و اخلاقی)

محرومیت دائم از تحصیل در کلیه دانشگاه های کشور (مختص تخلفات آموزشی و اخلاقی)

معرفی به مراجع قضایی و انتظامی (مختص تخلفات امنیتی و اخلاقی)