آیین نامه آموزشی

چکیده آیین نامه دانشجویان کاردانی – کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

ماده ی ۱۹ : تعداد واحد انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از ۱۲ کمتر و از ۲۰ بیشتر باشد و دانشجویی که در شرف فراغت از تحصیل می تواند تا ۲۴ واحد اخذ کند.

ماده ی ۲۳ : درس پیشنیاز ، درسی است که باید قبل از درس وابسته اخذ گردد. در صورتیکه دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و در کلاس آن شرکت کند و در نهایت آن را حذف نماید می تواند آن درس را با نظر گروه با درس وابسته ی آن در نیمسالهای بعد انتخاب نماید.

ماده ی ۲۸ : حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال و کارشناسی پیوسته ۶ سال است. در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف سنوات داشته باشد حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و کارشناسی پیوسته دو نیمسال افزایش می یابد. ( دانشجویان مشمول ، تابع مقررات نظام وظیفه می باشند ).

ماده ۳۰ : حضور دانشجو در تمامی کلاسهای درسی اعم از نظری ، عملی ، کارآموزی و … الزامی است.

ماده ی ۳۱ : غیبت غیرموجه در بیش از  ۳/۱۶ مجموع ساعات در هر یک از دروس موجب حذف آن درس می گردد و حذف درس موجب بازپرداخت شهریه نخواهد شد. 

ماده ی ۴۸ : مدت مرخصی تحصیلی برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثز دو نیمسال ودوره ی کارشناسی پیوسته ۴ نیمسال می باشد.

ماده ی ۴۱ : حداقل نمره ی قبولی در هر درس ۱۰ ( استثنائاً درس آشنایی با قرآن کریم ۱۲ می باشد ) و دانشجویی که حداقل نمره ی قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس می باشد.

ماده ی ۴۷ : دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسالهای مشروطی خود می توانند در پایان دوره حداکثر ۱۴ واحد از درسهای نظری را که نمره ی کمتر از ۱۲ اخذ کرده اند و دانشجویان کارشناسی پیوسته تا سقف ۲۰ واحد در دو نیمسال تکرار کنند مشروط بر اینکه از سقف مجاز تحصیل تجاوز نکند.

ماده ی ۶۷ : پذیرفته شدگانی که قبلاً دروسی را در یکی از واحدهای دانشگاهی و یا سایر مؤسسات عالی گذرانده باشند واحدهای درسی گذرانده شده بر اساس ضوابط قابل معادلسازی می باشد و باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام گردد.

توجه : دانشجویان عزیز در بدر ورود به دانشگاه چارت درسی مربوط به رشته خود را از کارشناس مربوطه دریافت نمایند تا هر ترم با دروس انتخابی خود انطباق دهند.

 

مختص دانشجویان کارشناسی ارشد :

 

دانشجوی کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین ۱۴ – ۸ واحد درسی انتخاب نماید.

ماده ۷ : حضور دانشجو در تمامی برنامه درسی الزامی است و غیبت در هر درس نباید از  ۴/۱۷ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند.

ماده ی ۹ : طول دوره برای کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲ سال است و کمیته تحصیلات تکمیلی می تواند در صورت لزوم یک و حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه کند.

ماده ۱۲ : حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد ۱۲ است.

ماده ۱۳ : میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی نباید از ۱۴ کمتر باشد و اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گردد.

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را به استاد راهنما انتخاب کنند و بعد از قطعیت    پایان نامه در کمیته تحصیلات تکمیلی ، دانشجو در ابتدای نیمسال چهارم تحصیلی بعد از گذراندن کلیه دروس می تواند درس پایان نامه را اخذ کند.

دانشجو پس از انتخاب پایان نامه تا زمانی که آن را به پایان نرسانده ، موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسالهای بعدی نیز برای آن ثبت نام کند. (س)

 

– گذراندن درس وصایا برای دانشجویانی که قبلاً آن را اخذ نکرده اند الزامی است.